Thị đoàn Ayun Pa: Ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” thị xã Ayun Pa giai đoạn 2021 - 2022

Thị đoàn Ayun Pa: Ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”   thị xã Ayun Pa giai đoạn 2021 - 2022

Vừa qua, Thị đoàn Ayun Pa đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”, đây là Câu lạc bộ được Ban Thường vụ Đoàn thị xã Ayun Pa thành lập với mục đích nhằm tạo điều kiện cho thanh niên trau dồi kiến thức về các lĩnh vực khoa học – kinh tế – chính trị – xã hội, cũng như rèn luyện, phát triển sở thích, năng khiếu và các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong thực tiễn, làm cơ sở chuẩn bị cho các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của đoàn viên, thanh niên. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Thị đoàn đối với đoàn viên, hội viên, thanh niên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn – Hội, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
Câu lạc bộ là tổ chức tập hợp các cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học. Danh sách thành viên Câu lạc bộ do Ban Thường vụ Thị đoàn công nhận. Câu lạc bộ hoạt động theo Quy chế được Ban Thường vụ Thị đoàn phê duyệt phù hợp với các quy định và pháp luật hiện hành.
Nội dung hoạt động chủ yếu của Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” là nghiên cứu, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên đề liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn; các vấn đề chính trị – thời sự – xã hội trong nước và quốc tế diễn ra hàng ngày liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thảo luận, trao đổi, phản biện, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. Định hướng nội dung tuyên truyền theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, của tổ chức Đoàn – Hội, phát huy các tài liệu, đề cương tuyên truyền được phát hành trong hệ thống chính trị hoặc các trang thông tin điện tử của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn – Hội để trang bị kiến thức cho các thành viên. Làm nòng cốt tuyên truyền tại đơn vị, tham gia các hội thi lý luận, các buổi sinh hoạt chính trị do Đoàn – Hội tổ chức. Nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên; những vấn đề của đoàn viên, thanh niên quan tâm hiện nay (đặc biệt trên các trang thông tin điện tử, các diễn đàn của cộng đồng mạng), diễn biến của các sự kiện chính trị xã hội trong nước và quốc tế, những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền lợi, nhu cầu của thanh niên; dư luận thanh niên, các luồng tư tưởng khác nhau; từ đó lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp, tạo điều kiện cho các thành viên câu lạc bộ, các bạn đoàn viên tham gia được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với vấn đề đó và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để các thành viên câu lạc bộ, các bạn đoàn viên tham gia sinh hoạt hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ. Tham gia lực lượng nòng cốt phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng Internet. Phát huy vai trò của các thành viên thông qua việc phát động viết tin, bài chuyên đề, phản biện, đối thoại với các diễn đàn của giới trẻ để thể hiện quan điểm cá nhân một cách đúng đắn về các sự kiện tác động đến tình hình chính trị, đất nước hoặc thanh niên.
Câu lạc bộ có Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ với nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác năm của Câu lạc bộ; tổ chức sinh hoạt thông tin chuyên đề về chính trị – xã hội; tổ chức các đợt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ; tình hình tham gia sinh hoạt của thành viên câu lạc bộ định kỳ hàng quý về Ban Thường vụ Thị đoàn;  Đoàn kết giúp đỡ các thành viên phát huy mọi khả năng trong công tác, học tập; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của các thành viên và đề xuất với Ban Thường vụ Thị đoàn những vấn đề liên quan đến công tác, học tập, rèn luyện, chế độ chính sách đối với thành viên Câu lạc bộ.
Việc thành lập câu lạc bộ là giải pháp cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Tại buổi lễ ra mắt đã thu hút được nhiều bạn đoàn viên thanh niên đóng góp ý tưởng mới mẻ, sáng tạo trong hoạt động của Câu lạc bộ. Hoạt động câu lạc bộ gắn với công tác thanh vận, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chương trình hoạt động của câu lạc bộ được thiết kế gắn liền với chương trình của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của địa phương, đơn vị. Câu lạc bộ cũng là diễn đàn, sân chơi giúp các bạn trẻ được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ./. (Thực hiện: Bích Phượng)

Quay lại