CHUYÊN MỤC


CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA
 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày        tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa)  
TT Danh mục dự án Mã dự án Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Năm 2020 Tỉ lệ thực hiện (%)    
Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Kế hoạch Khối lượng thực hiện từ 1/1/2020 đến 31/12/2020 Khối lượng thực hiện      
   
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: từng nguồn vốn cụ thể Tổng số vốn Trong đó: thu hồi vốn ứng trước    
TỔNG CỘNG               654,153                    -         187,277              -      160,441      85.7      
 A.3  Thị xã Ayun Pa              654,153                   -         187,277             -      160,441      85.7      
 I  Ngân sách tỉnh              515,619                   -           99,937             -        81,446      81.5      
    1    Vốn trong cân đối theo tiêu chí                95,776                   -           62,689             -        48,178      76.9      
 1.1  Vốn trong cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư                95,776                   -           48,489             -        35,238      72.7      
 -  Đường nội thị thị xã Ayun Pa 7600242 2017-2020   1000/QĐ-UBND ngày 31/10/2016;
1056/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 
          45,000             13,000          10,446      80.4  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Đường nội thị thị xã Ayun Pa  (Bổ sung vốn theo cam kết với TW) 7600242 2016-2020  1075/QĐ-UBND ngày 01/12/2017;
988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
                9,373            2,900      30.9  Vốn đối ứng với NSTW    
 -  Hỗ trợ chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới (KCH & GTNT)                       1,056             -          1,056    100.0      
 +  Đường giao thông nông thôn Thôn Bôn Khăn, xã Ia Sao 7736017 2018-2020  17/QĐ-UBND 13/5/2019            3,286                  550               550    100.0      
 +  Đường giao thông nông thôn Bôn Rưng Ma Nin, Bôn Rưng Ma Rai, Bôn Rưng Ma Đoan, Bôn Krăi, xã Ia Rbol 7737406 2018-2020  07/QĐ-UBND 02/5/2019            3,299                  256               256    100.0      
 +  Đường giao thông nông thôn Bôn Hiao, xã Chư Băh 7754121 2019 - 2020  26/QĐ-UBND 11/4/2019            1,296                  250               250    100.0      
 -  Vốn đối ứng chương trình 135                      776                    -                  60             -               60    100.0      
 +  Đường BTXM Bôn Bir, xã Chư Băh 7870432 2020  68/QĐ-UBND 25/11/2020               259                    20                 20    100.0      
 +  Công trình phụ trợ nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Chư Băh B, xã Chư Băh 7870435 2020  67/QĐ-UBND 25/11/2020               259                    20                 20    100.0      
 +  Kênh mương nội đồng Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol 7870433 2020  60/QĐ-UBND 24/11/2020               129                    10                 10    100.0      
 +  Đường BTXM Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol 7870434 2020  61/QĐ-UBND 24/11/2020               129                    10                 10    100.0      
 -  Chỉnh trang đô thị thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai 7784359 2017-2021  1035/QĐ-UBND ngày 31/10/2019           50,000             20,000          16,000      80.0  Dự án chuyển tiếp sang năm 2021    
 -  Nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 7784358 2019-2020   385/QĐ-UBND ngày 28/6/2019;
143/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2019 
          11,100               5,000            4,776      95.5      
 1.2  Vốn cân đối ngân sách phân cấp huyện, thị xã, thành phố                     14,200             -        12,939      91.1      
 -   Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Sao  7761452 2019-2020 72/QĐ-UBND 10/6/2019             6,001               3,204            2,869      89.6  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Trường THCS Trần Hưng Đạo  7795388 2020  173/QĐ-UBND 31/10/2019                542                  514               481      93.7      
 -  Hệ thống điện chiếu sáng công lộ dọc Quốc lộ 25  7795387 2020 182/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  270               265      97.9      
 -  Nâng cấp đường Tăng Bạt Hổ  7795386 2020 188/QĐ-UBND 31/10/2019             1,000                  961               904      94.1      
 -  Sửa chữa trụ sở phường Hòa Bình  7795389 2020 169/QĐ-UBND 30/10/2019                580                  547               525      96.0      
