CHUYÊN MỤCHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021 -2026
 
       TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
 • GIẤY TRIỆU TẬP 20/GTT-HĐND ngày 27/10/2021 về việc tham dự kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 260/TTr-UBND  ngày 25/10/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 •  
 • TỜ TRÌNH 262/TTr-UBND ngày 25/10/2021 về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã (lần 2). tải file tại đây
 •  
 • TỜ TRÌNH 263/TTr-UBND ngày 28/10/2021 về việc đề nghị đề nghị thông qua quy hoạch đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã ayun pa. tải file tại đây
 •  
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tải file tại đây
 • Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 02/11/2021 V/v thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp lần thứ Ba (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 •  
 • Nghị Quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách thị xã (lần 2). tải file tại đây
 •  
 • Nghị Quyết 46/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 V/v Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 •  
 • Nghị Quyết 45/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 V/v Thông Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu  của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP  THỨ HAI- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Thông báo 08/TB-HĐND, ngày 06/8/2021, Kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã khóa XIII, tải file tại đây
 • Nghị Quyết 32/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 33/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND thị xã năm 2021 về giám sát tình hình thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 34/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Ban hành quy chế của HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 35/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã trước và sau kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 37/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyên năm 2020. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 38/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 39/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Thông qua dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách thị xã năm 2022. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 40/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Phê chuẩn Đề án Tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo vệ chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 41/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Giải thể phòng Y tế và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ y tế về Văn phòng HĐND-UBND thị xã. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 42/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về tình hình thực hiện phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP  THỨ HAI- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 03/7/2021 V/v dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022. tải file tại đây
 • Tờ trình số 12/TTr-HĐND ngày 03/7/2021 V/v thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2021 về giám sát tình hình thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. tải file tại đây
 • Tờ trình số 13/TTr-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Tổng hợp các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã, hai Ban của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 21/7/2021 V/v Kết quả giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã. tải file tại đây
 • Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 26/7/2021 V/v Thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND thị xã trình HĐND thị xã khóa XIII, kỳ họp thứ hai. tải file tại đây
 • Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 16/7/2021 V/v Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 20/7/2021 V/v Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND thị xã. tải file tại đây
 • Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 28/7/2021 V/v Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã, Tòa án nhân dân, VIện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thị xãvà các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết. tải file tại đây
 • Báo cáo số 150/BC-HĐND ngày 21/5/2021 V/v Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười Ba, HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 14/7/2021 V/v Xin ý kiến về dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 15/7/2021 V/v Bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020. tải file tại đây
 • Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 15/7/2021 V/v Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 15/7/2021 V/v Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2020. tải file tại đây
 • Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 19/7/2021 V/v Đề nghị xem xét, thông qua Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chinh sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã Ayun Pa giai đoạn 2021-2025. tải file tại đây
 • Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 21/7/2021 V/v Đề nghị xem xét giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Báo cáo 312/BC-UBND ngày 29/6/2021 v/v tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH- đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 338/BC-UBND ngày 14/7/2021 v/v Kết quả thực hành chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 339/BC-UBND ngày 15/7/2021 v/v Kinh phí bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và các xã, phường đến ngày 30/6/2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 340/BC-UBND ngày 15/7/2021 v/v sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thị xã từ đầu năm đến ngày 30/6/2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 342/BC-UBND ngày 15/7/2021 v/v Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 349/BC-UBND ngày 18/7/2021 v/v Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 355/BC-UBND ngày 20/7/2021 v/v công tác phòng chống tội phạm, vi phạ pháp luật 6 tháng đầu và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 79/BC-TA ngày 08/7/2021 v/v Công tác xét xử 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm. tải file tại đây
 • Báo cáo 148/BC-CCTHADS ngày 06/7/2021 v/v Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. tải file tại đây
 • Báo cáo 433/BC-VKS ngày 06/7/2021 v/v của Viện kiểm sát nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 02- HĐND thị xã nhiệm kỳ 206-2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 434/BC-VKS ngày 06/7/2021 v/v Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 02- HĐND thị xã nhiệm kỳ 206-2021. tải file tại đây
