CHUYÊN MỤC

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH, KẾT NGHĨA VỚI CÁC BÔN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AYUN PA

04/03/2021
Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Thấm nhuần lợi dạy của Người, trong những năm qua công tác phụ trách, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các bôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Ayun Pa được quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.
Thị xã Ayun Pa có 24 bôn đồng bào dân tộc thiểu số với 4.135 hộ, 20.413 người, chiếm hơn 49% dân số toàn thị xã. Đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm lao động sản xuất, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuy nhiên, một bộ phận người dân thu nhập thấp, đời sống còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tình hình an ninh chính trị và an ninh nông thôn một số bôn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Xuất phát từ thực tế trên, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành kế hoạch công tác phụ trách, kết nghĩa giữa 45 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã với 24 bôn đồng bào dân tộc thiểu số; với mục đích củng cố hoạt động của hệ thống chính trị trong các bôn và tuyên truyền, vận động người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và yêu cầu trên cơ sở kế hoạch phân công của Thị ủy, các cơ quan, đơn vị khảo sát tình hình, thực trạng của bôn kết nghĩa, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể theo phương châm “Yếu mặt nào giúp mặt đó”; thường xuyên liên hệ với bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng, trưởng Ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể để kịp thời nắm bắt tình hình trong bôn, tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Thị ủy có hướng chỉ đạo giải quyết.
Thực hiện quan điểmCủng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở là nhiệm vụ then chốt, các cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy xã, phường củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ bôn; chủ động phối hợp với hệ thống chính trị các bôn tìm giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong bôn. Từ đó, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các bôn đã có những chuyển biến rõ rệt, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng tại cơ sở từng bước được khẳng định và phát huy; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng tại cơ sở được nâng lên. Đến nay 24/24 bôn do các cơ quan, đơn vị phụ trách đều đã có chi bộ và đảng viên tại chỗ.

Các cơ quan, đơn vị còn phối hợp cùng với hệ thống chính trị cơ sở thường xuyên bám dân, nhất là trong những dịp lễ, tết và thời điểm nhạy cảm về an ninh chính trị nhằm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân; vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyên truyền Nhân dân từ bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Nhờ đó tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã trong những năm qua giữ vững được sự ổn định.
Trước tình hình đời sống vật chất, tinh thần của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các bôn còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện để phát triển kinh tế gia đình còn hạn chế. Các cơ quan, đơn vị phụ trách, kết nghĩa đã tìm nhiều giải pháp để giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống như vận động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư; chủ động kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, người có công, hỗ trợ các bôn để tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như: Tết Nguyên đán, Tết trung thu, ngày 27/7 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với tổng số tiền là 989.356.000 đồng (*). Qua đó đã thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm chia sẻ đối với các gia đình người có công và hộ nghèo, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động phong trào của các chi hội, đoàn thể tại cơ sở.

Bên cạnh sự giúp đỡ, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động người dân vượt qua tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tận dụng tối đa các điều kiện sẵn có của các gia đình để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Từ đó bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, hạ tầng kinh tế có sự phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện. Số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 1.033 hộ năm 2016 còn 75 hộ vào cuối năm 2020. Hiện tại 4/4 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 2/4 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt nông thôn mới nâng cao, 5 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thị xã Ayun Pa đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới...
Từ những hiệu quả bước đầu trong thực hiện công tác phụ trách, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các bôn trên địa bàn thị xã Ayun Pa, xin rút ra một số kinh nghiệm như sau:
Một là, để làm tốt công tác phụ trách, kết nghĩa với các bôn cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phụ trách, kết nghĩa bôn. Đồng thời gắn việc thực hiện nhiệm vụ phụ trách, kết nghĩa bôn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Hai là, các cơ quan, đơn vị phải sâu sát, tích cực phối hợp với cơ sở để khảo sát đánh giá đúng tình hình, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo từng năm một cách phù hợp và đảm bảo tính khả thi. Nắm bắt kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm, những khó khăn bức xúc để tìm ra cách giải quyết.
Ba là, mỗi cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, gắn việc thực hiện nhiệm vụ cơ sở với việc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chủ động phối hợp với hệ thống chính trị bôn tạo sự đoàn kết, thống nhất; phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong công tác giúp bôn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức được phân công.

Bốn là, khơi dậy và phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, ý thức vươn lên của các tầng lớp nhân dân trong bôn. Chỉ khi nào người dân thực hiện tốt chủ trương: “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ nghèo tự vươn lên” thì kết quả giảm nghèo mới thực sự bền vững.

Năm là, tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tranh thủ uy tín già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng dân cư để làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng.
(*) Số liệu từ năm 2017 đến năm 2020.
Thực hiện (Đoàn Thị Thủy – UV BTV Thị ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 5
Tổng lượt truy cập: 5
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017