 -  Trụ sở UBND phường Sông Bờ; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  7795380 2020 184/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  284               274      96.4      
 -  Trụ sở UBND phường Hòa Bình; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  7795383 2020 179/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  284               278      98.0      
 -  Trụ sở UBND xã Ia Sao; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  7795377 2020 178/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  284               266      93.7      
 -  Trụ sở UBND xã Ia Rtô; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  7795382 2020 175/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  284               260      91.7      
 -  Trụ sở UBND xã Chư Băh; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  7795381 2020 176/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  284               267      94.0      
 -  Kênh mương nội đồng Phường Cheo Reo  7796576 2020 185/QĐ-UBND 31/10/2019                870                  870               865      99.4      
 -  Đền bù Cụm công nghiệp Ia Sao   7668583 2020                   4,300            4,300    100.0      
 -  Đường Hồ Xuân Hương nối dài đến đường Nguyễn Văn Trỗi  7795384 2020 187/QĐ-UBND 31/10/2019             2,350               1,831            1,385      75.6  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 (2%)                           284     -             -  Chưa đủ thủ tục để giải ngân    
    2    Tiền sử dụng đất              412,009                   -           35,100             -        31,808      90.6      
 2.1  Tiền sủ dụng đất tỉnh đầu tư              412,009                   -           28,600             -        26,575      92.9      
 -  Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 7407300 2012-2020   724/QĐ-UBND ngày 09/8/2013; 939/QĐ-UBND ngày 27/10/2015; 848/QĐ-UBND ngày 13/9/2017; 1043/QĐ-UBND ngày 17/10/2018          412,009             23,600          21,575      91.4      
 -  Nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 7784358 2019-2020   385/QĐ-UBND ngày 28/6/2019;
143/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2019 
                5,000            5,000    100.0      
 2.2  Tiền sử dụng đất phân cấp huyện, thị xã, thành phố                       6,500             -          5,233      80.5      
 -  Trích nộp quỹ p.triển đất 30%                        1,950            1,950    100.0      
 -  Trích nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước                            69                    -            -      
 -  Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai   2020  189/QĐ-UBND 31/10/2019                414                  414               361      87.4  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai   2020  21/QĐ-UBND 14/02/2020                791                  236               230      97.4      
 -  Nâng cấp đường Nguyễn Huệ 7795385 2020  186/QĐ-UBND 31/10/2019             5,500               1,500            1,500    100.0      
 -  Đền bù Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa                        1,140                    -            -      
 -  Đền bù Cụm công nghiệp Ia Sao                        1,191            1,191    100.0      
    3    Xổ số kiến thiết                  7,833                   -             2,148             -          1,461      68.0      
 -  Chương trình NTM                   7,833                    -             2,148             -          1,461      68.0      
 +  Trường tiểu học Chu Văn An, xã Ia Rbol 7748758 2018-2020  19/QĐ-UBND  22/02/2019            3,607                  716               305      42.6  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 +  Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Chư Băh 7748759 2018-2020  03/QĐ-UBND  14/01/2019            1,714                  716               625      87.4  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 +  Trường mầm non Hoa Phượng, xã Ia Sao 7748760 2019-2020  20/QĐ-UBND 22/02/2019            2,037                  288               102      35.4  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 +  Nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Hoang 1, xã Ia Sao 7849268 2020  33/QĐ-UBND 04/8/2020               476                  428               428    100.0      
 II  Ngân sách trung ương              110,000                   -           16,437             -        12,057      73.4      
    1    Chương trình mục tiêu quôc gia                          -                   -             6,237             -          5,883      94.3      
 1.1  Chương trình mục tiêu quôc gia NTM                       5,637             -          5,283      93.7      
