CHUYÊN MỤC

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021 -2026
 
             TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
          1./. Tờ Trình số 76/TTR -UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xãtải file tại đây 
          2./. Tờ Trình số 77/TTR -UBND Về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025tải file tại đây 
          3./. Tờ Trình số 78/TTR -UBND Về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia do ngân sách tỉnh hụt thu phí sang năm 2023tải file tại đây 
          4./. Tờ Trình số 79/TTR -UBND Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2023 (đợt 2). tải file tại đây 
           5./. Tờ Trình số 80/TTR -UBND Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023tải file tại đây 
          6./. Tờ Trình số 81/TTR -UBND Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026tải file tại đây 
         7./. Dự kiến Chương trình kỳ họp HĐND thị xã lần thứ mười Ba, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây 
          
         8./. Báo cáo thẩm tra số 91/BC-HĐND
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự và xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân thị xã, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
tải file tại đây 
         
         9./. Báo cáo số 106/BC-HĐND 
Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp lần thứ mười Ba (chuyên đề), HĐND thị xã, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
tải file tại đây 
          
              NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
           1./. Nghị quyết 102/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026tải file tại đây 
            2./. Nghị quyết 103/NQ-HĐND Về việc đề nghị điều chình vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc giatải file tại đây 
            3./. Nghị quyết 104/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 tải file tại đây 
            4./. Nghị quyết 105/NQ-HĐND về việc thông qua tổ chức các cuộc họp thường lê năm 2023 của HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tải file tại đây 
            4./. Nghị quyết 106/NQ-HĐND về việc Về thành lập đoàn giám sát của HĐND thị xã năm 2023 về việc thực hiện nguồn vốn sự nghiệp giáo dục tại các trường học trên địa bàn thị xã năm 2021-2022 tải file tại đây   
           5./. Nghị quyết 107/NQ-HĐND về việc kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã về đầu tư công trên địa bàn thị xã năm 2022 tải file tại đây 
           6./. Nghị quyết 108/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử  tri trước và sau kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tải file tại đây 
           7./. Nghị quyết 109/NQ-HĐND về việc Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã tải file tại đây 
           8./. Nghị quyết 110/NQ-HĐND về việc Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường Hòa Bình - Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai tải file tại đây   
           9./. Nghị quyết 111/NQ-HĐND về việc Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường Hòa Bình - Đoàn Kết- Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai tải file tại đây   
           10./. Nghị quyết 112/NQ-HĐND về việc Về việc Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía tây Phường Sông Bờ tải file tại đây 
           11./. Nghị quyết 113/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 tải file tại đây 
           12./. Nghị quyết 114/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia tải file tại đây 
           13./. Nghị quyết 115/NQ-HĐND Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 tải file tại đây 

         TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
           1./. Báo cáo số 47/BC -HĐND Về việc kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022,  HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
           2./. Tờ Trình số 29/TTR -UBND Về đề nghị thông qua các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026tải file tại đây 
           3
./. Báo cáo số 655/BC -UBND Về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật  năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 . tải file tại đây
            4./. Báo cáo số 649/BC -UBND Về việc tình hình sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện từ đầu năm đến ngày 20/11/2022 . tải file tại đây
            5./. Báo cáo số 648/BC -UBND Về việc kinh phí bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường từ đầu năm đến ngày 20/11/2022 . tải file tại đây
            6./. Báo cáo số 647/BC -UBND Về việc tình hình thu, chi ngân sách năm 2022 . tải file tại đây
            7./. Báo cáo số 646/BC -UBND Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và kế hoạch năm 2023 . tải file tại đây
            8./. Báo cáo số 322/BC -MTTQ-BTT Về kết quả giám sát của Ủy ban MTTQVN thị xã Ayun Pa 6 tháng cuối năm 2022. tải file tại đây
            9./. Báo cáo số 824/BC -VKS Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa, tại kỳ họp HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
           10./. Báo cáo số 282/BC -CCTHADS Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 . tải file tại đây
           11./. Tờ trình số 280/TTr -UBND Về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ  2021-2026. tải file tại đây
           12./. Báo cáo số 149/BC -TA Kết quả công tác Tòa án nhân dân năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 . tải file tại đây
           13./. Báo cáo số 87/BC -HĐND Về Kết quả công tác năm 2022 và kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023 của Ban KTXH-HĐND thị xã. tải file tại đây
           14./. Báo cáo số 46/BC -HĐND Về Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của Thường trực HĐND thị xã. tải file tại đây
           15./. Báo cáo số 43/BC -HĐND Về kết quả giám sát tình hình  thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về đầu tư công trên địa bàn thị xã năm 2022. tải file tại đây
           16./. Báo cáo số 664/BC -UBND Về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và chương trình công tác năm 2023. tải file tại đây
           17./. Tờ trình số 28/TTr -HĐND Về thành lập đoàn giám sát của HĐND thị xã năm 2023 về việc thực hiện nguồn vốn sự nghiệp giáo dục tại các trường học trên địa bàn thị xã năm 2021-2022. tải file tại đây
           18./.Thông báo số 60/TB -MTTQ-BTT Về Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp cuối năm 2022 HĐND thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
           19./. Tờ trình số 316/TTr -HĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thị xã năm 2023. tải file tại đây
           20./. Tờ trình số 315/TTr -HĐND Về việc Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía tây Phường Sông Bờ. tải file tại đây
           https://drive.google.com/drive/folders/10sC8SoAgYYlT2TBU0FZWvdImJtEbLdne
           
           21./. Tờ trình số 313/TTr -UBND Về việc Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường Hòa Bình - Đoàn Kết- Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. tải file tại đây
           https://drive.google.com/drive/folders/10sC8SoAgYYlT2TBU0FZWvdImJtEbLdne
           
           22./. Tờ trình số 314/TTr -UBND Về việc Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường Hòa Bình - Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. tải file tại đây
           https://drive.google.com/drive/folders/10sC8SoAgYYlT2TBU0FZWvdImJtEbLdne
          
            23./. Báo cáo số 71/BC -HĐND Về Kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Ban pháp chế HĐND thị xã. tải file tại đây
           24./. Tờ trình số 312/TTr -UBND Về việc phân bổ thu, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023tải file tại đây
           25./. Báo cáo số 644/BC -UBND Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023. tải file tại đây
           26./. Tờ trình số 311/TTr -UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023tải file tại đây
          27./. Tờ trình số 299/TTr -UBND Về việc đề nghị điều chình vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc giatải file tại đây

