CHUYÊN MỤC


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 -2021


         TÀI LIỆU TỔNG KẾT HĐND THỊ XÃ, (KHÓA XII) NHIỆM KỲ 2016-2021
 
 • Thông báo 34/TB-MTTQ-BTT về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016- 2021- Tải File tại đây
 • Báo cáo 71/BC-TA tổng kết công tác xét xử nhiệm kỳ 2016- 2021 trình kỳ họp HĐND thị xã khóa XII- Tải File tại đây
 • Báo cáo 99/HĐND thị xã về tình hình hoạt động của Ban KT-XH từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến ngày 28/2/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
 • Báo cáo 109/HĐND thị xã về tình hình hoạt động của Ban pháp chế từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến ngày 28/2/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
 • Báo cáo 121/UBND thị xã về đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
 • Báo cáo 123/BC-VKS thị xã về tổng kết công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa (nhiệm kỳ 2016-2021)- Tải File tại đây
 • Báo cáo (Dự thảo) tình hình hoạt động của HĐND thị xã Ayun Pa từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến- Tải File tại đây
 • Một số nội dung Gợi ý thảo luận Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND thị xã, khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 -Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND THỊ XÃ (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) - Tải File tại đây
 • (DỰ THẢO) CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII - Tải File tại đây
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ TÁM HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN I) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN II) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN III) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN IV) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN V) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN VI) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN VII) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN VIII) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN IX) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN X) - Tải File tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ 9 HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • PHẦN I: (BÁO CÁO UBND THỊ XÃ) 
 • - Báo cáo số 634/BC-UBND ngày 22/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 641/BC-UBND ngày 26/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 642/BC-UBND ngày 22/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 647/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 648/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 649/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 651/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 680/BC-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • PHẦN II: (BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 22/TTr-HDND ngày 06/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 110/BC-HDND ngày 02/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 111/BC-HDND ngày 06/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 112/BC-HDND ngày 09/12/2019  - Tải File tại đây
 • PHẦN III: (VĂN BẢN TA,CCTHA,MTTQ,VKS)
 • - Thông báo số 11/TB-MTTQ-BTT, ngày 02/12/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 54/BC-MTTQ-BTT ngày 29/1/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 249/BC-CCTHADS ngày 13/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 250/BC-CCTHADS ngày 13/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 1021/BC-VKS ngày 14/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 1022/BC-VKS ngày 14/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 45/BC-TA ngày 13/11/2019  - Tải File tại đây
 • PHẦN IV: (TỜ TRÌNH UBND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 26/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày 26/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 269/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • PHẦN V: (VĂN BẢN CÁC BAN HĐND THỊ XÃ)
 • - Báo cáo số 46/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 47/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 48/BC-HDND ngày 06/11/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 49/BC-HDND ngày 06/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 57/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 60/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • PHẦN VI: (TÀI LIỆU BỔ SUNG KỲ HỌP HĐND THỊ XÃ)
 • - Báo cáo số 58/BC-HDND ngày 16/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 60/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII
 • - Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 67/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 68/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 69/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 70/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 71/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 72/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 73/NQ-HDND ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THỊ XÃ
 • Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Giấy mời số  81/GM-UBND ngày 31/12/2019  - Tải File tại đây
 • Nghị Quyết  số 71/NQ-HĐND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Nghị Quyết số 73/NQ-HĐND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 24/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 25/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 25/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31/12/2019  - Tải File tại đây
 • Nghị Quyết số 70/NQ-HĐND ngày 25/12/2019  - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI- HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • - GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI -  HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • PHẦN I: (VĂN BẢN CỦA UBND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 15/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 17/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 17/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Văn bản số 1262/UBND-TH ngày 18/5/2020 -Tải File tại đây
 • PHẦN II: (BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 25/TTr-HDND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 26/TTr-HDND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 127/BC-HDND ngày 19/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 128/BC-HDND ngày 23/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 129/BC-HDND ngày 23/6/2020  - Tải File tại đây
 • PHẦN III: (VĂN BẢN TA,CCTHA,MTTQ,VKS)
 • - Thông báo số 22/TB-MTTQ-BTT, ngày 22/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 98/BC-GS ngày 8/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 156/BC-CCTHADS ngày 24/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 374,375/BC-VKS ngày 09/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 53/BC-TA ngày 15/6/2020  - Tải File tại đây
 • PHẦN IV: (TÀI LIỆU BỔ SUNG KỲ HỌP HĐND THỊ XÃ)
 • - Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 30/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 132/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 133/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 24/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 19/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 62/BC-HDND ngày 29/6/2020 của Ban KT-XH - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 19/6/2020 của Ban Pháp chế - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 63/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 02/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 75/BC-HDND ngày 02/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Công văn số 1690/UBND-TH ngày 10/7/2020 - Tải File tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII
 • - Thông báo số 74/TB-HĐND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 76/NQ-HĐND  ngày 13/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 77/NQ-HĐND  ngày 13/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 78/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 79/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 80/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 81/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 82/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 83/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 84/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 85/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 86/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 87/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ)- HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 19/11/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 19/11/2020 -Tải File tại đây
 •  
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • tải file tại đây
 • PHẦN I: (BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ) 
 • - Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 20/11/2020 V/v Kết quả báo cáo việc sử dụng nước sạch, khu vệ sinh (học sinh), bể bơi tại các trường học trên địa bàn thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 82/BC-HĐND ngày 09/12/2020 V/v Kết quả công tác năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban KTXH-HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 88/BC-HĐND ngày 29/10/2020 V/v Kết quả giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Đội công trình đô thị thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 14/12/2020 V/v Kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban pháp chế HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 02/12/2020 V/v Kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, kết quả thực hiện các chương trình XDCB trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 16/12/2020 V/v Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • PHẦN II: (BÁO CÁO UBND THỊ XÃ) 
 • - Báo cáo số 505/BC-UBND ngày 19/11/2020 V/v Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 511/BC-UBND ngày 23/11/2020 V/v kinh phí bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và các xã, phường đến ngày 17/11/2020. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 512/BC-UBND ngày 23/11/2020 V/v Kinh phí cho các cơ quan, đơn vị từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 513/BC-UBND ngày 23/11/2020 V/v cắt giảm tiết kiệm, chi thường xuyên còn lại năm 2020 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách huyện. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 24/11/2020 V/v Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 539/BC-UBND ngày 30/11/2020 V/v Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thị xã trước và sau Kỳ họp thứ Mười - HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 555/BC-UBND ngày 09/12/2020 V/v Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 557/BC-UBND ngày 09/12/2020 V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020 và kế hoạch năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 568/BC-UBND ngày 15/12/2020 V/v Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021. tải file tại đây
 • PHẦN III: (VĂN BẢN TA,CCTHA,MTTQ,VKS)
 • - Thông báo số 27/TB-MTTQ-BTT ngày 03/12/2020 V/v Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền  và những kiến nghị của Mặt trận TQVN thị xã tại kỳ họp thứ mười Ba - HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 63/BC-TA ngày 15/11/2020 V/v Công tác xét xử năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 124a/BC-MTĐT ngày 09/11/2020 V/v kết quả giám sát thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị, nay là Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giử mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. tải file tại đây
 • - Báo cáo rút gọn số 278/BC-CCTHADS ngày 16/11/2020 V/v Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. tải file tại đây
 •  - Báo cáo số 278/BC-CCTHADS ngày 16/11/2020 V/v Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 723/BC-VKS ngày 13/11/2020  Của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa tại kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • - Báo cáo tóm tắt số 724/BC-VKS ngày 12/11/2020 Của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa tại kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • PHẦN IV: (TÀI LIỆU HĐND THỊ XÃ)
 • - Tờ trình số 40/TTr-HĐND ngày 27/11/2020 về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 41/TTr-HĐND ngày 27/11/2020 V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Thái Thanh Bình và Ông Nguyễn Văn Lộc. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 43/TTr-HĐND ngày 14/12/2020 V/v đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 44/TTr-HĐND ngày 15/12/2020 V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 136/BC-HĐND ngày 20/11/2020 V/v Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 137/BC-HĐND ngày 01/12/2020 V/v Kết quả hoạt động năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 17/12/2020 V/v Thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã, , Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhần dân, Chi cục thi hành án dân sự thị xã và các tờ trình, dự thảo, nghị quyết. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 140/BC-HĐND ngày 16/12/2020 V/v Tổng hợp các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, hai ban HĐND, Ban MTTQVN và các đoàn thể thị xã 6 tháng cuối năm 2020. tải file tại đây
 • - (DỰ THẢO). Nghị quyết HĐND thị xã Về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 -2025 của thị xã Ayun Pa .tải file tại đây
 • PHẦN V: (TỜ TRÌNH UBND THỊ XÃ)
 • - Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 03/12/2020 V/v đề nghị HĐND thị xã ban hành Nghị quyết giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 03/12/2020 V/v Bổ sung nội dung Quy định tại Nghị quyết 31/NQ-HĐND thị xã ngày 21/12/2016 của HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII, kỳ họp thứ hai về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn thị xã. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 10/12/2020 V/v đề nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND thị xã ban hành. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 15/12/2020 V/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. tải file tại đây
 •  Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 16/12/2020 V/v đề nghị thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025.  tải file tại đây
 •  Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 16/12/2020 V/v Xin ý kiến về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021.  tải file tại đây
 • PHẦN VI: (KẾ HOẠCH UBND THỊ XÃ)
 • - Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/12/2020 V/v Phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây.
 • Phụ lục  (biểu mẫu số  01, giai đoạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 ;
 • Phụ lục  (biểu mẫu số  01, giai đoạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.
 • PHẦN VII: (GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA HĐND THỊ XÃ)
 • - MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN  TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII. tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII
 • Nghị Quyết 100/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc xác nhận kêt quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 101/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 102/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Bình và ông Nguyễn Văn Lộc. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 103/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức các cuộc họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị xã. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 104/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc xác thông qua kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, kết quả thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 105/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc thông qua kết quả giám sát kiến nghị việc giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thị xã trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 106/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc xác nhận kêt quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 107/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc xác bổ sung nội dung quy định tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND gngày 21/12/2016 của HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII, kỳ họp thứ Hai, về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức  phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 108/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 109/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án đâù tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 110/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 111/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Thông báo 88/TB-HĐND ngày 23/12/2020 về Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười ba - HĐND thị xã khóa XII   tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII (CHUYÊN ĐỀ)
 • Nghị Quyết 113/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 114/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc miễn nhiệm trưởng Ban kinh tế - XH HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 115/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc miễn nhiệm phó Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 116/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Thông báo 93/TB-HĐND ngày 22/01/2021 về Kết quả kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII .tải file tại đây

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 5
Tuần hiện tại: 50
Tháng hiện tại: 74
Năm hiện tại: 690
Tổng lượt truy cập: 7109
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017