CHUYÊN MỤC

Kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011, định hướng năm 2012 của Đảng bộ thị xã Ayun Pa

06/02/2012
Cách đây 5 năm, đầu xuân Đinh Hợi, vào ngày thành lập Đảng, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngay từ những ngày đầu, Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng sôi nỗi, nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.


Qua mỗi năm, nội dung Học tập và các hình thức tổ chức hoạt động tập thể của các đoàn thể, của các ngành, của từng đơn vị nối tiếp nhau được tổ chức, tạo nên những phong trào có dấu ấn sâu đậm trong dư luận xã hội mang lại những kết quả bước đầu ấn tượng, đặc biệt là nhận thức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã.
Trước hết về kết quả triển khai trong năm 2011.
Trong năm 2011, ở thời điểm đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X, ở thời điểm cuối năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung việc học tập và làm theo lần này là tiếp tục thực hiện nội dung Cuộc vận động, đồng thời có mở rộng và làm sâu sắc hơn, đặc biệt thêm điểm mới là học tập và làm theo phong cách của Bác. Với tinh thần đó, có thể khái quát kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thị xã Ayun Pa: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục có tác động đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên. Nhân dân phấn khởi tham gia các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. Đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong việc làm theo, như: “sửa đổi lối làm việc” của cơ quan Thị ủy; “Hũ gạo tiết kiệm”, “mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ; “mỗi ngày làm một việc tốt” của Đảng ủy Công an thị xã; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Trường THPT Lê Thánh Tông; tấm gương hiến đất để làm trường học của anh Nay Khơng, Nay Hoai xã Ia Rbol, chị Võ Thị Bích Ngọc – Thủ quỹ ngân hàng Nông nghiệp – PTNT thị xã Ayun Pa trong 10 tháng năm 2011 đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền 116 triệu đồng; nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi trong nhiều lĩnh vực… Các cấp ủy ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng đặc biệt của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, chống tham nhũng, chống “Tự diễn biến”, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo có ý thức cao hơn về việc “nêu gương” trong đổi mới phong cách, chỉ đạo, điều hành, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong lối sống và ứng xử. Chính vì sự nỗ lực đó, năm 2011 Đảng bộ thị xã của chúng ta có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: 
Một số cấp ủy chưa thật sự chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chưa xem đây là công việc thường xuyên, tự giác trong hoạt động của cấp ủy, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn có nhiều dư luận bức xúc; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn cho rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chỉ để cho cấp dưới, cho người khác còn với mình thì không quan tâm nên có tác dụng ngược lại đến phong trào. Nhiều đơn vị chưa cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, lối sống sát với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của cơ quan, đơn vị mình. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng vẫn còn hạn chế, chưa coi đó là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt.
Nội dung hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, chưa kịp thời phản ánh được những tấm gương “làm theo” tiêu biểu trong cuộc sống hằng ngày để động viên và tạo sự lan tỏa trong xã hội. Công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở chưa được thường xuyên; một số đồng chí trong bộ phận giúp việc, trong cấp ủy được phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực, đơn vị…chưa làm hết trách nhiệm được phân công.
Những hạn chế, tồn tại như nêu trên trước hết là một số cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa coi đây là việc làm thường xuyên, vai trò của người đứng đầu chưa thật sự gương mẫu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và “làm theo”. Bên cạnh đó là sự hướng dẫn của cấp trên chưa kịp thời dẫn đến có sự chờ đợi, lúng túng của cấp dưới.
Về định hướng nhiệm vụ năm 2012, Đảng bộ tập trung vào 03 nhóm công việc lớn:
Nhóm công việc lớn thứ nhất: Phấn đấu thực hiện tốt hai nhóm công việc chung.
- Một là, Công tác tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và cấp ủy cơ sở, bao gồm: Phân công cho từng đồng chí trong cấp ủy phụ trách từng đơn vị, từng lĩnh vực trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch, công tác kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện; chọn lĩnh vực, đơn vị để chỉ đạo điểm. Riêng cấp thị xã chọn đơn vị để chỉ đạo điểm gồm Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND, chi bộ Hạt kiểm lâm, Đảng ủy công an thị xã. 