           28. GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG THẢO LUẬN  tải file tại đây
           29./. Báo cáo số 51/BC -HĐND Về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
          30./. Tờ trình số 308/TTr -UBND Về việc  phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc giatải file tại đây
           31./. Báo cáo số 72/BC - HĐND Về Kết quả khảo sát việc thực hiện BHXH-BHYT trên địa bàn thị xã. tải file tại đây
           32./. Báo cáo số 53/BC - HĐND Về tổng hợp các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND, thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND 6 tháng cuối năm 2022. tải file tại đây
           33./. Tờ trình số 310/TTr -UBND về việc Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã  tải file tại đây
           34./. Báo cáo số 100/BC - HĐND Về việc thẩm tra các báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do thường trực HĐND, UBND trình HĐND thị xã khóa XIII, kỳ họp lần thứ mười hai. tải file tại đây
           35. Dự kiến Chương trình kỳ họp HĐND thị xã lần thứ mười hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tải file tại đây
           36./. Báo cáo số 86/BC - HĐND Về thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự và các Tờ trình, dự thảo nghị quyết  tải file tại đây
           37. Văn bản 123/HĐND-VP về việc thông báo các văn bản điều chỉnh nội dung tại kỳ họp lần thứ mười hai, khóa XIII, HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026  tải file tại đây

           38. Văn bản 4603/HĐND-VP về việc trả lời chỉ đạo và giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026  tải file tại đây
           39./. Báo cáo số 87/BC - HĐND Về thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự thị xã  tải file tại đây

             NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ)- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
           1./. Nghị quyết 95/NQ-HĐND Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào cụm Công nghiệp Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Laitải file tại đây 
            2. Nghị quyết 96/NQ-HĐND Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa các công trình giao thông năm 2023.  tải file tại đây 
            3./. Nghị quyết 97/NQ-HĐND Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang trí tết; Hạng mục: Cổng chào và hoạt cảnh du xuân. tải file tại đây
           4. Nghị quyết 98/NQ-HĐND về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vĩa hè đường Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
           5./. Nghị quyết số 99/NQ-HĐND Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
           
6. Nghị quyết số 100/NQ-HĐND Về việc đề nghị xem xét, điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây 
           7./. Nghị quyết số 101/NQ-HĐND  Về việc xin ý kiến điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022tải file tại đây 
                                      
         TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ)- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

           1./. Tờ Trình số 263/TTR -UBND Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
           2./. Tờ Trình số 267/TTR -UBND Về việc xin ý kiến điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022tải file tại đây 

           3./. Tờ Trình số 253/TTR -UBND Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang trí tết; Hạng mục: Cổng chào và hoạt cảnh du xuân. tải file tại đây
           4./. Tờ Trình số 255/TTR -UBND Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào cụm Công nghiệp Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Laitải file tại đây 

           5. Tờ Trình số 265/TTR -UBND Về việc đề nghị xem xét, điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xãtải file tại đây 
            6. Tờ Trình số 259/TTR -UBND Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa các công trình giao thông năm 2023.  tải file tại đây 
             7. (DỰ KIẾN) CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ) tải file tại đây
             8. Tờ trình số 257/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vĩa hè đường Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
             9. Báo cáo 85/BC-HĐND thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười một (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XIII. tải file tại đây

 
             TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
            1./. Tờ Trình số 228/TTR -UBND Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THCS nội trú; Hạng mục: Nhà học bộ môn; Nhà đa năng; Trang thiết bị và các hạng mục phụ. tải file tại đây
           2./. Tờ Trình số 229/TTR -UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở HĐND-UBND thị xã; Hạng mục: Mở rộng, cải tạo Hội trường 10/8, thiết bị hội trường và phòng họp trực tuyến, sân trường nội bộ, sân bê tông, mương thoát nướctải file tại đây 

           3./. Tờ Trình số 230/TTR -UBND Về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022) nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây 
           4./. Tờ Trình số 231/TTR -UBND Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. tải file tại đây 
           5./. Tờ Trình số 232/TTR -UBND Về việc xin ý kiến điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022. tải file tại đây 
            6. Báo cáo số 73/BC-HĐND Về việc thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Mười (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XIIItải file tại đây
            7. (DỰ KIẾN) CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI tải file tại đây

           NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

         1. Nghị quyết 91/NQ-HĐND về việc tải file tại đây   Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THCS nội trú; Hạng mục: Nhà học bộ môn; Nhà đa năng; Trang thiết bị và các hạng mục phụ. tải file tại đây
         2. Nghị quyết 92/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở HĐND-UBND thị xã; Hạng mục: Mở rộng, cải tạo Hội trường 10/8, thiết bị hội trường và phòng họp trực tuyến, sân trường nội bộ, sân bê tông, mương thoát nướctải file tại đây 
          3./. Nghị quyết 93/NQ -HĐND Về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022) nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây 
           4./. Nghị quyết 94/NQ -HĐND  Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. tải file tại đây 
              TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ CHÍN - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
           
            1./. Tờ Trình số 25/TTR -UBND Về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Ksor H' Bơ Khắp. 
tải file tại đây
           2./. Tờ Trình số 195/TTR -HĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia. tải file tại đây

           3./. Tờ Trình số 196/TTR -HĐND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
           4./. Tờ Trình số 197/TTR -HĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia. tải file tại đây
            5. Báo cáo số 67/BC-HĐND Về việc thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Ksor H' Bơ Khắp. tải file tại đây
            6. Báo cáo số 72/BC-HĐND Về việc thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Chín (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XIIItải file tại đây

             NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ CHÍN - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

         1. Nghị quyết 87/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Ksor H' Bơ Khắptải file tại đây  
         2. Nghị quyết 88/NQ-HĐND về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
          3. Nghị quyết 89/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia. tải file tại đây  
          4. Nghị quyết 90/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia. tải file tại đây
  
             NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ TÁM - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
           1. Nghị quyết 78/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương dự án Công viên Bến Mộng thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
           2. Nghị quyết 79/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây  
            3. Nghị quyết 80/NQ-HĐND về việc Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2023. tải file tại đây  
           4. Nghị quyết 81/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây  
            5. Nghị quyết 82/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách dự toán đại phương năm 2021. tải file tại đây
            6Nghị quyết 83/NQ-HĐND về việc Bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021. tải file tại đây
            7Nghị quyết 84/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, Công viên sinh thái phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
            8Nghị quyết 85/NQ-HĐND về việc Phe duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2022 (đợt 4). tải file tại đây
            9. Nghị quyết 86/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. tải file tại đây

             TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TÁM - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
           
           1./. Tờ Trình số 123/TTR -UBND Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của thị xã Ayun Pa. 
tải file tại đây
           2./. Tờ Trình số 23/TTR -HĐND Về việc dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023. tải file tại đây
           3
. Báo cáo số 246/BC-UBND Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
            4. Báo cáo số 318/BC-UBND Về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách từ đầu năm đến ngày 05 tháng 6 năm 2022,  tải file tại đây
            5. Báo cáo số 319/BC-UBND Về việc Kinh phí bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và các xã, phường đến ngày 05/6/2022,  tải file tại đây
            6. Báo cáo số 320/BC-UBND Về việc Kết quả tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2022,  tải file tại đây
            7. Báo cáo số 344/BC-UBND Về việc Quyết toán thu chi ngân sách năm 2021 Thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022,  tải file tại đây
            8. Báo cáo số 352/BC-UBND Về việc Tình hình kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022,  tải file tại đây
            9. Báo cáo số 353/BC-UBND Về việc Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022,  tải file tại đây
           10. Báo cáo số 32/BC-HĐND Về việc Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026,  tải file tại đây
           11. Báo cáo số 33/BC-HĐND Về việc Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026,  tải file tại đây
           12. Báo cáo số 34/BC-HĐND Về việc Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022,  tải file tại đây
           13. Báo cáo số 35/BC-HĐND Về việc Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026,  tải file tại đây
           14. Báo cáo số 39/BC-HĐND Về việc Kết quả giám sát tình hình khám chữa bệnh và cấp, phát thuốc tại Trạm Y tế các xã, phường từ năm 2020 đến năm 2021,  tải file tại đây
           15. Báo cáo số 49/BC-HĐND Về việc Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm  2022 của Ban pháp chế HĐND thị xã  tải file tại đây
           16. Báo cáo số 56/BC-HĐND Về việc Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình hành động công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban kinh tế - Xã hội HĐND thị xã  tải file tại đây
           17. Thông báo 52/TB-MTTQ-BTT Về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp thứ bảy HĐND thị xã khóa XIII). tải file tại đây
           18. Báo cáo số 116/BC-TA Về việc Kết quả công tác của Tòa án nhân dân thị xã  (trình kỳ họp thứ tám- HĐND thị xã khóa XIII) tải file tại đây
           19. Báo cáo số 146/BC-CCTHADS Về việc Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 tải file tại đây
           20. Báo cáo số 390/BC-VKS Về việc của viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa tại kỳ họp HĐND thị xã  khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tải file tại đây
           21. Báo cáo số 279/BC-GS Về việc kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại , tố cáo đối với Chủ tịch UBND xã, phường. tải file tại đây
           22. MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII  tải file tại đây
    
       23. PHÂN TỔ THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII  tải file tại đây
           24. Báo cáo số 347/BC-UBND Về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo ANQP 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 tải file tại đây
           25. (DỰ KIẾN) CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ TÁM tải file tại đây
          26./. Tờ Trình số 134/TTR -UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công viên Bến Mộng thị xã. tải file tại đây
            27./. Tờ Trình số 136/TTR -UBND Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trng hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
            28./. Tờ Trình số 138/TTR -UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2022 (đợt 4). tải file tại đây
            29. Báo cáo số 36/BC-HĐND Về việc Tổng hợp các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Việt Nam và các đoàn thể thị xã 6 tháng đầu năm tải file tại đây
            30./. Tờ Trình số 140/TTR -UBND Về việc bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021 tải file tại đây
            31. Báo cáo số 50/BC-HĐND Về việc Kết quả giám sát công tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thị xã HĐND thị xã  tải file tại đây
            32. Tờ trình số 143/TTr-UBND Về việc thông qua hồ sơ Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, công viên sinh thái phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa tải file tại đây   Đính kèm file (TMTH KDC CV SINH THAI HOA BINH)
            33. Công văn số 2317/UBND-TH Về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
            34. Báo cáo số 57/BC-HĐND Về việc thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND thị xã trình HĐND thị xã khóa XIII, kỳ họp thứ Tám  tải file tại đây
            35.  Báo cáo số 51/BC-HĐND Về việc Báo cáo thẩm tra các Báo cáo của UBND thị xã; Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã và các tờ trình, dự thảo nghị quyết (trình tại kỳ họp kỳ họp thứ Tám - HĐND thị xã khoá XIII)  tải file tại đây

            TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BẢY - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
           
           1./. Tờ Trình số 109/TTR -UBND ngày 10/6/2022 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. 
tải file tại đây
           2./. Tờ Trình số 112/TTR -UBND ngày 10/6/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư Công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
           3./. Tờ Trình số 113/TTR -UBND ngày 10/6/2022 Về việc xin ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
           4./. Tờ Trình số 114/TTR -UBND ngày 10/6/2022 Về việc đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ayun Pa (điều chỉnh, bổ sung). tải file tại đây

            5. Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 15/6/2022 Kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
            6. Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 15/6/2022 Thẩm tra các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Trình kỳ họp lần thứ Bảy (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XIII. tải file tại đây
            7. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ), HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII  tải file tại đây

 
      NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ BẢY - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
       
           1. Nghị quyết 74/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ayun Pa. 
tải file tại đây
           2. Nghị quyết 75/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà làm việc Công an xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. tải file tại đây  
           3. Nghị quyết 76/NQ-HĐND về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây  
           4. Nghị quyết 77/NQ-HĐND về việc thông qua dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây  
 
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • 1./. Tờ Trình số 87/TTR -UBND ngày 13/5/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2022 (đợt 3). tải file tại đây
 • 2./. Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 17/5/2022 Về việc thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp lần thứ sau (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XIII. tải file tại đây

          TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • 1./. Tờ Trình số 48/TTR -UBND ngày 30/3/2022 Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống mương thoát nước dọc trước đoạn trường THCS Phạm Hồng Thái qua tỉnh lộ 668. tải file tại đây
 • 2./. Tờ Trình số 49/TTR -UBND ngày 30/3/2022 Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống mương thoát nước dọc, san nền cục bộ Nghĩa trang nhân dân thị xã. tải file tại đây
 • 3./. Tờ Trình số 50/TTR -UBND ngày 30/3/2022 Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa mở rộng kênh Tiêu xứ đồng đội 1 phường Hoà Bình. tải file tại đây
 • 4./. Tờ Trình số 51/TTR -UBND ngày 30/3/2022 Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng kênh N25A-16 phường Hoà Bình. tải file tại đây
 • 5./. Tờ Trình số 52/TTR -UBND ngày 30/3/2022 Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng gia cố kênh N25-A8 phường Hoà Bình. tải file tại đây
 • 6./. Tờ Trình số 54/TTR -UBND ngày 30/3/2022 Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã năm 2022 (đợt 2). tải file tại đây
 • 7./. Tờ Trình số 59/TTR -UBND ngày 09/4/2022 Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên sinh thái thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai . tải file tại đây
 • 8./. Tờ Trình số 62/TTR -UBND ngày 09/4/2022 Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư dự án Xây dựng bãi đê xe tĩnh trên đường Nguyễn Viết Xuân. tải file tại đây
 • 9./. Tờ Trình số 65/TTR -UBND ngày 09/4/2022 Xin ý kiến về việc điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ phương án cấp huyện năm 2022. tải file tại đây
 • 10./. Tờ Trình số 66/TTR -UBND ngày 09/4/2022 Về việc xin ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • 11. CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN KỲ HỌP THỨ NĂM - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026  tải file tại đây
 • 12. Báo cáo số 50/BC-HĐND ngày 15/4/2022 về việc thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp lần thứ Năm (chuyên đề), HĐND thị xã KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026  tải file tại đây
 •  
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NĂM - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Nghị quyết 63/NQ-HĐND về việc điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022. tải file tại đây
 • Nghị quyết 64/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Nâng cấp, sửa chữa  mở rộng kênh tưới, tiêu xứ đồng đội 1, phường Hòa Bình.  tải file tại đây
 • Nghị quyết 65/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng gia cố kênh N25-A8 phường Hoà Bìnhtải file tại đây
 • Nghị quyết 66/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng kênh N25A-16 phường Hoà Bìnhtải file tại đây
 • Nghị quyết 67/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống mương thoát nước dọc, san nền cục bộ Nghĩa trang nhân dân thị xã. tải file tại đây
 • Nghị quyết 68/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống mương thoát nước dọc trước đoạn trường THCS Phạm Hồng Thái qua tỉnh lộ 668. tải file tại đây
 • Nghị quyết 69/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bãi đê xe tĩnh trên đường Nguyễn Viết Xuân  tải file tại đây
 • Nghị quyết 70/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên sinh thái thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai . tải file tại đây
 • Nghị quyết 71/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã tải file tại đây
 • Nghị quyết 72/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã năm 2022 (đợt 2) tải file tại đây
        TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
 • 1./.DỰ KIẾN CHƯƠNG MỚI kỳ họp thứ tư, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tải File tại đây
 • 2./.BÁO CÁO 16/BC -HĐND ( KQ HĐ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 TTHĐND ) tải file tại đây
 • 3./.BÁO CÁO 695/BC -UBND (Dự ước tình hình phát triển KT-XH, QPAN năm 2021 và KH công tác năm 2022) tải file tại đây
 • 4./.THÔNG BÁO 27/TB -MTTQ -BTT( CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2021)  tải file tại đây
 • 5./.BÁO CÁO 94/BC -TA( KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN NĂM 2021)  tải file tại đây
 • 6./.BÁO CÁO 786/BC -VKS( BÁO CÁO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2021) tải file tại đây
 • 7./.BÁO CÁO 283/BC -CCTHADS( KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HAFNHA SN DÂN SỰ NĂM 2021, NV CÔNG TÁC NĂM 2022) tải file tại đây
 • 8./.TỜ TRÌNH 284/TTR -UBND (Xem xét Đề án thành lập Ban quản lý dự án dịch vụ công ích thị xã Ayun Pa). tải file tại đây
 • 9./.BÁO CÁO 18/BC -HĐND( tổng hợp các kiến nghị của đoàn giám sát HĐND ,HAI BAN HĐND,UBMTTVQ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021)  tải file tại đây
 • 10./.GỢI Ý THẢO LUẬN kỳ họp thứ tư, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Tải File tại đây
 • 11./.BÁO CÁO 30/BC -HĐND ( KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ CTR CÔNG TÁC NĂM 2022 BAN PHÁP CHẾ HĐND ) tải file tại đây
 • 12./.BÁO CÁO 20/BC -HĐND ( KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ CTR CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KT XH HĐND THỊ XÃ) tải file tại đây
 • 13./.BÁO CÁO 15 - BC -HĐND( KQ TIẾP XÚC CỬ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND) tải file tại đây
 • 14./.BÁO CÁO 17/ BC -HĐND ( KQGS VIẾ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRONG CUỘ BÀU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ) tải file tại đây
 • 15./.BÁO CÁO 678/BC -UBND (Kết quả GS cử tri)  tải file tại đây
 • 16./. BÁO CÁO 13/BC -HĐND (Kết quả Giám sát luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thị xã năm 2015). tải file tại đây
 • 17./.BÁO CÁO 15/BC -HĐND( KQ GS VỀ TÌNH HÌNH BỐ TRÍ , SD NGUỒN CỐN SỰ NGHIỆP VH, TT, THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀNTHỊ Xàtải file tại đây
 • 18./.BÁO CÁO 29/BC -HĐND( KQ GS VỀ VIỆC XD TỔ CHỨC TRIỂN KHAI QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC UBND THỊ XÃ) tải file tại đây
 • 19./.TỜ TRÌNH SỐ 17/TTR -HĐND ( ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2022) tải file tại đây
 • 20./.TỜ TRÌNH 16/TTR-HĐND( THÀNH LẬP ĐOÀN GS CỦA HĐND THỊ XÃ NĂM 2022 GS THỰC HIỆN NQ HĐND TX VỀ ĐẦU TƯ CÔNG )Tải File tại đây
 • 21./.BÁO CÁO 709/BC -UBND( TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021) tải file tại đây
 • 23./.BÁO CÁO 710/BC -UBND( KINH PHÍ BỔ SUNG CHO CÁC CƠ QAUN , ĐƠN VỊ VÀ XÃ, PHƯỜNG 20-11-2021) tải file tại đây
 • 22./.BÁO CÁO 711/BC -UBND ( SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TỪ NĂM ĐẾN 20-11-20221tải file tại đây
 • 24./.BÁO CÁO 718/BC -UBND( TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ CT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 VÀ CTR CÔNG TÁC NĂM 2022) tải file tại đây
 • 25./.BÁO CÁO 705/BC -UBND( KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021-CT NĂM 2022) tải file tại đây
 • 26./.BÁO CÁO 719/BC -UBND ( CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM , VI PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2021 VÀ CT CT NĂM 2022) tải file tại đây
 • 27./.TỜ TRÌNH 294 -  TTR -UBND( PHÊ DUYỆT KÉ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NS THỊ XÃ NĂM 2022) tải file tại đây
 • 28./.TỜ TRÌNH 296 - TTR -UBND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ DUY TU ,SỬA CHỮA ĐƯƠNGHÀM NGHI ,P CHEO REO) tải file tại đây
 • 29./.TỜ TRÌNH 293/TTR -UBND ( GIAO CHỈ TIÊU KH PT KT -XH NĂM 2022)  tải file tại đây
 • 30./.BÁO CÁO 232/BC -MTTQ-BTT( KẾT QUẢ GS MTTQ VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2021) tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 289/TTR -UBND ( THÔNG QUA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ PHIA TÂY PHƯỜNG ĐOÀN KẾT). tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 290/TTR -UBND (THÔNG QUA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XAY DỰNG KU 70 HA P . SÔNG BỜ). tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 306/TTR -UBND ( đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự an công viên sinh thái) tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 302/TTR-UBND VỀ VIỆC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG GS CỦA THỊ XÃ NĂM 2022. tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 306/TTR-UBND ( đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự an công viên sinh thái). tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 309/TTR-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ. tải file tại đây
 • PHÂN TỔ ĐẠI BIỂU( MỚI CẬP NHẬT 20-12-2021) tải file tại đây
 • VĂN BẢN 3914/UND-TH VỀ VIỆC TRẢ LỜI CHỈ ĐẠO MỘT SỐ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND THỊ XÃ. tải file tại đây
 • BÁO CÁO 43 - BC/HĐND (BÁO THẨM TRA BAN PHÁP CHẾ) tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 317/TTR -UBND ( KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH NĂM 2022 THAY THẾ TỜ TRÌNH 302-TTR -UBND) tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 318/TTR -UBND ( PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH , BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN THAY THẾ TỜ TRÌNH 309- TTR -UBND) tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 319/TTR -UBND  PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG  ĐƯỜNG HÀM NGHI THAY THẾ TỜ TRÌNH 296-TTR -UBND tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 320/ttr -ubnd (Phê duyệt đầu tư dự án sửa chữa kênh n25a-38-2) tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 322/TTR -UBND ( PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2022) tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 323/TTR -UBND( xem xét , thông qua nghị quyết quy định nguyên tắc , tiêu chí và mức phân bở dự toán)  tải file tại đây
 •   NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Nghị quyết 48/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch  tổ chức các kỳ họp thường lệ  năm 2022,  của HĐND thị xã khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị quyết 49/NQ-HĐND về việc thành lập đoàn giám sát của HĐND thị xã năm 2022 giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã về đầu tư công trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2022. tải file tại đây
 • Nghị quyết 50/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 trên địa bàn thị xã. tải file tại đây
 • Nghị quyết 51/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thị xã khoá XIII... tải file tại đây
 • Nghị quyết 52/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án xây dựng khu dân cư phía Tây phường Đoàn Kết thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. tải file tại đây
 • Nghị quyết 53/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu 70 ha, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. tải file tại đây
 • Nghị quyết 54/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên sinh thái thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. tải file tại đây
 • Nghị quyết 55/NQ-HĐND về việc phe duyệt đầu tư dự án Duy tu, sửa chữa nâng cấp tuyến đường Hàm Nghi,  phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Nghị quyết 56/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Kênh N25A-28-2, phường Đoàn Kết. tải file tại đây
 • Nghị quyết 57/NQ-HĐND về việc Quy định tiêu chí, nguyên tắc và mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện giai đoạn  2022-2025 trên địa bàn thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Nghị quyết 58/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vồn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Nghị quyết 59/NQ-HĐND về phương án phân bổ ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện  năm 2022. tải file tại đây
 • Nghị quyết 60/NQ-HĐND về việc Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư ngân sách thị xã năm 2022. tải file tại đây
 • Nghị quyết 61/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. tải file tại đây
      TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • GIẤY TRIỆU TẬP 20/GTT-HĐND ngày 27/10/2021 về việc tham dự kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tải file tại đây
 • TỜ TRÌNH 260/TTr-UBND  ngày 25/10/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 •  
 • TỜ TRÌNH 262/TTr-UBND ngày 25/10/2021 về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã (lần 2). tải file tại đây
 •  
 • TỜ TRÌNH 263/TTr-UBND ngày 28/10/2021 về việc đề nghị đề nghị thông qua quy hoạch đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã ayun pa. tải file tại đây
 •  
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tải file tại đây
 • Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 02/11/2021 V/v thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp lần thứ Ba (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 •  
 • Nghị Quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách thị xã (lần 2). tải file tại đây
 •  
 • Nghị Quyết 46/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 V/v Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 •  
 • Nghị Quyết 45/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 V/v Thông Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu  của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP  THỨ HAI- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Thông báo 08/TB-HĐND, ngày 06/8/2021, Kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã khóa XIII, tải file tại đây
 • Nghị Quyết 32/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 33/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND thị xã năm 2021 về giám sát tình hình thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 34/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Ban hành quy chế của HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 35/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã trước và sau kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 37/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyên năm 2020. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 38/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 39/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Thông qua dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách thị xã năm 2022. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 40/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Phê chuẩn Đề án Tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo vệ chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 41/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về việc Giải thể phòng Y tế và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ y tế về Văn phòng HĐND-UBND thị xã. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 42/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về tình hình thực hiện phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP  THỨ HAI- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 03/7/2021 V/v dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022. tải file tại đây
 • Tờ trình số 12/TTr-HĐND ngày 03/7/2021 V/v thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2021 về giám sát tình hình thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. tải file tại đây
 • Tờ trình số 13/TTr-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Tổng hợp các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã, hai Ban của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 21/7/2021 V/v Kết quả giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã. tải file tại đây
 • Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 26/7/2021 V/v Thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND thị xã trình HĐND thị xã khóa XIII, kỳ họp thứ hai. tải file tại đây
 • Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 04/7/2021 V/v Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 16/7/2021 V/v Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 20/7/2021 V/v Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND thị xã. tải file tại đây
 • Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 28/7/2021 V/v Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã, Tòa án nhân dân, VIện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thị xãvà các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết. tải file tại đây
 • Báo cáo số 150/BC-HĐND ngày 21/5/2021 V/v Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười Ba, HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 14/7/2021 V/v Xin ý kiến về dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 15/7/2021 V/v Bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020. tải file tại đây
 • Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 15/7/2021 V/v Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 15/7/2021 V/v Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2020. tải file tại đây
 • Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 19/7/2021 V/v Đề nghị xem xét, thông qua Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chinh sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã Ayun Pa giai đoạn 2021-2025. tải file tại đây
 • Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 21/7/2021 V/v Đề nghị xem xét giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Báo cáo 312/BC-UBND ngày 29/6/2021 v/v tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH- đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 338/BC-UBND ngày 14/7/2021 v/v Kết quả thực hành chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 339/BC-UBND ngày 15/7/2021 v/v Kinh phí bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và các xã, phường đến ngày 30/6/2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 340/BC-UBND ngày 15/7/2021 v/v sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thị xã từ đầu năm đến ngày 30/6/2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 342/BC-UBND ngày 15/7/2021 v/v Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 349/BC-UBND ngày 18/7/2021 v/v Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 355/BC-UBND ngày 20/7/2021 v/v công tác phòng chống tội phạm, vi phạ pháp luật 6 tháng đầu và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. tải file tại đây
 • Báo cáo 79/BC-TA ngày 08/7/2021 v/v Công tác xét xử 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm. tải file tại đây
 • Báo cáo 148/BC-CCTHADS ngày 06/7/2021 v/v Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. tải file tại đây
 • Báo cáo 433/BC-VKS ngày 06/7/2021 v/v của Viện kiểm sát nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 02- HĐND thị xã nhiệm kỳ 206-2021tải file tại đây
 • Báo cáo 434/BC-VKS ngày 06/7/2021 v/v Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 02- HĐND thị xã nhiệm kỳ 206-2021tải file tại đây
 • Công văn 1957/UBND-TH ngày 18/7/2021 v/v trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc Bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Một số nội dung Gợi ý thảo luận, tại kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã khóa XIII. tải file tại đây
 • Chương trình kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã khóa XIII. tải file tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP  THỨ NHẤT- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Tờ trình số 49/TTr-MTTQ ngày 10//2021 V/v giới thiệu nhân sự để bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 61/TTr-HĐND ngày 09/6/2021 V/v đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. tải file tại đây
 • Tờ trình số 63/TTr-HĐND ngày 16/6/2021 V/v giới thiệu nhân sự Bầu Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Tờ trình số 129/TTr-HĐND ngày 16/6/2021 V/v thông qua kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 130/TTr-HĐND ngày 16/6/2021 V/v xem xét  thông qua dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Báo cáo số 164/BC-MT-BTT ngày 20/5/2021 V/v tình hình tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 18/6/2021 V/v thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội. tải file tại đây
 • Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ nhất - HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • THÔNG BÁO 01/TB-HĐND kết quả kỳ họp thứ nhất - HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP  THỨ NHẤT- HĐND THỊ XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Nghị Quyết 01/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND Ayun Pa, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 02/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND Ayun Pa, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban KT-XH của HĐND thị xã Ayun Pa, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 04/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 05/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về Số lượng Ủy viên của các Ban HĐND thị xã Ayun Pa, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 06/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 07/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 08/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 09/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa an nhân dân thị xã Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 10/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND Ayun Pa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 11/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc thông qua dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư Công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2021 về việc thông qua kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 -2021
         TÀI LIỆU TỔNG KẾT HĐND THỊ XÃ, (KHÓA XII) NHIỆM KỲ 2016-2021
 • Thông báo 34/TB-MTTQ-BTT về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016- 2021- Tải File tại đây
 • Báo cáo 71/BC-TA tổng kết công tác xét xử nhiệm kỳ 2016- 2021 trình kỳ họp HĐND thị xã khóa XII- Tải File tại đây
 • Báo cáo 99/HĐND thị xã về tình hình hoạt động của Ban KT-XH từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến ngày 28/2/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
 • Báo cáo 109/HĐND thị xã về tình hình hoạt động của Ban pháp chế từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến ngày 28/2/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
 • Báo cáo 121/UBND thị xã về đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
 • Báo cáo 123/BC-VKS thị xã về tổng kết công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa (nhiệm kỳ 2016-2021)- Tải File tại đây
 • Báo cáo (Dự thảo) tình hình hoạt động của HĐND thị xã Ayun Pa từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến- Tải File tại đây
 • Một số nội dung Gợi ý thảo luận Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND thị xã, khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 -Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND THỊ XÃ (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) - Tải File tại đây
 • (DỰ THẢO) CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII - Tải File tại đây
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ TÁM HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN I) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN II) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN III) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN IV) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN V) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN VI) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN VII) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN VIII) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN IX) - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII (HOÀN CHỈNH- PHẦN X) - Tải File tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ 9 HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • PHẦN I: (BÁO CÁO UBND THỊ XÃ) 
 • - Báo cáo số 634/BC-UBND ngày 22/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 641/BC-UBND ngày 26/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 642/BC-UBND ngày 22/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 647/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 648/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 649/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 651/BC-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 680/BC-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • PHẦN II: (BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 22/TTr-HDND ngày 06/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 110/BC-HDND ngày 02/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 111/BC-HDND ngày 06/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 112/BC-HDND ngày 09/12/2019  - Tải File tại đây
 • PHẦN III: (VĂN BẢN TA,CCTHA,MTTQ,VKS)
 • - Thông báo số 11/TB-MTTQ-BTT, ngày 02/12/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 54/BC-MTTQ-BTT ngày 29/1/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 249/BC-CCTHADS ngày 13/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 250/BC-CCTHADS ngày 13/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 1021/BC-VKS ngày 14/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 1022/BC-VKS ngày 14/11/2019  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 45/BC-TA ngày 13/11/2019  - Tải File tại đây
 • PHẦN IV: (TỜ TRÌNH UBND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 26/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày 26/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 27/11/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 269/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • PHẦN V: (VĂN BẢN CÁC BAN HĐND THỊ XÃ)
 • - Báo cáo số 46/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 47/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 48/BC-HDND ngày 06/11/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 49/BC-HDND ngày 06/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 57/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 60/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • PHẦN VI: (TÀI LIỆU BỔ SUNG KỲ HỌP HĐND THỊ XÃ)
 • - Báo cáo số 58/BC-HDND ngày 16/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 60/BC-HDND ngày 13/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 10/12/2019 -Tải File tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII
 • - Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 67/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 68/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 69/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 70/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 71/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 72/NQ-HĐND  ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 73/NQ-HDND ngày 18/12/2019 - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THỊ XÃ
 • Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 23/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Giấy mời số  81/GM-UBND ngày 31/12/2019  - Tải File tại đây
 • Nghị Quyết  số 71/NQ-HĐND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Nghị Quyết số 73/NQ-HĐND ngày 18/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 24/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 25/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 25/12/2019  - Tải File tại đây
 • Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31/12/2019  - Tải File tại đây
 • Nghị Quyết số 70/NQ-HĐND ngày 25/12/2019  - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI- HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • - GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI -  HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • PHẦN I: (VĂN BẢN CỦA UBND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 15/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 16/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 17/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 17/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Văn bản số 1262/UBND-TH ngày 18/5/2020 -Tải File tại đây
 • PHẦN II: (BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ) 
 • - Tờ trình số 25/TTr-HDND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 26/TTr-HDND ngày 19/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 127/BC-HDND ngày 19/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 128/BC-HDND ngày 23/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 129/BC-HDND ngày 23/6/2020  - Tải File tại đây
 • PHẦN III: (VĂN BẢN TA,CCTHA,MTTQ,VKS)
 • - Thông báo số 22/TB-MTTQ-BTT, ngày 22/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 98/BC-GS ngày 8/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 156/BC-CCTHADS ngày 24/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 374,375/BC-VKS ngày 09/6/2020  - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 53/BC-TA ngày 15/6/2020  - Tải File tại đây
 • PHẦN IV: (TÀI LIỆU BỔ SUNG KỲ HỌP HĐND THỊ XÃ)
 • - Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 30/6/2020 -Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 132/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 133/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 24/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 19/6/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 62/BC-HDND ngày 29/6/2020 của Ban KT-XH - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 19/6/2020 của Ban Pháp chế - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 63/BC-HĐND ngày 01/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 02/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Báo cáo số 75/BC-HDND ngày 02/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Công văn số 1690/UBND-TH ngày 10/7/2020 - Tải File tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII
 • - Thông báo số 74/TB-HĐND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 76/NQ-HĐND  ngày 13/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 77/NQ-HĐND  ngày 13/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 78/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 79/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 80/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 81/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 82/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 83/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 84/NQ-HĐND  ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 85/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 86/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • - Nghị quyết số 87/NQ-HDND ngày 14/7/2020 - Tải File tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ)- HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND THỊ XÃ, KHÓA XII - Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 19/11/2020 -Tải File tại đây
 • - Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 19/11/2020 -Tải File tại đây
 •  
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • tải file tại đây
 • PHẦN I: (BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ) 
 • - Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 20/11/2020 V/v Kết quả báo cáo việc sử dụng nước sạch, khu vệ sinh (học sinh), bể bơi tại các trường học trên địa bàn thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 82/BC-HĐND ngày 09/12/2020 V/v Kết quả công tác năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban KTXH-HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 88/BC-HĐND ngày 29/10/2020 V/v Kết quả giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Đội công trình đô thị thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 14/12/2020 V/v Kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban pháp chế HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 02/12/2020 V/v Kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, kết quả thực hiện các chương trình XDCB trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 16/12/2020 V/v Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • PHẦN II: (BÁO CÁO UBND THỊ XÃ) 
 • - Báo cáo số 505/BC-UBND ngày 19/11/2020 V/v Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 511/BC-UBND ngày 23/11/2020 V/v kinh phí bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và các xã, phường đến ngày 17/11/2020. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 512/BC-UBND ngày 23/11/2020 V/v Kinh phí cho các cơ quan, đơn vị từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 513/BC-UBND ngày 23/11/2020 V/v cắt giảm tiết kiệm, chi thường xuyên còn lại năm 2020 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách huyện. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 24/11/2020 V/v Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 539/BC-UBND ngày 30/11/2020 V/v Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thị xã trước và sau Kỳ họp thứ Mười - HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 555/BC-UBND ngày 09/12/2020 V/v Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 557/BC-UBND ngày 09/12/2020 V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020 và kế hoạch năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 568/BC-UBND ngày 15/12/2020 V/v Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021. tải file tại đây
 • PHẦN III: (VĂN BẢN TA,CCTHA,MTTQ,VKS)
 • - Thông báo số 27/TB-MTTQ-BTT ngày 03/12/2020 V/v Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền  và những kiến nghị của Mặt trận TQVN thị xã tại kỳ họp thứ mười Ba - HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 63/BC-TA ngày 15/11/2020 V/v Công tác xét xử năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 124a/BC-MTĐT ngày 09/11/2020 V/v kết quả giám sát thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị, nay là Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giử mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. tải file tại đây
 • - Báo cáo rút gọn số 278/BC-CCTHADS ngày 16/11/2020 V/v Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. tải file tại đây
 •  - Báo cáo số 278/BC-CCTHADS ngày 16/11/2020 V/v Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 723/BC-VKS ngày 13/11/2020  Của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa tại kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • - Báo cáo tóm tắt số 724/BC-VKS ngày 12/11/2020 Của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa tại kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XII. tải file tại đây
 • PHẦN IV: (TÀI LIỆU HĐND THỊ XÃ)
 • - Tờ trình số 40/TTr-HĐND ngày 27/11/2020 về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 41/TTr-HĐND ngày 27/11/2020 V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Thái Thanh Bình và Ông Nguyễn Văn Lộc. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 43/TTr-HĐND ngày 14/12/2020 V/v đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 44/TTr-HĐND ngày 15/12/2020 V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 136/BC-HĐND ngày 20/11/2020 V/v Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 137/BC-HĐND ngày 01/12/2020 V/v Kết quả hoạt động năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 17/12/2020 V/v Thẩm tra các báo cáo của UBND thị xã, , Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhần dân, Chi cục thi hành án dân sự thị xã và các tờ trình, dự thảo, nghị quyết. tải file tại đây
