CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

09/05/2019

 

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của của các ngành, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thị xã.


hoc-theo-bac.jpg
Qua đánh giá của Ban Thường vụ Thị ủy, sau 03 năm triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã nghiêm túc thực hiện, nhận thức về Chỉ thị số 05-CT/TW, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn, bằng nhiều các hoạt động cụ thể như: Thị xã đã cho các tổ chức cơ sở đảng đăng ký vào sổ Quyết tâm của Đảng bộ thị xã, quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai và cấp phát sổ Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo đó hàng năm các đồng chí được cấp phát sổ kế hoạch ngoài việc xây dựng kế hoạch cá nhân còn trích 10 nhiệm vụ đăng ký và giải pháp thực hiện trong kế hoạch vào sổ Kế hoạch của cá nhân, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về chi bộ để nhận xét, đánh giá; Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: sử dụng pano, áp phích, bổ sung các đầu sách về tấm gương, đạo đức của Bác vào tủ sách của các trường học và xã, phường, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp, kịp thời thông tin, phản ánh quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành; Đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ và trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng đều có nội dung nêu gương “người tốt, việc tốt” để biểu dương và nhân rộng, định kỳ hàng quý, các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Bên cạnh đó Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã xác định các nội dung trọng tâm đột phá toàn khóa, hàng năm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và gắn liền với việc giải quyết dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trên địa bàn thị xã, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và làm mất niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng và chính quyền như: công tác quản lý bảo vệ rừng, tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... gắn với quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của 04 xã trên địa bàn để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ thị xã….

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tập thể, tổ chức cơ sở đảng đã có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động, đã xuất hiện được nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác như Chi bộ khối Văn phòng Thị ủy thực hiện phương châm "nói ít, làm nhiều, làm có hiệu quả”; Mô hình “Ngày thứ năm cơ sở” đã trở thành nền nếp của Chi bộ khối Mặt trận và các đoàn thể thị xã; Thị đoàn tiếp tục duy trì mô hình “làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” như mô hình “mỗi tổ chức đoàn là một địa chỉ an sinh xã hội”; Liên đoàn Lao động xây dựng hình ảnh người cán bộ công đoàn có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; Hội Cựu Chiến binh phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát động mỗi tổ chức cơ sở hội đăng ký một việc làm thiết thực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cải cách hành chính, lấy nhiệm vụ phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp với khẩu hiệu “Trung thực - Kỷ cương - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả”; Lực lượng Công an thị xã thực hiện tốt khẩu hiệu "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân phục vụ", theo phương châm "tích cực học tập, nỗ lực làm theo" gắn với phong trào thi đua "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", giải quyết công việc tiếp dân dứt điểm trong ngày, không để nhân dân chờ đợi lâu; Cơ quan Quân sự thị xã thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và phong trào thi đua quyết thắng và chủ trương "Một tập trung, ba đột phá", Quy định "8 không, 8 tốt" của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với phương châm thực hiện là "Làm từ trên xuống dưới, làm từ trong ra ngoài", góp phần giữ vững và phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội cụ Hồ" trong thời kỳ mới; Các xã, phường thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã chỉ đạo lãnh đạo hệ thống chính trị cơ sở thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ của địa phương, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên tất cả các mặt, giữ vững trật tự trị an, trật tự an toàn xã hội, ra quân phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống vãn minh đô thị cùng chung sức với thị xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã và đô thị văn minh trên địa bàn các phường.
Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thị xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều chọn một số nội dung đột phá để chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biển rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đề ra nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương và được dư luận quan tâm, ủng hộ. Những kết quả đạt được thật sự trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai thực hiện cũng còn một số hạn chế như việc xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân tuy đầy đủ nhưng có nơi còn mang tính hình thức; Công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ vẫn còn lúng túng, nhất là các chi bộ thôn, tổ dân phố. Công tác biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuy được thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nhưng hầu hết các đơn vị chưa thực hiện kịp thời hoặc ít chú trọng nên chưa tạo sức lan tỏa lớn....

Trong thời gian tới thị xã xác định tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị như tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; Hướng dẫn, cụ thể hóa những nội dung làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Khuyến khích tập thể và cá nhân có những cách làm mới, sinh động, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng tập thể địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị; Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác; Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng./. (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 2
Tổng lượt truy cập: 28
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017