CHUYÊN MỤC


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 -2021


         TÀI LIỆU TỔNG KẾT HĐND THỊ XÃ, (KHÓA XII) NHIỆM KỲ 2016-2021
 
  • Thông báo 34/TB-MTTQ-BTT về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016- 2021- Tải File tại đây
  • Báo cáo 71/BC-TA tổng kết công tác xét xử nhiệm kỳ 2016- 2021 trình kỳ họp HĐND thị xã khóa XII- Tải File tại đây
  • Báo cáo 99/HĐND thị xã về tình hình hoạt động của Ban KT-XH từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến ngày 28/2/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
  • Báo cáo 109/HĐND thị xã về tình hình hoạt động của Ban pháp chế từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến ngày 28/2/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
  • Báo cáo 121/UBND thị xã về đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới- Tải File tại đây
  • Báo cáo 123/BC-VKS thị xã về tổng kết công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa (nhiệm kỳ 2016-2021)- Tải File tại đây
  • Báo cáo (Dự thảo) tình hình hoạt động của HĐND thị xã Ayun Pa từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến- Tải File tại đây
  • Một số nội dung Gợi ý thảo luận Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND thị xã, khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 -Tải File tại đây