CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn trong tình hình mới

25/11/2019
 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, thị xã Ayun Pa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn thị xã như hàng năm đều tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội của địa phương; Đăng ký giao ước thi đua; Hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua; Hướng dẫn xét duyệt sáng kiến và công nhận hiệu quả sáng kiến; Hướng dẫn bình xét khen thưởng theo năm học; Hướng dẫn khen thưởng hằng năm; Hướng dẫn việc khen thưởng các chuyên đề, đợt thi đua... Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hàng năm Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm tiếp theo với chủ đề và mục tiêu cụ thể. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua phong phú, đa dạng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của thị xã. Bên cạnh đó, đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với các ngày lễ lớn trong năm như: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế Lao động 01/5, Chào mừng cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9... Phong trào thi đua đã được tổ chức sôi nổi, rộng khắp giữa các khối thi đua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua các phong trào thi đua đã khơi dậy các mặt tích cực, ý chí vươn lên, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp để cống hiến, lao động, học tập, nghiên cứu khoa học và công tác; tích cực đấu tranh tự phê bình, phê bình và các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Các cấp, các ngành và địa phương đã sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tuyên truyền mô hình, điển hình tiên tiến để nêu gương học tập, nhân rộng.
Việc xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng thực hiện đúng theo quy trình bình xét; đã bám sát vào đối tượng, tiêu chuẩn quy định của Luật, Nghị định và các quy định hiện hành; bảo đảm được tính chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; đảm bảo được sự thống nhất giữa tính chất, hình thức, đối tượng khen thưởng và sự tương quan giữa các ngành, lĩnh vực. Việc khen thưởng đã căn cứ vào kết quả của phong trào thi đua và tổng kết công tác của địa phương nên có tác dụng tích cực trong việc động viên, giáo dục, nêu gương. Qua phân tích kết quả khen thưởng cho thấy số lượng khen thưởng cho cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo chiếm tỷ lệ thấp hơn so với số lượng khen thưởng cá nhân là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất.
Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng của thị xã Ayun Pa trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa rộng hơn. Việc phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua trên địa bàn thị xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề khó khăn, những việc còn yếu kém. Thông qua phong trào thi đua, phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay tiêu biểu xuất sắc, những người trực tiếp lao động như: Trong phong trào thi đua “Hai tốt” thuộc ngành giáo dục đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu ở các cấp học, bậc học như cô Nguyễn Thị Hòa, Nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, cô Trần Thị Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt. Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân được tổ chức và duy trì nghiêm túc; phong trào “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” được phát triển sâu rộng trong toàn quân. Qua đó đã phát hiện, bồi dưỡng những đơn vị quyết thắng, các cá nhân điển hình tiên tiến nêu gương cho toàn quân học tập, noi theo, nhiều đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự địa phương. Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” luôn được quan tâm chú trọng phát triển rộng khắp thị xã, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm đấu tranh, tố giác, phát hiện tội phạm, làm thất  bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong cuộc đấu tranh quyết liệt, đầy gian khổ đã làm ngời sáng thêm phẩm chất mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, tiêu biểu như Thiếu tá Nguyễn Văn Lộc, Đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã. Trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2016-2019 đã có 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc thị xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 35 tập thể và 48 cá nhân được Chủ tịch UBND thị xã tặng Giấy khen. Phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” được hưởng ứng triển khai theo lộ trình đề ra, được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực, điển hình như gia đình ông Ksor Táo, Trưởng Ban CTMT bôn Phu Ama Nher I, xã Ia Rtô; gia đình ông Nay Bim, Nguyên Chủ tịch HĐND xã Ia Rbol đã hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn và xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng…Mặt trận và các đoàn thể thị xã đã tập trung hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở; thực hiện tốt các phong trào “Xoá đói giảm nghèo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Cựu chiến binh gương mẫu”... mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần làm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế.
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới, thị xã xác định tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở, chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, các mô hình, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở, cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối thi đua, khắc phục các nội dung còn mang tính hình thức, xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, chính xác theo quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và các cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác./. (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017