 • Công văn 1957/UBND-TH ngày 18/7/2021 v/v trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc Bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Một số nội dung Gợi ý thảo luận, tại kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã khóa XIII. tải file tại đây
 • Chương trình kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã khóa XIII. tải file tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP  THỨ NHẤT- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Tờ trình số 49/TTr-MTTQ ngày 10//2021 V/v giới thiệu nhân sự để bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 61/TTr-HĐND ngày 09/6/2021 V/v đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. tải file tại đây
 • Tờ trình số 63/TTr-HĐND ngày 16/6/2021 V/v giới thiệu nhân sự Bầu Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Tờ trình số 129/TTr-HĐND ngày 16/6/2021 V/v thông qua kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 130/TTr-HĐND ngày 16/6/2021 V/v xem xét  thông qua dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Báo cáo số 164/BC-MT-BTT ngày 20/5/2021 V/v tình hình tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 18/6/2021 V/v thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội. tải file tại đây
 • Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ nhất - HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • THÔNG BÁO 01/TB-HĐND kết quả kỳ họp thứ nhất - HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP  THỨ NHẤT- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Nghị Quyết 01/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND Ayun Pa, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 02/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND Ayun Pa, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban KT-XH của HĐND thị xã Ayun Pa, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 04/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 05/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về Số lượng Ủy viên của các Ban HĐND thị xã Ayun Pa, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 06/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 07/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 08/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 09/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa an nhân dân thị xã Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 10/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 11/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc thông qua dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư Công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc thông qua kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 -2021
         TÀI LIỆU TỔNG KẾT HĐND THỊ XÃ, (KHÓA XII) NHIỆM KỲ 2016-2021
 • Thông báo 34/TB-MTTQ-BTT về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016- 2021- Tải File tại đây
 • Báo cáo 71/BC-TA tổng kết công tác xét xử nhiệm kỳ 2016- 2021 trình kỳ họp HĐND thị xã khóa XII- Tải File tại đây
 • Báo cáo 99/HĐND thị xã về tình hình hoạt động của Ban KT-XH từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến ngày 28/2/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
 • Báo cáo 109/HĐND thị xã về tình hình hoạt động của Ban pháp chế từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến ngày 28/2/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
 • Báo cáo 121/UBND thị xã về đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
 • Báo cáo 123/BC-VKS thị xã về tổng kết công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa (nhiệm kỳ 2016-2021)- Tải File tại đây
 • Báo cáo (Dự thảo) tình hình hoạt động của HĐND thị xã Ayun Pa từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến- Tải File tại đây
 • Một số nội dung Gợi ý thảo luận Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND thị xã, khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 -Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND THỊ XÃ (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) - Tải File tại đây
 • (DỰ THẢO) CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII - Tải File tại đây
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ TÁM HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN I) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN II) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN III) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN IV) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN V) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN VI) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN VII) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN VIII) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN IX) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN X) - Tải File tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ 9 HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • PHẦN I: (BÁO CÁO UBND THỊ XÃ) 
 • - Báo cáo số 634/BC-UBND ngày 22/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 641/BC-UBND ngày 26/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 642/BC-UBND ngày 22/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 647/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 648/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 649/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 651/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 680/BC-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • PHẦN II: (BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 22/TTr-HDND ngày 06/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 110/BC-HDND ngày 02/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 111/BC-HDND ngày 06/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 112/BC-HDND ngày 09/12/2019  - Tải File tại đây
 • PHẦN III: (VĂN BẢN TA,CCTHA,MTTQ,VKS)
 • - Thông báo số 11/TB-MTTQ-BTT, ngày 02/12/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 54/BC-MTTQ-BTT ngày 29/1/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 249/BC-CCTHADS ngày 13/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 250/BC-CCTHADS ngày 13/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 1021/BC-VKS ngày 14/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 1022/BC-VKS ngày 14/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 45/BC-TA ngày 13/11/2019  - Tải File tại đây
 • PHẦN IV: (TỜ TRÌNH UBND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 26/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày 26/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 269/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • PHẦN V: (VĂN BẢN CÁC BAN HĐND THỊ XÃ)
 • - Báo cáo số 46/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 47/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 48/BC-HDND ngày 06/11/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 49/BC-HDND ngày 06/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 57/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 60/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • PHẦN VI: (TÀI LIỆU BỔ SUNG KỲ HỌP HĐND THỊ XÃ)
