CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của thị xã

20/01/2022
Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 (gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW) và Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư (Gọi tắt là Kế hoạch 47-KH/TU) áp dụng trên địa bàn thị xã, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ thị xã đến cơ sở trong phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, huy động và phát huy hết sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của thị xã.
Xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân; Bám sát Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo sát thực tế, đạt kết quả cao, không chạy theo thành tích; thực hiện giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là khâu đột phá để phát triển kinh tế xã hội ổn định và bền vững, cải thiện đời sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. 

anh-002-2022.jpg

Công tác giảm nghèo bền vững đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên và đồng bộ của các cấp chính quyền, sự tham gia phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời phải phát huy vai trò làm chủ, ý thức tự vươn lên của người dân từ khâu xây dựng kế hoạch, đến tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện của các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Tích cực huy động và bố trí nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; đồng thời phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp để thực hiện giảm nghèo.
Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số; thu hẹp khoảng cách về điều kiện sống giữa các địa phương, giữa các phường với các xã, giữa đồng bào dân tộc kinh với đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh; ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận thuận lợi, đầy đủ với các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Để triển khai các mục tiêu đã đề ra (cuối năm 2025 toàn thị xã cơ bản không còn hộ nghèo) và phấn đấu đến năm 2030, toàn thị xã không còn hộ nghèo (hộ nghèo còn lại thuộc chính sách bảo trợ xã hội) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2026-2030 (nếu có) cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ đảng viên trong thực hiện công tác giảm nghèo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác giảm nghèo; phân công chi bộ, chi hội đoàn thể, cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo; mỗi chi bộ, chi hội phụ trách hỗ trợ ít nhất một thôn nghèo; mỗi đảng viên phụ trách hỗ trợ ít nhất một hộ nghèo, nhất là ở các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tăng cường chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của cơ quan mặt trận và hội đoàn thể cấp xã và các thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo cả thị xã và cấp xã; tích cực triển khai các phong trào, cuộc vận động để huy động nguồn lực, sự tham gia hưởng ứng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững. 

Bám sát định hướng chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của Trung ương, của tỉnh, của thị xã để xây dựng chương trình thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030  và các kế hoạch giảm nghèo hàng năm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự thống nhất trong nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo và hành động, phát huy được sức mạnh, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với việc triển khai chương trình giảm nghèo. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, nhất là phát huy vai trò, tiếng nói của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để vận động người dân, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện các chính sách giảm nghèo tại cơ sở.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Gia Lai chung tay vì người nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta; động viên, hướng dẫn, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về kiến thức trong lao động, sản xuất, khơi dậy ý chí nghị lực vươn lên thoát nghèo, từng bước xóa bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội; quyết tâm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”./. Thực hiện: (Thịnh NP)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 51
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017