CHUYÊN MỤC

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo

17/08/2013
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về công tác tuyên giáo: “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi” và thành công của nó, là nhờ vào khả năng “động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức sâu sắc rằng, công tác Tư tưởng - Văn hóa có tầm quan trọng hàng đầu, giáo dục bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho đảng viên; giác ngộ lý tưởng cách mạng, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân, và nuôi dưỡng, phong trào cách mạng Việt Nam. 
 
Trước cách mạng tháng 8/1945 đội ngũ làm công tác Tư tưởng – Văn hóa đã góp phần to lớn trong việc cổ vũ và tổ chức quần chúng cách mạng nổi dậy đồng loạt và rộng khắp, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vùng lên lật đổ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8/1945 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lê nin, của tư tưởng Hồ Chí Minh, của đường lối độc lập tự chủ đầy sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, đồng thời cũng là những thành tựu vĩ đại của công tác Tư tưởng – Văn hóa của Đảng. 
Sau Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, nhiệm vụ của công tác Tư tưởng – Văn hóa là vận động toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc, giữ vững thành quả cách mạng vừa mới giành được, đồng thời tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược (1945-1975). Cùng với cả nước, đội ngũ Tuyên giáo của Đảng đã tỏ rõ trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Tại Đảng bộ Ayun Pa, ngay từ khi được thành lập, Đảng bộ đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, các thế hệ làm công tác tư tưởng đã luôn vững vàng ở vị trí tiên phong, xung kích, bằng công sức, trí tuệ và bằng cả xương máu của mình, đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng quê hương. 
 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đội ngũ làm công tác tư tưởng thực hiện nhiệm vụ là động viên nhân dân tin tưởng vào đường lối kháng chiến của Đảng, chỉnh huấn tư tưởng dân vận, khuyết trương chiến thắng, địch vận làm tan rã hàng ngũ địch, thực hiện tốt vai trò vừa là hậu phương, vừa là chiến trường tại chỗ, vừa kháng chiến vừa tăng gia sản xuất xây dựng cuộc sống mới, xây dựng quê hương theo đường lối, chủ trương “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” của Đảng và Chính phủ. Đồng bào các dân tộc Ayun Pa đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
 
Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đội ngũ làm công tác tư tưởng tập trung chủ yếu cho nhiệm vụ khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội; bám dân, bám làng, củng cố lực lượng cách mạng, phát triển phong trào cách mạng, tố cáo và phá tan âm mưu, thủ đoạn của địch là khủng bố tàn bạo, khốc liệt đi đôi với mua chuộc, chia rẽ,… Để nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, chống lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của địch, giữ vững ý chí cách mạng cho cán bộ, đảng viên và cơ sở, đội ngũ làm công tác tư tưởng đã tham mưu cho Đảng bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập các tài liệu: “Thương dân yêu nước đứng lên làm cách mạng”; “Ba thương ba ghét”; “chủ nghĩa cộng sản và người cộng sản”; “khí tiết người đảng viên cộng sản”... góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, mà đỉnh cao là chiến thắng Đường 7 - Sông Bờ trong cuộc Tổng tấn công và Nổi dậy mùa Xuân năm 1975, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
 
Bước vào thời kỳ hòa bình, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, mặc dù sự nghiệp cách mạng có những bước thăng trầm, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết, những người làm công tác tư tưởng của Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã tiếp nối truyền thống cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, gắn bó với nghề xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận Tư tưởng – Văn hóa của Đảng. 
 
Trong những năm qua, đội ngũ làm công tác tư tưởng (tuyên giáo) thị xã Ayun Pa thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với sự nghiệp đổi mới toàn diện của Đảng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thấm nhuần phương châm “Hướng về cơ sở” đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền. Chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa giáo. Công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống,… góp phần đưa thị xã Ayun Pa có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn thị xã không ngừng được nâng lên. Liên tục từ năm 2007 (năm thị xã được thành lập) tăng trưởng kinh tế luôn đạt trên 12%/năm, riêng năm 2012, năm thứ 2 thực hiện Đại hội Đảng các cấp với bao khó khăn, thách thức, song với sự đồng lòng, quyết tâm mới, vượt qua mọi thách thức để đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thị xã, kinh tế của thị xã tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng cao trên 13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác quy hoạch phát triển đô thị được quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng bước đầu, chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang triển khai, thực hiện theo kế hoạch có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đạt được thành tựu quan trọng, các thiết chế văn hóa – thể thao được tăng cường; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo là một điểm nhấn tiêu biểu, làm sáng thêm truyền thống hiếu học của con, em các dân tộc sinh sống trên địa bàn, là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển toàn diện trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa được phát huy và đạt được những thành tựu nổi bật của thị xã. Điều kiện, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt hơn. Chương trình xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thị xã Ayun Pa đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng có sự đổi mới và tiến bộ; hệ thống chính trị cơ sở được tiếp tục kiện toàn, củng cố. Đảng bộ và nhân dân thị xã ra sức đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Với những thành tích đạt được, một phần có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo thị xã Ayun Pa. 
 
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 83 năm ngành Tuyên giáo, công tác Tuyên giáo thị xã Ayun Pa dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đạt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, làm tốt công tác tuyên giáo - là những người báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực của Đảng bằng những hành động, gương mẫu của mình, luôn “đoàn kết, trí tuệ, kiên định, đổi mới” vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của thị xã Ayun Pa văn minh, giàu đẹp. Với tinh thần cống hiến và sẵn sàng hi sinh, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Ayun Pa sẽ góp phần làm vẻ vang thêm trang sử truyền thống ngành tuyên giáo của tỉnh và của cả nước./. (Nguyễn Thị Hằng)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017