Thông báo thu Quỹ phòng chống lụt bão năm 2022

04/04/2022
Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về
thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1124/QĐ-UBND,
ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Quỹ phòng, chống
thiên tai tỉnh Gia Lai; Công văn số 03/QPCTT ngày 14/01/2022 của Qũy Phòng
chống thiên tai tỉnh Gia Lai về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thu, nộp và danh
sách đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn thu Quỹ PCTT năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa xây dựng kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng,
chống thiên tai (gọi tắt là Quỹ) trên địa bàn thị xã (xem Kế hoạch tại đây) như sau:

1. Mục đích
- Huy động, tiếp nhận sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân trên địa bàn thị xã vào Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh.
- Phục vụ chi cho công tác phòng, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai
gây ra trên địa bàn theo các quy định hiện hành.

2. Yêu cầu
- Việc thu, nộp Quỹ đúng quy định, tránh lạm thu.
- Việc quản lý và sử dụng Quỹ phải bảo đảm đúng mục đích, kịp thời, công
khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.
- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

3. Thời gian thu Quỹ
3.1. Đối với cá nhân: Thu, nộp một lần trước ngày 30 tháng 7 năm 2022.
3.2. Đối với chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn: Nộp tối
thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30 tháng 7 năm 2022, số còn lại nộp trước ngày
20 tháng 11 năm 2022. Khuyến khích các tổ chức nộp Quỹ 01 lần/năm.
b52f16b7c3b50deb54a41.jpg

 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Bôn Hiao - xã Chư Băh - Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoai: (0269) 3 852016
- Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã Chư Băh
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 5
Tổng lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png