 • - Báo cáo số 58/BC-HDND ngày 16/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 60/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII
 • - Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 67/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 68/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 69/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 70/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 71/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 72/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 73/NQ-HDND ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THỊ XÃ
 • Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Giấy mời số  81/GM-UBND ngày 31/12/2019  - Tải File tại đây
 • Nghị Quyết  số 71/NQ-HĐND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Nghị Quyết số 73/NQ-HĐND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 24/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 25/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 25/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31/12/2019  - Tải File tại đây
 • Nghị Quyết số 70/NQ-HĐND ngày 25/12/2019  - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI- HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • - GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI -  HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • PHẦN I: (VĂN BẢN CỦA UBND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 15/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 17/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 17/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Văn bản số 1262/UBND-TH ngày 18/5/2020 -Tải File tại đây
 • PHẦN II: (BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 25/TTr-HDND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 26/TTr-HDND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 127/BC-HDND ngày 19/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 128/BC-HDND ngày 23/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 129/BC-HDND ngày 23/6/2020  - Tải File tại đây
 • PHẦN III: (VĂN BẢN TA,CCTHA,MTTQ,VKS)
 • - Thông báo số 22/TB-MTTQ-BTT, ngày 22/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 98/BC-GS ngày 8/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 156/BC-CCTHADS ngày 24/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 374,375/BC-VKS ngày 09/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 53/BC-TA ngày 15/6/2020  - Tải File tại đây
 • PHẦN IV: (TÀI LIỆU BỔ SUNG KỲ HỌP HĐND THỊ XÃ)
 • - Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 30/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 132/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 133/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 24/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 19/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 62/BC-HDND ngày 29/6/2020 của Ban KT-XH - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 19/6/2020 của Ban Pháp chế - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 63/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 02/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 75/BC-HDND ngày 02/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Công văn số 1690/UBND-TH ngày 10/7/2020 - Tải File tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII
 • - Thông báo số 74/TB-HĐND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 76/NQ-HĐND  ngày 13/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 77/NQ-HĐND  ngày 13/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 78/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 79/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 80/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 81/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 82/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 83/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 84/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 85/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 86/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 87/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ)- HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 19/11/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 19/11/2020 -Tải File tại đây
 •  
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • tải file tại đây
 • PHẦN I: (BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ) 
 • - Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 20/11/2020 V/v Kết quả báo cáo việc sử dụng nước sạch, khu vệ sinh (học sinh), bể bơi tại các trường học trên địa bàn thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 82/BC-HĐND ngày 09/12/2020 V/v Kết quả công tác năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban KTXH-HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 88/BC-HĐND ngày 29/10/2020 V/v Kết quả giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Đội công trình đô thị thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 14/12/2020 V/v Kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban pháp chế HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 02/12/2020 V/v Kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, kết quả thực hiện các chương trình XDCB trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 16/12/2020 V/v Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • PHẦN II: (BÁO CÁO UBND THỊ XÃ) 
 • - Báo cáo số 505/BC-UBND ngày 19/11/2020 V/v Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 511/BC-UBND ngày 23/11/2020 V/v kinh phí bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và các xã, phường đến ngày 17/11/2020. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 512/BC-UBND ngày 23/11/2020 V/v Kinh phí cho các cơ quan, đơn vị từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 513/BC-UBND ngày 23/11/2020 V/v cắt giảm tiết kiệm, chi thường xuyên còn lại năm 2020 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách huyện. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 24/11/2020 V/v Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 539/BC-UBND ngày 30/11/2020 V/v Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thị xã trước và sau Kỳ họp thứ Mười - HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 555/BC-UBND ngày 09/12/2020 V/v Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 557/BC-UBND ngày 09/12/2020 V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020 và kế hoạch năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 568/BC-UBND ngày 15/12/2020 V/v Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021. tải file tại đây
 • PHẦN III: (VĂN BẢN TA,CCTHA,MTTQ,VKS)
