CHUYÊN MỤC


CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA
 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày        tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa)  
TT Danh mục dự án Mã dự án Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Năm 2020 Tỉ lệ thực hiện (%)    
Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Kế hoạch Khối lượng thực hiện từ 1/1/2020 đến 31/12/2020 Khối lượng thực hiện      
   
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: từng nguồn vốn cụ thể Tổng số vốn Trong đó: thu hồi vốn ứng trước    
TỔNG CỘNG               654,153                    -         187,277              -      160,441      85.7      
 A.3  Thị xã Ayun Pa              654,153                   -         187,277             -      160,441      85.7      
 I  Ngân sách tỉnh              515,619                   -           99,937             -        81,446      81.5      
    1    Vốn trong cân đối theo tiêu chí                95,776                   -           62,689             -        48,178      76.9      
 1.1  Vốn trong cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư                95,776                   -           48,489             -        35,238      72.7      
 -  Đường nội thị thị xã Ayun Pa 7600242 2017-2020   1000/QĐ-UBND ngày 31/10/2016;
1056/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 
          45,000             13,000          10,446      80.4  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Đường nội thị thị xã Ayun Pa  (Bổ sung vốn theo cam kết với TW) 7600242 2016-2020  1075/QĐ-UBND ngày 01/12/2017;
988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
                9,373            2,900      30.9  Vốn đối ứng với NSTW    
 -  Hỗ trợ chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới (KCH & GTNT)                       1,056             -          1,056    100.0      
 +  Đường giao thông nông thôn Thôn Bôn Khăn, xã Ia Sao 7736017 2018-2020  17/QĐ-UBND 13/5/2019            3,286                  550               550    100.0      
 +  Đường giao thông nông thôn Bôn Rưng Ma Nin, Bôn Rưng Ma Rai, Bôn Rưng Ma Đoan, Bôn Krăi, xã Ia Rbol 7737406 2018-2020  07/QĐ-UBND 02/5/2019            3,299                  256               256    100.0      
 +  Đường giao thông nông thôn Bôn Hiao, xã Chư Băh 7754121 2019 - 2020  26/QĐ-UBND 11/4/2019            1,296                  250               250    100.0      
 -  Vốn đối ứng chương trình 135                      776                    -                  60             -               60    100.0      
 +  Đường BTXM Bôn Bir, xã Chư Băh 7870432 2020  68/QĐ-UBND 25/11/2020               259                    20                 20    100.0      
 +  Công trình phụ trợ nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Chư Băh B, xã Chư Băh 7870435 2020  67/QĐ-UBND 25/11/2020               259                    20                 20    100.0      
 +  Kênh mương nội đồng Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol 7870433 2020  60/QĐ-UBND 24/11/2020               129                    10                 10    100.0      
 +  Đường BTXM Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol 7870434 2020  61/QĐ-UBND 24/11/2020               129                    10                 10    100.0      
 -  Chỉnh trang đô thị thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai 7784359 2017-2021  1035/QĐ-UBND ngày 31/10/2019           50,000             20,000          16,000      80.0  Dự án chuyển tiếp sang năm 2021    
 -  Nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 7784358 2019-2020   385/QĐ-UBND ngày 28/6/2019;
143/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2019 
          11,100               5,000            4,776      95.5      
 1.2  Vốn cân đối ngân sách phân cấp huyện, thị xã, thành phố                     14,200             -        12,939      91.1      
 -   Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Sao  7761452 2019-2020 72/QĐ-UBND 10/6/2019             6,001               3,204            2,869      89.6  Dự án hoàn thành còn thừa vốn    
 -  Trường THCS Trần Hưng Đạo  7795388 2020  173/QĐ-UBND 31/10/2019                542                  514               481      93.7      
 -  Hệ thống điện chiếu sáng công lộ dọc Quốc lộ 25  7795387 2020 182/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  270               265      97.9      
 -  Nâng cấp đường Tăng Bạt Hổ  7795386 2020 188/QĐ-UBND 31/10/2019             1,000                  961               904      94.1      
 -  Sửa chữa trụ sở phường Hòa Bình  7795389 2020 169/QĐ-UBND 30/10/2019                580                  547               525      96.0      
 -  Trụ sở UBND phường Sông Bờ; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  7795380 2020 184/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  284               274      96.4      
 -  Trụ sở UBND phường Hòa Bình; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  7795383 2020 179/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  284               278      98.0      
 -  Trụ sở UBND xã Ia Sao; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  7795377 2020 178/QĐ-UBND 31/10/2019                300                  284               266      93.7      
 -  Trụ sở UBND xã Ia Rtô; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả <