TIN TỨC - SỰ KIỆN

TIN HOẠT ĐỘNG THỊ XÃ

Nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn, Hội đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới, tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn, lực lượng đoàn viên nòng cốt, đồng thời tổ...

AN NINH TRẬT TỰ

Ngày 26/7/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm. Đồng chí Đặng Xuân Toàn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Phó Trưởng ban An...

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy Gia Lai về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; vừa qua, Ủy...

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 trên địa bàn thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và diễn biến dịch bệnh...

TIN LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta thêm một lần nữa. Với tinh thân quật cường, kiên...

TIN AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn...

TIN TỔNG HỢP

Vừa qua tại bôn Hliếp, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cùng hệ thống chính trị tại cơ sở đã tiến hành bàn giao căn nhà tình nghĩa cho đồng chí Thiếu tá Ksor Tim, Đại đội trưởng, đại đội thiết giáp, phòng tham mưu bộ...

CHUYÊN MỤC