You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤCTìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Nội dung văn bản


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
52/QĐ-UBND 09/02/2012 Về việc ban hành  Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 ​
114/QĐ-UBND 10/6/2013 Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập và Tổ biên tập Trang thông tin điện tử UBND thị xã Ayun Pa
104/TB-UBND 24/10/2012 Thông báo về xét tuyển viên chức của thị xã năm 2012
334/QĐ-UBND 01/12/2011 Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
17/TB-HĐND 25/12/2013 Thông báo: Kết quả kỳ họp thứ Tám - HĐND thị xã khóa XI
10/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết Về phê chuẩn số lượng hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế được cấp ngân sách thị xã Ayun Pa năm 2014
11/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết về phê chuẩn chỉ tiêu, số lượng hợp đồng giáo viên, nhân viên bậc Mầm non năm 2014
12/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết về việc xác nhận bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Ayun Pa khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
13/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Ayun Pa năm 2014
14/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết thông qua dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã Ayun Pa năm 2014
06/2013/NQ-HĐND 02/08/2013 Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013
07/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014
08/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2014
09/2013/NQ-HĐND 25/12/2013 Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thị xã năm 2014
25/2013/QĐ-TTg 04/5/2913 Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1372/QĐ-UBND 19/12/2012
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai
 
821/QĐ-UBND 03/9/2013
Về việc công bố 12 thủ tục hành chính và công bố bãi bỏ 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 
132/2007/NĐ-CP 08/8/2007 Về chính sách tinh giản biên chế
1605/QĐ-TTg 27/8/2010
Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 
 
25/TB-UBND 15/4/2014 Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
604/UBND-NC 09/7/2014 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
73/TB-UBND 21/8/2014 Về việc thay đổi địa điểm và lịch tiếp công dân của Trụ sở tiếp công dân thị xã
37/2014/NĐ-CP 05/5/2014 QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
76/TB-UBND 27/8/2014 Tuyển dụng Công chức cấp xã năm 2014
828/UBND-NC 18/9/2014 V/v Xử lý nghiêm trường hợp sách nhiễu, vòi vĩnh khi xác nhận giấy tờ cho công dân
833/UBND-NC 18/9/2014 V/v tăng cường phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp
87/TB-UBND 30/9/2014 Thông báo Về việc điều chỉnh Thông báo số 76/TB-UBND
ngày 27/8/2014 của UBND thị xã
837/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của UBND thị xã Ayun Pa
Luat 52/2014/QH13 01/01/2015 Luật Hôn nhân nhân và Gia đình năm 2014
3482/BXD-HĐXD 30/12/2014 V/v thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
50/2014/QH13 01/01/2015 Luật Xây dựng
459/UBND-TH 30/6/2015 V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ
 họp thứ Mười Một – HĐND thị xã khóa XI
534/UBND-TH 23/7/2015 V/v trả lời kiến nghị của công dân tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch HĐND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân 04
xã và 04 phường.       
48/QĐ-UBND 25/03/2014 Quyết định ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
46/TB-UBND 05/8/2015 Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
807/UBND-NC 09/11/2015 Thông báo kế hoạch đào tạo và vận hành hệ thống một cửa điện tử tại Thị xã
801/UBND-NC 05/11/2015 V/v yêu cầu chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định của pháp luật
64/TB-UBND 02/12/2015  Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai
989/UBND-NC 09/12/2015 Về việc thực hiện chế độ đi công tác ngoài thị xã
05/TB-UBND 21/01/2016 Thông báo:Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và treo cờ Tổ quốc
01/TB-BKTSH 20/7/2016 Thông báo:V/v kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn và phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc thị xã Ayun Pa năm 2016
232/VNCERT - ĐPƯC 05/8/2016 V/v tăng cường kiểm tra rà soát hệ thống đảm bảo hệ thống an toàn thông tin
273/QĐ-UBND 26/9/2016 Quyết định: V/v phân công nhiệm vụ của Chủ tich, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2016 -2021
274/QĐ-UBND 26/9/2016 Quyết định: V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa
229/QĐ-UBND 14/10/2014 Quyết định: V/v thành lập BCĐ Ứng dụng CNTT thị xã Ayun Pa
57/QĐ-UBND 08/3/2016 Quyết định: V/v Kiện toàn Ban biên tập và Tổ biên tập trang thông tin điện tử UBND thị xã Ayun Pa
91/KH-UBND 29/9/2016 Kế hoạch: Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã trong quý IV năm 2016
1081/UBND-NC 07/11/2016 V/v triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2016
352/QĐ-UBND 16/12/2016 Về việc  ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
45/QĐ-UBND 30/12/2014
Về việc quy định lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
04/TB-UBND 02/02/2015 Thông báo: V/v hoãn tiếp Công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND thị xã
13/TB-UBND 16/3/2017 V/v  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng Đất năm 2017 trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
109/QĐ-UBND 05/5/2017 Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất tại trụ sở Tiếp công dân thị xã Ayun Pa
28/QĐ-UBND 17/02/2017 V/v Phân bổ vốn thực hiện chỉnh trang đô thị năm 2017
54/QĐ-UBND 13/3/2017  V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư và danh mục đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017
68a/CV-TCKH 23/5/2017 V/v công khai các quyết định giao vốn đầu tư XDCB trên địa bàn thị xã năm 2017
74/QĐ-UBND 14/4/2017 V/v Phân bổ vốn các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách  Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG XD NTM năm 2017
81/QĐ-UBND 10/4/2017 V/v Phân bổ vốn cho các công trình đầu tư xây dựng năm 2017 từ nguồn đấu giá đất năm 2016 chuyển sang năm 2017
95/QĐ-UBND 19/4/2017 V/v phân bổ vốn thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 
380/QĐ-UBND 28/12/2016 V/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thị xã năm 2017
218/QĐ-UBND 26/10/2015 Về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương
12/TB-HĐND 30/10/2015 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh khóa X
26/TB-UBND 19/5/2016 Thông báo: Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND thị xã
3024/BTTTT-VNCERT 01/9/2016 V/v hướng dẫn một số giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về UBND thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3852206 - Fax: (059) 3852700. Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Ông Trương Như Quảng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
 Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.