thông báo treo cờ

12/04/2021
THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng
Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Thông báo số 03/TB-UBND ngày 21/01/2021 của UBND thị xã Ayun Pa về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; UBND phường Đoàn Kết thông báo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc: Treo băng rôn khẩu hiệu và treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian từ chiều ngày 24/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021.
2. Tổ trưởng các tổ dân phố:  Tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân dọn vệ sinh trên vỉa hè, đường phố và thông báo nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 24/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021.
3. Công chức Văn hóa thông tin phường: Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các tổ dân phố, thông báo nhân dân treo cờ Tổ quốc, dọn vệ sinh trên vỉa hè, đường phố.
Nhận được thông báo này đề nghị các cơ quan ban ngành, đơn vị, trường học và tổ trưởng 10 tổ dân phố triển khai  thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Đảng uỷ-HĐND phường;                                                         
- Các cơ quan, đơn vị, trực thuộc;
- Tổ trưởng Các TDP;                                                                                   
- Lưu VPUB.