CHUYÊN MỤCGiới thiệu > Chức năng - nhiệm vụ
cnnv-(1).jpg


I. Văn phòng HĐND - UBND thị xã: 
Tham mưu tổng hợp cho UBND thị xã về hoạt động của UBND thị xã; tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND&UBND thị xã.
II. Thanh tra thị xã:
Thanh tra thị xã Ayun Pa là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Ayun Pa có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật
Thanh tra thị xã có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, trực tiếp là Chủ tịch UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

III. Phòng Tư pháp:
Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực, hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp./.

IV. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tham mưu cho UBND thị xã các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; Quản lý người có công; Bảo hiểm ý tế cho các đối tượng hộ nghèo, DTTS, Người có công với cách mạng; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới; Lao động việc làm; Dạy nghề; Xuất khẩu lao động; Xóa đói giảm ghèo; Công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Quản lý các công tác về Nghĩa trang và mộ liệt sĩ; Phòng chống tệ mại dâm, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Thực hiện công tác chi trả theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP; Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã phân công./. 
V. Phòng Văn Hóa - Thông tin
Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã có chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; Gia đình; Thể dục, thể thao; Du lịch; Bưu chính, Viển thông và Internet; Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; Phát thanh; Báo chí; Xuất bản. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thị xã Ayun Pa và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành cấp trên.
Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc. có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định hiện hành của nhà nước./.

VI. Phòng Tài nguyên - Môi trường:
Phòng Tài nguyên & Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Ayun Pa. Có chức năng tham mưu, giúp thị xã quản lý Nhà nước về: Tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.
Phòng Tài nguyên & Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên & Môi trường.
+ Trình UBND thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý Tài nguyên & MT. Kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND thị xã ban hành.
+ Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp thị xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã, phường.
+ Thẩm định hồ sơ giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thị xã.
+ Theo dõi tình hình biến động đất đai, cập nhật chỉnh lý các tài liệu về bản đồ đất đai. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Ban bồi thường GPMB HT &TĐC thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ nằm trong diện được bồi thường hoặc được giao đất tái định cư.
+ Quản lý một số thủ tục hành chính đối với Văn phòng ĐKQSD đất thị xã.
+ Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã. Lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiểm môi trường trên địa bàn thị xã Ayun Pa.
+ Quản lý kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã.
+ Kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực Tài nguyên & MT theo sự chỉ đạo của UBND thị xã./.
VII. Phòng Quản lý đô thị:
Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng; kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải trên địa bàn thị xã theo đúng quy định của pháp luật./.
VIII. Phòng Kinh tế:
Phòng Kinh tế thị xã là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã có chức năng: Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thủy lợi; Thủy sản; Phát triển nông thôn; Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Khoa học và công nghệ; Thương mại trên địa bàn thị xã.
Phòng Kinh tế thị xã chịu sự chỉ đạo, quản lý vể tổ chức, biên chế công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của ngành cấp trên./.

IX. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; Kế hoạch và đầu tư; Đăng ký kinh doanh, tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế cá nhân theo quy định của pháp luật.
Phòng Tài chính-Kế hoạch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

X. Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng, công tác thanh niên.
XI. Phòng dân tộc:
Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc
1. Chủ trì xây dựng và trình UBND thị xã:
- Dự thảo các Quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thị xã.
- Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của UBND cấp tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạc, chính sách, chương trình, dự án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiêu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
3.Thường trực giúp UBND thị xã tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ truơng, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn thị xã.
4. Tham mưu giúp UBND thị xã tổ chức tiếp đón, thăm hỏi giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; Định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của thị xã theo hướng dẫn của UBND cấp Tỉnh; Lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo, giử gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
5. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, trương chình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thôn tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn thị xã và nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã, Ban Dân tộc.
8. Quản lý tổ chức, biên chế; Thực hiện chế độ, chinh sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản ly của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

XII. Phòng Giáo dục - Đào tạo:
Phòng Giáo dục và Ðào tạo thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị xã có chức năng: tham mưu giúp UBND Thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trẻ em; qui chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.
Phòng Giáo dục và Ðào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Ðào tạo

XIII. Phòng Y tế:
1. Chức năng:
 - Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Ayun Pa thực hiện chức năng tham mưu cho UBND thị xã và quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thị xã.
- Thực hiện một số nhiệm vụ theo phân cấp của UBND thị xã và ủy quyền của Sở Y tế Gia Lai.
- Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở y tế tỉnh Gia Lai.
2. Nhiệm vụ:
- Trình UBND thị xã ban hành các văn bản, Quyết định về các lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới thuộc phạm vi quản lý của thị xã và phân công của Sở Y tế.
- Trình UBND thị xã phê duyệt, quy hoạch kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm các chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý của phòng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch phát triển của ngành, Sở Y tế.
- Trình UBND thị xã chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước về Y tế.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về y tế.
- Giúp UBND thị xã quản lý Nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược, YHCT, Trang thiêt bị y tế, Mỹ phẩm; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống, quản lý nghề nghiệp và dinh dưỡng cộng đồng trên địa bàn thị xã.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về Y tế.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và Sở Y tế Gia Lai.
- Kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực y tế đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng theo những quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
- Quản lý tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức của phòng Y tế theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND thị xã.
- Quản lý tài chính, tài sản của phòng Y tế theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã và Sở Y tế Gia Lai giao.
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 16
Năm hiện tại: 138
Tổng lượt truy cập: 816
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017