Về phương pháp chỉ đạo điểm, nên thực hiện theo các bước sau:
Tổ chức quán triệt, khái quát những nội dung đã học, đặc biệt là chuyên đề của năm 2012 và nội dung chuẩn mực đạo đức của tỉnh, của ngành, cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của từng đơn vị, trên cơ sở đó xây dựng chuẩn mực đạo đức của từng cơ quan, đơn vị cho phù hợp; Yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung làm theo; Lấy đơn vị tổ, khoa, phòng, đoàn thể … làm đơn vị đăng ký thi đua, đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt thường kỳ; Bộ phận giúp việc cấp ủy kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương kịp thời những gương tiêu biểu trong việc làm theo.
- Hai là, về công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các gương làm theo tiêu biểu phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Các phương tiện thông tin đại chúng, các đoàn thể phải chủ động bao gồm việc cung cấp thông tin và tổ chức tuyên truyền thực sự có hiệu quả nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội.
Nhóm công việc lớn thứ 2: Thực hiện hai nhóm công việc cụ thể mang nội dung học tập, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
- Một là, tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; tác phẩm Đường cách mệnh theo kế hoạch của Ban Thường Vụ Thị ủy, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều phải tham gia học tập đầy đủ, đã là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải học tập nghiêm túc. 
- Hai là, tất cả các cấp ủy đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt thường kỳ của tất cả các chi bộ, có kiểm tra, giám sát. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tiếp tục đưa nội dung 10 chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng. Tăng cường nội dung của cuộc vận động vào các trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Sở Giáo dục – Đào tạo. Quan tâm đôn đốc, chỉ đạo các hoạt động tuổi trẻ làm theo lời Bác do Thị đoàn chủ trì bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Nhóm công việc lớn thứ 3: Tập trung chỉ đạo có kết quả công việc mang nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nội dung này, Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị rà soát chuẩn mực đạo đức để xây dựng cho phù hợp với đặc điểm của ngành, cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Xác định ý thức trách nhiệm của người đứng đầu. 
Các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 cho phù hợp, đúng định hướng. Cơ quan, đơn vị nào chưa tổ chức hội nghị sơ kết năm 2011 thì phải tổ chức hội nghị sơ kết đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy. Ban Thường vụ Thị ủy sẽ thành lập một số đoàn công tác kiểm tra việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong những năm qua mang lại cho chúng ta nhận thức mới, giản dị nhưng rất quan trọng, đây là công việc của mỗi người và mọi người.
Với mỗi người khi trăn trở, vật lộn với cuộc sống làm cho chúng ta đôi khi sao lãng việc rèn luyện đạo đức. Với xã hội, sự tập trung quá mức vào mục tiêu kinh tế, tình trạng xem thường, không đánh giá đúng đạo đức, không coi trọng vấn đề giáo dục đạo đức, chạy theo lối sống thực dụng, vì tiền … đã dẫn đến trả giá. Sự trả giá nào đó trong những cuộc đời, gia đình và xã hội làm cơ sở để mọi người càng thấy rõ hơn “tính di truyền xã hội” của đạo đức, ý nghĩa, trách nhiệm của sự nêu gương. Bác Hồ dạy ông bà nêu gương cho con cháu, cha mẹ nêu gương cho con, anh chị nêu gương cho em, đảng viên nêu gương cho quần chúng. Đó là sự khẳng định về một nguyên tắc thực hiện đạo đức, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tự mình nên rèn luyện đạo đức của mỗi người. Bên cạnh sự cố gắng tự thân của mỗi người rất cần sự hỗ trợ nâng đỡ của tập thể để mỗi người tự vươn lên cùng tập thể, rất cần chổ dựa từ tập thể, do vậy việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị là một biện pháp quan trọng để phát hiện những vấn đề nảy sinh về đạo đức, lối sống để chấn chỉnh, phát hiện những việc tốt, người tốt, nêu gương điển hình tiên tiến để noi theo … chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đúng định hướng và có hiệu quả.
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2012), 05 năm Bộ Chính trị (Khóa X) phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (03/02/2007-03/02/2012), chuẩn bị kỷ niệm 05 năm thành lập thị xã Ayun Pa (30/3/2007-30/3/2012) và các ngày lễ lớn trong năm 2012, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV, khóa XI. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, mỗi người phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã năm 2012. (Trần Đình Lê - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017