 • - Thông báo số 27/TB-MTTQ-BTT ngày 03/12/2020 V/v Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền  và những kiến nghị của Mặt trận TQVN thị xã tại kỳ họp thứ mười Ba - HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 63/BC-TA ngày 15/11/2020 V/v Công tác xét xử năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 124a/BC-MTĐT ngày 09/11/2020 V/v kết quả giám sát thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị, nay là Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giử mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. tải file tại đây
 • - Báo cáo rút gọn số 278/BC-CCTHADS ngày 16/11/2020 V/v Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. tải file tại đây
 •  - Báo cáo số 278/BC-CCTHADS ngày 16/11/2020 V/v Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 723/BC-VKS ngày 13/11/2020  Của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa tại kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • - Báo cáo tóm tắt số 724/BC-VKS ngày 12/11/2020 Của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa tại kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • PHẦN IV: (TÀI LIỆU HĐND THỊ XÃ)
 • - Tờ trình số 40/TTr-HĐND ngày 27/11/2020 về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 41/TTr-HĐND ngày 27/11/2020 V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Thái Thanh Bình và Ông Nguyễn Văn Lộc. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 43/TTr-HĐND ngày 14/12/2020 V/v đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 44/TTr-HĐND ngày 15/12/2020 V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 136/BC-HĐND ngày 20/11/2020 V/v Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 137/BC-HĐND ngày 01/12/2020 V/v Kết quả hoạt động năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 17/12/2020 V/v Thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã, , Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhần dân, Chi cục thi hành án dân sự thị xã và các tờ trình, dự thảo, nghị quyết. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 140/BC-HĐND ngày 16/12/2020 V/v Tổng hợp các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, hai ban HĐND, Ban MTTQVN và các đoàn thể thị xã 6 tháng cuối năm 2020. tải file tại đây
 • - (DỰ THẢO). Nghị quyết HĐND thị xã Về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 -2025 của thị xã Ayun Pa .tải file tại đây
 • PHẦN V: (TỜ TRÌNH UBND THỊ XÃ)
 • - Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 03/12/2020 V/v đề nghị HĐND thị xã ban hành Nghị quyết giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 03/12/2020 V/v Bổ sung nội dung Quy định tại Nghị quyết 31/NQ-HĐND thị xã ngày 21/12/2016 của HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII, kỳ họp thứ hai về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn thị xã. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 10/12/2020 V/v đề nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND thị xã ban hành. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 15/12/2020 V/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. tải file tại đây
 •  Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 16/12/2020 V/v đề nghị thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025.  tải file tại đây
 •  Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 16/12/2020 V/v Xin ý kiến về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021.  tải file tại đây
 • PHẦN VI: (KẾ HOẠCH UBND THỊ XÃ)
 • - Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/12/2020 V/v Phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây.
 • Phụ lục  (biểu mẫu số  01, giai đoạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 ;
 • Phụ lục  (biểu mẫu số  01, giai đoạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.
 • PHẦN VII: (GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA HĐND THỊ XÃ)
 • - MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN  TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII. tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII
 • Nghị Quyết 100/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc xác nhận kêt quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 101/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 102/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Bình và ông Nguyễn Văn Lộc. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 103/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức các cuộc họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị xã. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 104/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc xác thông qua kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, kết quả thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 105/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc thông qua kết quả giám sát kiến nghị việc giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thị xã trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 106/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc xác nhận kêt quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 107/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc xác bổ sung nội dung quy định tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND gngày 21/12/2016 của HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII, kỳ họp thứ Hai, về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức  phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 108/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 109/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án đâù tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 110/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 111/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Thông báo 88/TB-HĐND ngày 23/12/2020 về Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười ba - HĐND thị xã khóa XII   tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII (CHUYÊN ĐỀ)
 • Nghị Quyết 113/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 114/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc miễn nhiệm trưởng Ban kinh tế - XH HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 115/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc miễn nhiệm phó Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 116/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Thông báo 93/TB-HĐND ngày 22/01/2021 về Kết quả kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII .tải file tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU (CHUYÊN ĐỀ)- HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v đề nghị phê duyệt danh mục dự án đầu tư công năm 2021 nguôn vốn ngân sach thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở HĐND-UBND thị xã Ayun Pa ; Hạng mục: Mở rộng, cải tạo Hội trường 10-8, thiết bị hội trường và phòng họp trực tuy