CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã

06/09/2022
Sau khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 được ban hành, thị xã Ayun Pa đã xây dựng các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Nội dung trọng tâm đó là triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã; phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh đang có hiệu lực thi hành và những văn bản mới được ban hành trong năm đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa.
Trong 10 năm qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Ayun Pa đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi); tổ chức quán triệt, phổ biến một số văn bản pháp luật mới có liên quan thiết thực đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thị xã; tăng cường sự phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hướng về cơ sở, tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích thiết thực của Nhân dân trên địa bàn thị xã. 

tuyen-truyen-phap-luat-ket-hop-voi-tuyen-truyen-phong-chong-covid-tai-cac-thon-lang.jpg

Hằng năm, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các chương trình, kế hoạch về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời giao Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức triển khai và kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản lý đội ngũ Báo cáo viên pháp luật thị xã, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã trong thời gian qua được đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tận thôn, làng, tổ dân phố bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép vào các buổi họp dân tại thôn, làng, tổ dân phố, qua các buổi giao lưu
văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của Câu lạc bộ, thông qua công tác hoà giải, trợ giúp pháp lý, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các buổi tuyên truyền lưu động…. Qua đó đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Đối với phổ biến pháp luật trực tiếp, các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức được 1.801 lượt tuyên truyền với hơn 110.000 lượt người tham dự; Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tổ chức được 309 buổi tuyên truyền, thu hút 31.575 lượt người nghe. Đối với tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, Công an thị xã đã chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền phối hợp với Ban Quản lý Chợ thị xã phát qua hệ thống loa phát thanh được 60 lượt nhằm cơ bản định hướng dư luận, động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất, buôn bán kinh doanh, không tham gia bình luận, chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội; bên cạnh đó, xây dựng 315 bản tin tuyên truyền về an toàn giao thông phát trên loa lưu động và khoảng hơn 285 bài tin tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh tại các thôn làng, tổ dân phố, loa cầm tay; viết 10 tin, bài tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy phát trên hệ thống truyền thanh, truyền hình thị xã và hệ thống loa phát thanh địa phương 01 lần/ngày; thiết kế, biên tập được 60 pano tuyên truyền, 75 bài viết tuyên truyền trên các trang Zalo, trang Facebook của Công an thị xã và Công an các phường, xã tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý cư trú;.... Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã đã triển khai đưa tin bài phát trên hệ thống phát thanh của địa phương với nhiều nội dung mang tính thời sự cao; mỗi tháng các phóng viên thực hiện nhiều tin, bài có liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật, có 840 tin, 23 bài trong 10 năm thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; cộng tác với Báo Gia Lai, Đài tỉnh các tin bài có nội dung liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có sức lan toả và ảnh hưởng tích cực từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của thị xã. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện tuyên truyền trực quan bằng 40 băng rôn treo ngang đường để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở và trên địa bàn thị xã. Về tuyên truyền thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức thành công cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thị xã Ayun Pa; kết quả đã thu hút được 4.167 bài dự thi của 78 cơ quan, đơn vị, qua đó đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi; tổ chức 01 cuộc thi Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2016 trên địa bàn thị xã Ayun Pa, thu hút 08 đội thi đến từ 08 đơn vị xã, phường trên địa bàn, đồng thời cử 01 đội tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh năm 2016.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị còn phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh và các cơ quan, đơn vị tiến hành trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số về các lĩnh vực của đời sống xã hội; từ năm 2013 đến tháng 6/2022 đã thực hiện trợ giúp pháp lý 280 vụ việc cho 346 đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý và tổ chức truyền thông 51 buổi, thu hút được khoảng hơn 2.140 lượt người tham gia…
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã cũng còn có những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của một số cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị còn chưa đúng mức, còn coi đây là nhiệm vụ của ngành tư pháp dẫn đến đôi lúc đôi nơi sự phối hợp giữa các ban, ngành, bộ phận chuyên môn trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên và thiếu tính chặt chẽ. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chất lượng truyền đạt chưa cao, chưa có thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, triển khai các văn bản pháp luật mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn chưa đạt hiệu quả. Kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng được với yêu cầu trong điều kiện hiện nay.
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội, rất nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước đã được ban hành nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác này. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nền tảng trong việc giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế xã hội. Do đó trong thời gian tới, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải tiếp tục có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng nhiều các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, làm sao cho nội dung và hình thức phổ biến ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, đến được gần nhất đối với người dân, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số, từ đó nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật./.
(Thanh Duy – Văn phòng HĐND-UBND thị xã)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 14
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017