Thông báo: Hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức

Thông báo: Hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức

Ngày 14/7/2021, Hội đồng kiểm tra sát hạch thị xã Ayun Pa ban hành Thông báo 01/TB-HĐKTSH về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức, Chi tiết nội dung tại file đính kèm: Thông báo 01/TB-HĐKTSH

Quay lại