 -  Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Chư Băh 7761450 2019-2020  71/QĐ-UBND 10/6/2019             6,741               1,370            1,097      80.1  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Sao 7761452 2019-2020  72/QĐ-UBND 10/6/2019                    835               835    100.0      
 -  Kênh mương nội đồng Bôn Krăi, Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol 7814385 2020  34/QĐ-UBND 22/10/2019                941                  800               775      96.8      
 -  Đường giao thông nội đồng Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol 7814384 2020  35/QĐ-UBND 04/11/2019                706                  600               572      95.3      
 -  Nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol 7814669 2020  37/QĐ-UBND 04/11/2019                204                  174               170      98.0      
 -  Nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol 7814668 2020  36/QĐ-UBND 04/11/2019                204                  174               170      98.0      
 -  Kênh mương nội đồng cánh đồng Bàu + cánh đồng Trên, thôn Đức Lập, xã Ia Rtô 7814332 2020  29/QĐ-UBND 19/11/2019                733                  623               623    100.0      
 -  Đường giao thông nông thôn Thôn Tân Lập, Bôn Jứ Ma Nai, Bôn Phu Ma Nher 1, Bôn Phu Ma Nher 2, Bôn Phu Ma Mương, xã Ia Rtô 7814313 2020  15/QĐ-UBND 29/10/2019                991                  842               821      97.5      
 -  Nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Jứ Ma Nai, xã Ia Rtô 7814308 2020  30/QĐ-UBND 19/11/2019                259                  220               220    100.0      
 1.2  Chương trình mục tiêu quôc gia GNBV                          600             -             600    100.0      
 -  Đường BTXM Bôn Bir, xã Chư Băh 7870432 2020  68/QĐ-UBND 25/11/2020                    200               200    100.0      
 -  Công trình phụ trợ nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Chư Băh B, xã Chư Băh 7870435 2020  67/QĐ-UBND 25/11/2020                    200               200    100.0      
 -  Kênh mương nội đồng Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol 7870433 2020  60/QĐ-UBND 24/11/2020                    100               100    100.0      
 -  Đường BTXM Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol 7870434 2020  61/QĐ-UBND 24/11/2020                    100               100    100.0      
    2    Chương trình mục tiêu               110,000                   -           10,200             -          6,174      60.5      
 -  Đường nội thị, thị xã Ayun Pa 7577978 2016-2020  1075/QĐ-UBND ngày 01/12/2017
988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
        110,000             10,200            6,174      60.5  Dự án chuyển tiếp sang năm 2021    
 III  Vốn kéo dài từ 2019 sang 2020                28,534                   -           55,541             -        55,252      99.5      
    1    Vốn kéo dài ngân sách tỉnh                28,534                   -             7,758             -          7,622      98.3      
 -  Cụm Công nghiệp Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 7668583  2018-2020   975/QĐ-UBND ngày 31/10/2017            20,000                  158                 65      41.2  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Tiền SD đất hỗ trợ CT NTM Thị xã Ayun Pa                   8,534                    -             7,600             -          7,557      99.4      
 +  Đường trục chính nội đồng Bôn Bir, xã Chư Băh 7778439 2019  80/QĐ-UBND 29/8/2019            1,040                  750               750    100.0      
 +  Đường trục chính nội đồng Bôn Hoai, xã Chư Băh 7775289 2019  67/QĐ-UBND 07/8/2019            1,100                  935               935    100.0      
 +  Đường trục chính nội đồng Bôn Hiao, xã Chư Băh 7775288 2019  66/QĐ-UBND 07/8/2019               900                  765               765    100.0      
 +  Nhà văn hóa thôn Bôn Hoai, xã Chư Băh 7782265 2019  62g/QĐ-UBND 26/7/2019               330                  280               280    100.0      
 +  Nhà văn hóa thôn Bôn Chư Băh A, xã Chư Băh 7775291 2019  71/QĐ-UBND 14/8/2019               280                  238               238    100.0      
 +  Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Chư Băh 7780508 2019  62b/QĐ-UBND 26/7/2019               256                  255               249      97.6      
 +  Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Chư Băh 7775290 2019  72/QĐ-UBND 14/8/2019               201                  200               200    100.0      
 +  Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Chư Băh 7778440 2019  82/QĐ-UBND 30/8/2019               378                  377               370      98.2      
