I- Những kết quả đạt được
          1- Lĩnh vực kinh tế có bước phát triển và tăng trưởng khá
          Sản xuất nông nghiệp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn được chú trọng, áp dụng cơ giới hóa và khoa học kỷ thuật, vận dụng sinh học vào sản xuất bước đầu có hiệu quả, phần nào thay đổi nếp nghĩ cách làm, tập quán canh tác trong đồng bào dân tộc thiểu số.
          Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng được chú trọng. Công nghiệp nông thôn bắt đầu phát triển ở các ngành cơ khí, sửa chữa, mộc dân dụng, chế biến lương thực. Số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia chiếm khoảng 98,7%, số dân sử dụng điện thoại cố định và Internet ngày càng tăng.
            Xây dựng cơ bản, giao thông thủy lợi, giao thông nông thôn và giao thông nội đồng được quan tâm đầu tư. Công tác quản lý ngân sách đúng quy định luật ngân sách – Thu ngân sách tại địa phương tăng bình quân 10%/ năm.
            Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt đến nay xã đã đạt 8 tiêu chí, gần đạt 6 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt.
          2- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến rõ nét và đạt những kết quả tích cực
           Giáo dục – Đào tạo dần được nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp hàng năm đạt kế hoạch, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên.
           Văn hóa thông tin, thể dục - thể thao có những bước phát triển, đổi mới, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm tổ chức thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, công tác cổ truyền cổ động được chú ý. Các thôn, làng đã xây dựng quy ước, hương ước và đăng ký thực hiện thôn văn hóa hàng năm.
Công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân thực hiện tốt. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình quan tâm lãnh đạo. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,4 % năm 2011 giảm xuống xuống còn 1,2 % năm 2015.
         Các chính sách xã hội triển khai kịp thời, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 36% năm 2011 xuống còn dưới 7,7% năm 2015. Công tác chính sách xã hội và chăm lo gia đình chính sách trên địa bàn xã luôn được chú trọng và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định. Công tác tôn giáo, công tác dân tộc, tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của đồng bào có đạo và không có đạo, các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm về nhiều mặt cuộc sống có phần ổn định và cải thiện hơn.
          3- Quốc phòng - an ninh được giữ vững và củng cố thường xuyên
          Công tác quốc phòng - quân sự địa phương chú trọng và triển khai kịp thời, có hiệu quả. Công tác huấn luyện được triển khai thường xuyên đạt chỉ tiêu, kế hoạch giao, xây dựng lực lượng dân quân, đạt tỷ lệ 1,55 % so với dân số; đảng viên trong lực lượng dân quân, đạt tỷ lệ 20 %; chỉ tiêu giao quân hàng năm đạt 100 %.
          An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, thường xuyên tổ chức triển khai nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn các tội phạm xã hội nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra tình huống phức tạp. Tổ tự quản thường xuyên tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng và có hiệu quả trong Nhân dân.
            Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai thường xuyên. Công tác hộ tịch và chứng thực được thực hiện tốt. Công tác hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định của Pháp luật, trong nhiều năm qua, xã không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.
           4- Xây dựng hệ thống chính trị tiêp tục củng cố và kiện toàn
          4.1-  Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt
           Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng thường xuyên. Thông qua, các đợt triển khai học tập Nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tình hình tư tưởng của Đảng viên có những chuyển biến tích cực, có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong công việc phục vụ nhân dân.
             Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm và chỉ đạo. Đảng ủy đã chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự nhằm lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có năng lực để tổ chức triển khai thực hiện các  nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên triển khai nghiêm túc, khách quan, chú trọng chất lượng. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15 %; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 81 %; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 2,5 %, năm 2013 có đảng viên vi phạm tư cách chiếm 2,5 %. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được chỉ đạo chặt chẽ, tỷ lệ phát triển đảng viên đạt 5 % so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.
          Việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp thường xuyên, tự giác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thể hiện bằng những chuyển biến tích cực trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ xã.
Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với chỉ thị số 03 CT/TW của Chính trị, đã có sức lan tỏa mạnh trong Đảng bộ, có tác động tích cực trong xã hội và ngày càng tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.
           4.2- Hiệu quả, hiệu lực quản lý của Chính quyền có những bước chuyển biến tích cực
            Hội đồng Nhân dân xã đã phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân. Trong hoạt động đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh ở xã. Hoạt động quản lý Nhà nước và điều hành của Ủy ban Nhân dân xã có nhiều đổi mới và theo đúng pháp luật, hoạt động của Chính quyền theo hướng công khai, minh bạch. Công tác phối hợp giữa Chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể ở xã chặt chẽ hơn, đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện các chương trình 135, 167, 67, xây dựng Nông thôn mới hiệu quả thiết thực, đời sống của nhân dân trong xã ngày càng được cải thiện hơn.
          4.3- Mặt trận và các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng về thôn, bôn.
           Mặt trận và các đoàn thể xã đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thường xuyên nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, tham mưu Cấp ủy Đảng và kiến nghị với chính quyền những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Từng bước cải tiến nội dung phương thức hoạt động, bám sát thôn, bôn và các hộ dân tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chức năng giám sát. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã ngày càng được thể hiện rõ nét.
           Triển khai thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217, 218 bước đầu có kết quả, tạo sự đồng thuận xã hội, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức hội, đoàn thể trên 90 %. Mặt trận và các đoàn thể xã đạt khá và vững mạnh.
            II. Đánh giá tổng quát
            Trong thời gian qua, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã đã bám sát Nghị quyết về nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt được những kết quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế từng bước phát triển; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, công nghiệp nông thôn từng bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện hơn. Văn hóa, xã hội có chuyển biến, hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục; quan tâm đến chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và người có công cách mạng, công tác xóa đói giảm nghèo triển khai hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh luôn được chú trọng thường xuyên, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ được chú trọng. Công tác dân vận, hoạt động Mặt trận và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, từng bước đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, bám sát thôn bôn. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, trong nhiệm kỳ còn một số hạn chê khuyết điểm, đó là:
             Kinh tế có tăng trưởng nhưng nhìn chung còn, triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới còn chậm; văn hóa, xã hội vẫn còn hạn chế, chất lượng giáo dục có chuyển biến nhưng chưa cao, còn vi phạm kế hoạch hóa gia đình, tình hình an ninh nông thôn vẫn còn yếu tố phức tạp. Hệ thống chính trị tuy được củng cố, kiện toàn nhưng chưa mạnh, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ttgd.png
hoavan-(1).png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Bôn Hiao - xã Chư Băh - Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoai: (0269) 3 852016
- Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã Chư Băh
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 11
Tổng lượt truy cập: 83
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png