STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại
KHỐI ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Thị Thanh tâm Đảng ủy Bí thư 0373747577
2 Lưu Hồng Phong Đảng ủy Phó Bí thư 0856663779
KHỐI CHÍNH QUYỀN
1 Trần Thị Kiều Oanh HĐND Phó Chủ tịch 00857581184
2 Đặng Tấn Hòa UBND Chủ tịch 0904118117
3 Phạm Văn Hải UBND Phó Chủ tịch 0973335862
KHỐI MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
1 Lê Thị Hạ Ủy ban MTTQVN Chủ tịch 0984452628
2 Lê Thị Nhiệm Đoàn Thanh niên Bí thư 0913843125
3 Trần Thanh Lâm Hội Cựu chiến binh Chủ tịch 0982752221
4 Võ Thị Đào Hội Nông dân Chủ tịch 0947011779
5 Ni Ê Lệ Hoa Hội Phụ nữ Chủ tịch 0945538937

1. Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh tâm
Năm sinh:  1977
Quê Quán: xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức danh:  Bí thư UBND phường
Điện thoại: 0373747577
Email:  tamntt.ayunpa@gialai.gov.vn

2. Họ và tên:  Lưu Hồng Phong
Năm sinh:  1962
Quê Quán: Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại Học Quản Trị Kinh Doanh
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Phó bí thư Đảng ủy phường
Điện thoại: 0856663779
Email: phonglh.ayunpa@gialai.gov.vn

3. Họ và tên:  Đặng Tấn Hòa
Năm sinh:  1978
Quê Quán: Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Chủ tịch UBND phường
Điện thoại:  0904118117
Email: hoadt.ayunpa@gialai.gov.vn

4. Họ và tên:  Phạm Văn Hải
Năm sinh:  1987
Quê Quán: Phù Mỹ, Bình Định
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Phó chủ tịch UBND phường
Điện thoại:  0973335862
Email công vụ:  haipv.ayunpa@gialai.gov.vn
 
5. Họ và tên:  Trần Thị Kiều Oanh
Năm sinh:  1984
Quê Quán: Phù Mỹ, Bình Định
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế phát triển
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Phó chủ tich HĐND phường
Điện thoại:  00857581184
Email: oanhttk.ayunpa@gialai.gov.vn

6. Họ và tên:  Lê Thị Hạ
Năm sinh:  1973
Quê Quán: Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  CT. UBMTTQVN phường
Điện thoại: 0984452628
Email: halt.ayunpa@gialai.gov.vn

7. Họ và tên:  Lê Thị Nhiệm
Năm sinh:  1973
Quê Quán: Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Triết Học
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Bí thư Đoàn thanh niên phường
Điện thoại: 0913843125
Email: nhiemlt.ayunpa@gialai.gov.vn

8. Họ và tên:  Trần Thanh Lâm
Năm sinh:  1965
Quê Quán: Lam Cốt, Tân Uyên, Bắc Giang
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
Điện thoại: 0982752221
Email: lamtt.ayunpa@gialai.gov.vn

9. Họ và tên:  Võ Thị Đào
Năm sinh:  1978
Quê Quán: Tuy phước, Bình Định
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế Toán
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Chủ tịch hội Nông Dân phường
Điện thoại: 0947011779
Email: daovt.ayunpa@gialai.gov.vn

10. Họ và tên:  Ni Ê Lệ Hoa
Năm sinh:  1981
Quê Quán: Đăk Lăk
Dân tộc:  Ê Đê
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  chủ tịch Hội Phụ nữ phường
Điện thoại: 0945538937
Email: hoanel.ayunpa@gialai.gov.vn

11. Họ và tên:  Nguyễn Văn Thinh
Năm sinh:  1982
Quê Quán: Phù cát, Bình Định
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Công chức Tư pháp - Hộ Tịch
Điện thoại: 
Email: thinhnv.ayunpa@gialai.gov.vn

12. Họ và tên:  Hoàng Công Hiếu
Năm sinh:  1979
Quê Quán: Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Công chức Văn phòng - Thống kê phường
Điện thoại: 0905389355
Email: hieuhc.ayunpa@gialai.gov.vn

13. Họ và tên: Dương Thị Thảo
Năm sinh:  1985
Quê Quán: Thừa Thiên Huế
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Công chức Văn phòng - Thống kê phường
Điện thoại: 0356430185
Email: thaodt.ayunpa@gialai.gov.vn
14. Họ và tên:  Nguyễn Thị Tú Uyên
Năm sinh:  1984
Quê Quán: Phù Mỹ, Bình Định
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Công chức Văn hóa - Xã hội phường
Điện thoại: 0353621263
Email: uyenntt.ayunpa@gialai.gov.vn
15. Họ và tên:  Lương Thị Quý
Năm sinh:  1993
Quê Quán: Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác Xã hội
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Chức danh:  Công chức Văn hóa - Xã hội phường
Điện thoại: 0354512214
Email: quylt.ayunpa@gialai.gov.vn

16. Họ và tên:  Trần Ngọc Giang
Năm sinh:  1989
Quê Quán: Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quãng Bình
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Công chức Địa chính - Xây dựng phường
Điện thoại: 0979573250
Email: giangtn.ayunpa@gialai.gov.vn

17. Họ và tên:  Nguyễn Thị Thi Linh
Năm sinh:  1985
Quê Quán: 
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Kế Toán
Lý luận chính trị: 
Chức danh:  Công chức Tài chính - Kế Toán phường
Điện thoại: 0975009717
Email: linhntt.ayunpa@gialai.gov.vn

18. Họ và tên:  Nguyễn Văn Linh
Năm sinh:  1981
Quê Quán: Tuy Phước, Bình Định
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Chỉ huy trưởng Quân sự phường
Điện thoại: 0988347816
Email: linhnv.ayunpa@gialai.gov.vn

19. Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Nga
Năm sinh:  1978
Quê Quán: Lạng Giang, Bắc Giang
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa
Trình độ chuyên môn: Đại học CSND
Lý luận chính trị: Trung cấp
Chức danh:  Trưởng Công an phường
Điện thoại: 0973493868
Email: 


20. Họ và tên: Nguyễn Tài Trường
Năm sinh: 1988
Quê Quán: Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Dân tộc:  Kinh
Nơi thường trú: Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú thiện
Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng
Lý luận chính trị: 
Chức danh:  Công chức Địa chính - Xây dựng
Điện thoại: 0987781130
Email: taitruong88@gmail.com


 

 
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 102
Tổng lượt truy cập: 334
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png