 • - Báo cáo số 140/BC-HĐND ngày 16/12/2020 V/v Tổng hợp các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, hai ban HĐND, Ban MTTQVN và các đoàn thể thị xã 6 tháng cuối năm 2020. tải file tại đây
 • - (DỰ THẢO). Nghị quyết HĐND thị xã Về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 -2025 của thị xã Ayun Pa .tải file tại đây
 • PHẦN V: (TỜ TRÌNH UBND THỊ XÃ)
 • - Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 03/12/2020 V/v đề nghị HĐND thị xã ban hành Nghị quyết giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND thị xã. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 03/12/2020 V/v Bổ sung nội dung Quy định tại Nghị quyết 31/NQ-HĐND thị xã ngày 21/12/2016 của HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII, kỳ họp thứ hai về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn thị xã. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 10/12/2020 V/v đề nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND thị xã ban hành. tải file tại đây
 • - Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 15/12/2020 V/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. tải file tại đây
 •  Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 16/12/2020 V/v đề nghị thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025.  tải file tại đây
 •  Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 16/12/2020 V/v Xin ý kiến về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021.  tải file tại đây
 • PHẦN VI: (KẾ HOẠCH UBND THỊ XÃ)
 • - Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/12/2020 V/v Phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây.
 • Phụ lục  (biểu mẫu số  01, giai đoạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 ;
 • Phụ lục  (biểu mẫu số  01, giai đoạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.
 • PHẦN VII: (GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA HĐND THỊ XÃ)
 • - MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN  TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND THỊ XÃ KHÓA XII. tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII
 • Nghị Quyết 100/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc xác nhận kêt quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 101/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 102/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Bình và ông Nguyễn Văn Lộc. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 103/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức các cuộc họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị xã. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 104/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc xác thông qua kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, kết quả thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 105/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc thông qua kết quả giám sát kiến nghị việc giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn thị xã trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 106/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc xác nhận kêt quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 107/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc xác bổ sung nội dung quy định tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND gngày 21/12/2016 của HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII, kỳ họp thứ Hai, về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức  phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 108/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 109/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án đâù tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 110/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 111/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Thông báo 88/TB-HĐND ngày 23/12/2020 về Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười ba - HĐND thị xã khóa XII   tải file tại đây
 • NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND THỊ XÃ - KHÓA XII (CHUYÊN ĐỀ)
 • Nghị Quyết 113/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 114/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc miễn nhiệm trưởng Ban kinh tế - XH HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 115/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc miễn nhiệm phó Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Nghị Quyết 116/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021. tải file tại đây
 • Thông báo 93/TB-HĐND ngày 22/01/2021 về Kết quả kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII .tải file tại đây
 • TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU (CHUYÊN ĐỀ)- HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
 • Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v đề nghị phê duyệt danh mục dự án đầu tư công năm 2021 nguôn vốn ngân sach thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở HĐND-UBND thị xã Ayun Pa ; Hạng mục: Mở rộng, cải tạo Hội trường 10-8, thiết bị hội trường và phòng họp trực tuyến, sân đường nội bộ, sân bê tông, mương thoát nước. tải file tại đây
 • Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Rtô, Hạn mục: Nhà làm việc, trang thiết bị. tải file tại đây
 • Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thương Nghiệp cũ. tải file tại đây
 • Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo Hoa viên thị xã trước nhà thờ Giáo xứ Phú bổn. tải file tại đây
 • Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Khởi công mới năm 2021 nguồn vốn ngân sách thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án cải tạo, mở rộng Quảng trường 19/3 phá dơ đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến nhà ông Vương) . tải file tại đây
 • Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án Hệ thống điện chiếu sáng công lộ các tuyến đường trên địa bàn thị xã . tải file tại đây
 • Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án trụ sở Phường Đoàn Kết, Hạng mục: Nhà làm việc 04 phòng, nhà để xe, kè đá, đắp đất nền và các hạng mục phụ . tải file tại đây
 • Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đoàn Kêt . tải file tại đây
 • Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tường rào, nhà vệ sinh, đường nội bộ Quảng trường 19/3 . tải file tại đây
 • Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Trục sản xuất thuộc đề án 5 bôn ĐBDTTS thuộc 4 phường trên địa bàn thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm VHTT và thể thao thị xã, Hạng mục: Tường rào thoáng, tường rào kín. tải file tại đây
 • Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, và giải phòng mặt bằng để thực hiện Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, và giải phòng mặt bằng để thực hiện Khu huấn luyện Quân sự thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường TH&THCS Lê Văn Tám, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đương Ngô Mây , phường Đoàn Kết . tải file tại đây
 • Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu huấn luyện Quân sự thị xã. tải file tại đây
 • Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Chư Băh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ. tải file tại đây
 • Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Ia Rbol; Hạng mục: Nhà vệ sinh giáo viên, đường nội bộ. tải file tại đây
 • Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ Bến xe cũ đến đường Đông Trường Sơn). tải file tại đây
 • Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Sao; Hạng mục: Phá dỡ và xây dựng mới khu hiệu bộ. tải file tại đây
 • Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Dân tộc nội trú; Hạng mục: Nhà học bộ môn, nhà thể thao đa năng; trang thiết bị và các hạng mục phụ. tải file tại đây
 • Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà vệ sinh khu cách ly tập trung. tải file tại đây
 • Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Chu Văn An, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa . tải file tại đây
 • Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. tải file tại đây
 • Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Nguyễn Trãi, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa . tải file tại đây
 • Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 20/5/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ, (giai đoạn 2). tải file tại đây
 
 
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 2
Tuần hiện tại: 5
Tháng hiện tại: 599
Năm hiện tại: 1312
Tổng lượt truy cập: 19664
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017