 +  Trường Mẫu giáo Hoa Phượng, xã Ia Sao 7780185 2019  43/QĐ-UBND 11/9/2019            1,801               1,800            1,777      98.7      
 +  Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Sao 7780190 2019  45/QĐ-UBND 11/9/2019               602                  601               594      98.8      
 +  Kiên cố hóa kênh mương nội đồng N29-4; N29-6-1; N29-6-7; N29-6-15; N29-9-1 thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao 7780191 2019  44/QĐ-UBND 11/9/2019            1,646               1,399            1,399    100.0      
    2    Vốn kéo dài ngân sách trung ương                          -                   -             2,526             -          2,526    100.0      
 -  Đường nội thị, thị xã Ayun Pa 7577978 2016-2020  1075/QĐ-UBND ngày 01/12/2017
988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
                2,526            2,526    100.0      
    3    Vốn kéo dài trái phiếu chính phủ                            -      
    4    Vốn kéo dài ODA                     45,257             -        45,104      99.7      
 -  Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 7407300 2012-2020   724/QĐ-UBND ngày 09/8/2013; 939/QĐ-UBND ngày 27/10/2015; 848/QĐ-UBND ngày 13/9/2017; 1043/QĐ-UBND ngày 17/10/2018                45,257          45,104      99.7      
 IV  Vốn ngân sách thị xã                  9,602                   -           15,362             -        11,686      76.1      
    1    Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020                  6,321                   -             4,010             -          2,106      52.5      
 -  Trích nộp quỹ p.triển đất 30% năm 2019 (còn lại)                          735               735    100.0      
 -  Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Sao 7852968 2020  127/QĐ-UBND 23/7/2020             5,344               2,344               500      21.3  Dự án chuyển tiếp sang năm 2021    
 -  Trường TH-THCS Lê Văn Tám, phường Cheo Reo 7850685 2020  124/QĐ-UBND 23/7/2020                977                  377               358      95.0      
 -  Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 7822645 2020  21/QĐ-UBND 14/02/2020                    554               514      92.7      
    2    Kết dư ngân sách thị xã năm 2019                  2,094                   -             4,652             -          3,583      77.0      
 -  Đường giao thông nông thôn Thôn Bôn Khăn, xã Ia Sao 7736017 2018-2020  17/QĐ-UBND 13/5/2019                    179               179    100.0      
 -  Đường giao thông nông thôn Bôn Rưng Ma Nin, Bôn Rưng Ma Rai, Bôn Rưng Ma Đoan, Bôn Krăi, xã Ia Rbol 7737406 2018-2020  07/QĐ-UBND 02/5/2019                      83                 83    100.0      
 -  Đường giao thông nông thôn Bôn Hiao, xã Chư Băh 7754121 2019 - 2020  26/QĐ-UBND 11/4/2019                      84                 84    100.0      
 -  Đền bù Cụm công nghiệp Ia Sao  7668583 2020                   1,475            1,260      85.4      
 -  Trụ sở UBND phường Sông Bờ 7850683 2020  125/QĐ-UBND 23/7/2020                170                  170               170    100.0      
 -  Đường Hồ Xuân Hương nối dài đến đường Nguyễn Văn Trỗi 7795384 2020-2021  187/QĐ-UBND 31/10/2019                    446                    -            -  Không có nhu cầu sử dụng    
 -  Nâng cấp đường Nguyễn Huệ 7795385 2020-2021  186/QĐ-UBND 31/10/2019                 1,455            1,083      74.5  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Đền bù Cụm công nghiệp Ia Sao (phát sinh 500m2) 7868325 2020  206/QĐ-UBND 05/11/2020                  24                    60                 23      38.8  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Hệ thống thoát nước dọc đường Ama Quang, phường Sông Bờ 7850695 2020  126/QĐ-UBND 23/7/2020             1,900                  700               700    100.0      
    3    Tiền sử dụng đất tăng thu năm 2020                  1,187                   -             6,700             -          5,996      89.5      
 -  Trích nộp 30% Quỹ phát triển đất (phần tăng thu)   2020                   1,290            1,290    100.0      
 -  Bồi thường, GPMB Nghĩa trang nhân dân thị xã 7878905 2020  285/QĐ-UBND 29/12/2020             1,187               1,665            1,187      71.3  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Hệ thống thoát nước dọc đường Ama Quang, phường Sông Bờ 7850695 2020  126/QĐ-UBND 23/7/2020                 1,200               974      81.2  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Nâng cấp đường Nguyễn Huệ 7795385 2020  186/QĐ-UBND 31/10/2019                 2,545            2,545    100.0      
 
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 39
Tổng lượt truy cập: 564
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017