I- Phương hướng tổng quát
            Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết; Giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực; Xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trọng tâm là từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, thay đổi tập quán canh tác, nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phấn đấu xây dựng  xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
           II- Mục tiêu chủ yếu
         - Ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ sản xuất nông nghiệp, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm chính, tăng vòng quay của đất lên 1,3 lần.
          - Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10% mỗi năm        - Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,1%; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3 %.
        - Huy động trẻ em đúng độ tuổi đến lớp hàng năm đạt 98 %. Phấn đấu xây dựng trường Tiểu học Bùi Thị Xuân đạt trường chuẩn quốc gia.
           - Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85 % ; Tỷ lệ thôn, làng văn hóa đạt 80 %; xây dựng cơ quan, công sở đạt tiêu chuẩn công sở văn hoá.
        - 100 % số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% hộ dân được dùng nước sạch, hợp vệ sinh.
          - Xây dựng Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. Phấn đấu 100% đường giao thông nông thôn ở các bôn được bê tông hóa.
          - Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch.
           - Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4 % so với dân số; Tỷ lệ giao quân hàng năm theo tiêu chí trên giao đạt 100 %.
          - Phấn đấu Đảng bộ hàng năm đạt Trong sạch vững mạnh, tỷ lệ Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh từ 80 - 100 %; kết nạp đảng viên hàng năm đạt 4 % so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Phân loại đảng viên cuối năm đạt 85 % trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên nào vi phạm tư cách.
         - Đánh giá phân loại cán bộ, công chức hàng năm có 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
            - Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã hàng năm đạt vững mạnh.
           III- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 2015 – 2020.
           1. 
 Trên lĩnh vực kinh tế
          - Tập trung đổi mới nếp nghĩ cách làm, tập quán canh tác sản xuất trong Nhân dân. Khai thác có hiệu quả công trình thủy điện Bôn Bir. Ứng dụng các khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và bảo quản nông sản. Cơ giới hóa nông nghiệp, chú trọng công tác phòng ngừa dịch bệnh, chủ động phòng chống thiên tai. Tập trung đầu tư sản xuất, chăn nuôi các giống cây có giá trị kinh tế ca; xây dựng một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hình thức trang trại phù hợp với tập quán của đồng bào tại chỗ. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân tren địa bàn. Đề nghị thị xã sớm hoàn thành quy hoạch và kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Suối Đá. Tập trung công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
            - Thực hiện đúng luật trong công tác thu chi ngân sách hàng năm. Có biện pháp khai thác các nguồn thu trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm
          - Triển khai quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
          2- Lĩnh vực văn  hoá – xã hội
          - Chú trọng chất lượng dạy và học, Duy trì kết quả giáo dục phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và giáo dục phổ cập Trung học cơ sở. Quan tâm công tác khuyến học và xã hội hóa giáo dục
         - Chăm lo phong trào văn hóa, thông tin, thể dục thể thao. Phát huy hiệu quả hoạt động của Nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, bôn.
           - Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, bảo hiểm y tế toàn dân,  nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh tại trạm y tế xã, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; có kế hoạch cụ thể để giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới.
         - Tổ chức thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, đồng bào DTTS, các đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn xã.
          - Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường.
          3- Lĩnh vực Quốc phòng-an ninh
          - Xây dựng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về quốc phòng - an ninh. Triển khai thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm kiềm chế sự gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội.
           - Đảm bảo đạt chỉ tiêu giao quân hàng năm. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và 5. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân.
            - Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra diễn biến phức tạp trên đia bàn.
            - Thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tư pháp địa phương, công tác hộ tịch, chứng thực, hòa giải cơ sở. Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo để giải quyết nhanh chóng, kịp thời.
          4- Xây dựng hệ thống chính trị
          4.1- Công tác xây dựng Đảng
         - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đấy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, phá hoại về tư tưởng chính trị của các thế lực thù địch.
         - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn. Chăm lo công tác phát triển Đảng. Chú trọng công tác lựa chọn, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đánh giá, nhận xét đúng cán bộ, quản lý giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.
           - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo chặt chẽ về tổ chức và hoạt động của UBKT Đảng ủy, xây dựng, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra. Thực hiện nghiêm việc khen thưởng và kỷ luật của Đảng theo Điều lệ.
            - Ttriển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở xây dựng chính quyền, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân..
           4.2- Xây dựng củng cố tổ chức và hoạt động của chính quyền
           Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, tăng cường công tác giám sát thực tế trên các lĩnh vực công tác, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐND – UBND – UBMTTQ và các đoàn thể xã. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp có hiệu quả.
           Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của UBND và các bộ phận chuyên môn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thực hiên công tác cải cách hành chính theo cơ chế “1 cửa” và “1 cửa liên thông”,  công khai, minh bạch các chế độ chính sách để dân biết và cùng giám sát.
         4.3- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể hướng hoạt động về thôn, bôn
          Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời  sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ của các đoàn thể và các Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, Quyết định số 217 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218 quy định về việc Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở thôn, bôn. Hướng dẫn các chi hội, chi đoàn hoạt động còn yếu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm của địa phương. Hướng về bôn, làng và từng hộ dân nhằm tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên và động viên quần chúng nhân dân tham gia các nhiệm vụ chính trị của xã.
dhpt.png
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Bôn Hiao - xã Chư Băh - Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoai: (0269) 3 852016
- Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã Chư Băh
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 12
Tổng lượt truy cập: 68
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png