dinhhuong.jpg

PHƯƠNG HƯỚNG TỔNG QUÁT
Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, vai trò trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể; phát huy sức nội lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng lợi thế của xã để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; trật tự an toàn xã hội. Tranh thủ các nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
 
 
MỤC TIÊU CHỦ YẾU
Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 100% KH, phấn đấu sản xuất đạt 60.000.000đ/ha/năm.
Tổng thu ngân sách tăng 10%/ năm.
Huy động trẻ em đúng độ tuổi đến lớp đạt 98%; duy trì sĩ số học sinh tiểu học đến trường đạt 98,5%, THCS 98,5%.
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 12%.
Tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; hộ cận nghèo xuống dưới 7%.
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,2%.
Tỷ lệ thôn, làng văn hóa đạt 100%.
Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%.
Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98%.
Xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu giao;
Tỷ lệ giao quân hàng năm đạt 100%.
          Tỷ lệ bôn, làng đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” (7/7 bôn).
Tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm đạt 4% năm so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.
Hàng năm Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ ; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 100%.
Hàng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 80%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%-20%.
Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào Hội Phụ nữ 80%, Hội Cựu chiến binh 90%, Đoàn thanh niên 73%, Hội Nông dân 89%.
Phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
- Phát  triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, xây dựng cánh đồng một giống. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý có giá trị kinh tế cao. Triển khai mô hình ngô ngọt khoảng 20 ha tại Bôn Rưng Ma Nin, cánh đồng lúa một giống khoảng 30 ha tại bôn Krăi, Bôn Hoanh; Xây dựng mô hình chăn nuôi và trồng trọt kết hợp trong hình thức trang trại khép kín Bôn Sar; tăng số lượng đàn bò, đàn dê tại bôn Sar, bôn Rưng Ma Nhiu. Tăng cường công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng, và triển khai công tác trồng rừng đạt chỉ tiêu.
- Tranh thủ nguồn lực để phát triển tiểu thủ công nghiêp trên địa bàn. Tạo điều kiện, khuyến khích các hộ gia đình kinh doanh trên dọc tuyến đường liên xã của xã. Phấn đấu đến năm 2025 có 30 hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản; huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển: Quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng nhà và các công trình khác của tổ chức, cá nhân trong xây dựng phải đảm bảo đúng quy hoạch và quy định pháp luật về xây dựng. Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong việc thực hiện các quy định về công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Thực hiện công tác quản lý ngân sách theo quy định: Thực hiện các giải pháp tối ưu để tạo nguồn thu, nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu phấn đấu tăng thu 10%/ năm. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Lãnh đạo thực hiện tốt việc phổ biến tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các loại thuế, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong điều hành ngân sách, có kế hoạch  thu chi và phân bổ ngân sách ngày từ đầu năm, đảm bảo chi đúng quy định, tiết kiệm chi, chống lãng phí.
Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo mọi thuận lợi đưa con em trong độ tuổi đi học đến trường, hạn chế học sinh bỏ học; kịp thời động viên, khuyến khích phong trào học tập, nâng cao dân trí.
 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trạm y tế để phục vụ nhân dân, tích cực thực hiện các chương trình phòng chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; các chương trình y tế quốc gia; công tác chăm sóc sức khoẻ người già và trẻ em, phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng; công tác kế hoạch hóa gia đình.
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động văn hóa, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, các cụm loa không dây, xây dựng gia đình văn hóa, bôn văn hóa, các hoạt động thể dục, thể thao.
 Thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với gia đình có công cách mạng, các gia đình thương binh – liệt sĩ, tạo điều kiện tốt nhất để các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội có đời sống ổn định. Vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “ Vì người nghèo”, để giúp đỡ kịp thời các đối tượng khi gặp hoàn cảnh khó khăn, vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, thực hiện  có hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững.
Tiếp tục nâng cao chất lượng về công tác quốc phòng, an ninh theo Kết luận của 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh.  Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên, lực lượng công an  trong tình hình mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức quán triệt quan điểm của Đảng, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Lực lượng Quân sự, Công an xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động, bám địa bàn, tấn công các loại tội phạm để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng của tổ tự quản,  xây dựng bôn, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
Tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị - tư tưởng - tổ chức
Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực tổ chức thực hiện của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của xã, vận dụng đường lối chủ trương của Đảng và cấp ủy cấp trên và khẩn trương cụ thể hóa để triển khai thực hiện nghiêm túc.
Giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên nhân tố mới, điển hình tiên tiến làm cho quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trở thành nhận thức và hành động của thành viên trong xã hội. Quán triệt cán bộ đảng viên nâng cao cảnh giác cách mạng chống âm mưu “diễn biến hòa bình“, “ bạo loạn lật đổ“ của các thế lực thù địch.
Quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quan tâm chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, chú ý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ có triển vọng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, xây dựng quy hoạch nguồn 2025-2030. Đánh giá và sử dụng cán bộ đúng quy trình, quy định.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng. Phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên, mỗi chi bộ đăng ký nội dung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên. Tăng cường trách nhiệm của chi bộ trong việc phat hiện nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.
Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đó tập trung vào các nội dung tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận của Đảng ủy, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị, chú trọng công tác dân vận chính quyền. Sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tư tưởng, tâm trạng của nhân dân để lãnh đạo, thực hiện tốt phương châm “dân biêt, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa". Đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng với kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy, cấp ủy viên, cá nhân đã được chỉ ra sau  kiểm điểm và những thiếu sót, khuyết điểm mới phát sinh sau kiểm điểm một cách thường xuyên, liên tục.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ tổ chức và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững đoàn kết thống nhất trong đảng. Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng quy chế làm việc và thực hiện theo quy chế, đảm bảo sự lãnh đạo  của cấp ủy một cách toàn diện. Cải cách lề lối làm việc, cải cách thủ tục  hành chính, giảm bớt hội họp, bám sát các chi bộ trực thuộc; gần gũi, gặp gỡ, lắng nghe nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện  những nhân tố mới, mô hình mới, biểu dương người tốt, việc tốt; uốn nắn những sai lệch, thiếu sót; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm.
Tiếp tục đổi mới hoạt động của chính quyền
Tiếp tục đổi mới tạo sự chuyển biến nhận thức đối với Đại biểu HĐND nắm vững 2 chức năng chính là quyết định và giám sát. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND trong tiếp xúc cử tri, trong công tác giám sát, nâng cao hơn nữa hiệu quả kỳ họp HĐND, xây dựng Nghị quyết HĐND phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, Nghị quyết HĐND phải có tính khả thi cao, phải đi vào cuộc sống của nhân dân.
Thường xuyên củng cố bộ máy cán bộ của UBND, xây dựng nguồn và bố trí theo đúng quy hoạch. Sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, lấy hiệu quả công tác làm thước đo năng lực cán bộ để nhận xét đánh giá, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Triển khai thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của cấp trên và qui định của Nhà nước đề ra, phối hợp các phòng, ban thị xã thực hiện một cửa liên thông. Nâng cao hiệu quả quản lý xã hội của UBND xã bằng pháp luật để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Thị xã giao, các Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND xã đề ra. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đấu tranh chống những biểu hiện cửa quyền, quan liêu, hách dịch, xa rời quần chúng, tham ô, tham nhũng để xây dựng chính quyền vững mạnh.Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp gữia HĐND-UBND - Ủy ban MTTQ Việt nam xã. Phấn đấu hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ củng cố tổ chức trong hệ thống chính trị ở các thôn, làng. Đặc biệt xây dựng lực lượng nòng cốt tại các chi hội, chi đoàn địa bàn thôn, làng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ đối với công tác đoàn thể, tạo thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Tích cực đổi mới phương pháp, hình thức, tổ chức và hoạt động của mặt trận và các đoàn thể để thu hút tập hợp quần chúng, nhất là lực lượng thanh niên. Mặt trận phát huy dân chủ ở cơ sở, làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013  của Bộ Chính trị, của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát  của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân  đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.
Chú trọng công tác dân tộc tôn giáo, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên phấn đấu xây dựng hội viên cốt cán toàn diện. Hàng năm, mỗi đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ chi hội yếu kém xây dựng thành chi hội vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của cả Hệ thống chính trị, phấn đấu hàng năm Mặt trận và các đoàn thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 7
Tổng lượt truy cập: 76
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png