CHUYÊN MỤC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 TÍNH ĐẾN NGÀY 31/01/2021
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-TCKH ngày     /02/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã)
  ĐVT: Triệu đồng      
Số TT Danh mục dự án Địa điểm
XD
Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Chủ đầu tư Ghi chú
Số quyết định; ngày, tháng, năm TMĐT
  TỔNG CỘNG       297,423.93   47,566.571
A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG       127,556.04    
I Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững       776.40    
1 Đường BTXM Bôn Bir, xã Chư Băh  Xã Chư Băh 2020  68/QĐ-UBND 25/11/2020 258.80   Công trình hoàn thành
2 Công trình phụ trợ nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Chư Băh B, xã Chư Băh  Xã Chư Băh 2020  67/QĐ-UBND 25/11/2020 258.80   Công trình hoàn thành
3 Kênh mương nội đồng Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol
Ia Rbol
2020  60/QĐ-UBND 24/11/2020 129.40   Công trình hoàn thành
4 Đường BTXM Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol
Ia Rbol
2020  61/QĐ-UBND 24/11/2020 129.40   Công trình hoàn thành
II Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới       16,779.64    
  Công trình chuyển tiếp       12,742.00    
1 Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Chư Băh  Xã Chư Băh 2019-2020 71/QĐ-UBND 10/6/2019 6,741.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
2 Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Sao  Xã Ia sao 2019-2020 72/QĐ-UBND 10/6/2019 6,001.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
  Công trình khởi công mới       4,037.64    
1 Kênh mương nội đồng Bôn Krăi, Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol  Xã
Ia Rbol
2020 34/QĐ-UBND 22/10/2019 941.18 UBND xã Ia Rbol Công trình hoàn thành
2 Đường giao thông nội đồng Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol  Xã
Ia Rbol
2020 35/QĐ-UBND 04/11/2019 705.88 UBND xã Ia Rbol Công trình hoàn thành
3 Nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol  Xã
Ia Rbol
2020 37/QĐ-UBND 04/11/2019 204.12 UBND xã Ia Rbol Công trình hoàn thành
4 Nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol  Xã
Ia Rbol
2020 36/QĐ-UBND 04/11/2019 204.12 UBND xã Ia Rbol Công trình hoàn thành
5 Kênh mương nội đồng cánh đồng Bàu + cánh đồng Trên, thôn Đức Lập, xã Ia Rtô  Xã
Ia Rtô
2020 29/QĐ-UBND 19/11/2019 732.94 UBND xã Ia Rtô Công trình hoàn thành
6 Đường giao thông nông thôn Thôn Tân Lập, Bôn Jứ Ma Nai, Bôn Phu Ma Nher 1, Bôn Phu Ma Nher 2, Bôn Phu Ma Mương, xã Ia Rtô  Xã
Ia Rtô
2020 15/QĐ-UBND 29/10/2019 990.59 UBND xã Ia Rtô Công trình hoàn thành
7 Nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Jứ Ma Nai, xã Ia Rtô  Xã
Ia Rtô
2020 30/QĐ-UBND 19/11/2019 258.82 UBND xã Ia Rtô Công trình hoàn thành
III Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng       110,000.00    
  Công trình chuyển tiếp       110,000.00    
1 Đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai Ayun Pa 2016-2020 988/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; 1075/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 110,000.00 BQL DA ĐTXD thị xã  
  - Đường quy hoạch Quảng trường trung tâm           công trình hoàn thành
IV Vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020       0.00    
IV.1 Vốn Ngân sách Trung ương       0.00    
1 Đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai Ayun Pa 2016-2020 988/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; 1075/QĐ-UBND ngày 01/12/2017   BQL DA ĐTXD thị xã  
  - Đường Nay Der giai đoạn 1            
  - Đường Nay Der (đoạn từ QL 25 đến địa giới xã Chư Băh)            
IV.2 Vốn ODA       412,009.20    
1 Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Ayun Pa 2012-2020 1098/QĐ-UBND ngày 15/10/2012; 1043/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 412,009.20 BQL DA ĐTXD thị xã  
  - Giai đoạn 4           công trình hoàn thành
  - Giai đoạn 5           công trình hoàn thành
B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG       169,867.88    
I Ngân sách tỉnh       139,248.57    
I.1 Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững            
1 Đường BTXM Bôn Bir, xã Chư Băh  Xã Chư Băh 2020  68/QĐ-UBND 25/11/2020      
2 Công trình phụ trợ nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Chư Băh B, xã Chư Băh  Xã Chư Băh 2020  67/QĐ-UBND 25/11/2020      
3 Kênh mương nội đồng Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol
Ia Rbol
2020  60/QĐ-UBND 24/11/2020      
4 Đường BTXM Bôn Rưng Ma Đoan, xã Ia Rbol
Ia Rbol
2020  61/QĐ-UBND 24/11/2020      
I.2 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới       15,714.57   687.27
a Nguồn vốn Xổ số kiến thiết       7,833.47   687.27
a.1 Công trình hoàn thành còn thiếu vốn       7,357.87    
1 Trường tiểu học Chu Văn An, xã Ia Rbol Xã Ia Rbol 2018-2020  19/QĐ-UBND  22/02/2019 3,607.30 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
2 Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Chư Băh Xã Chư Băh 2018-2020  03/QĐ-UBND  14/01/2019 1,714.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
3 Trường mầm non Hoa Phượng, xã Ia Sao
Ia Sao
2019-2020 20/QĐ-UBND 22/02/2019 2,036.57 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
a.2 Công trình khởi công mới       475.60    
1 Nhà sinh hoạt cộng đồng Bôn Hoang 1, xã Ia Sao
Ia Sao
2020 33/QĐ-UBND 04/8/2020 475.60 UBND xã Ia Sao Công trình hoàn thành
b Nguồn vốn cân đối theo tiêu chí hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT)       7,881.10    
  Công trình chuyển tiếp       7,881.10    
1 Đường giao thông nông thôn Thôn Bôn Khăn, xã Ia Sao Xã Ia Sao 2018-2020  17/QĐ-UBND 13/5/2019 3,286.10 UBND xã Ia Sao Công trình hoàn thành
2 Đường giao thông nông thôn Bôn Rưng Ma Nin, Bôn Rưng Ma Rai, Bôn Rưng Ma Đoan, Bôn Krăi, xã Ia Rbol Xã Ia Rbol 2018-2020  07/QĐ-UBND 02/5/2019 3,299.00 UBND xã Ia Rbol Công trình hoàn thành
3 Đường giao thông nông thôn Bôn Hiao, xã Chư Băh Xã Chư Băh 2019 - 2020  26/QĐ-UBND 11/4/2019 1,296.00 UBND xã Chư Băh Công trình hoàn thành
I.3 Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí tỉnh quyết định đầu tư       95,000.00    
a Công trình chuyển tiếp       45,000.00    
1 Đường nội thị thị xã Ayun Pa (Đường Buôn Banh, phường Cheo Reo;  Đường quy hoạch sau phòng Giáo dục - Đào tạo) Ayun Pa 2017-2020 1000/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 1056/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 45,000.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
  - Đường Buôn Banh, phường Cheo Reo           Công trình hoàn thành
  - Đường quy hoạch sau phòng Giáo dục - Đào tạo           Công trình hoàn thành
2 Đường nội thị thị xã Ayun Pa (Vốn đối ứng các dự án đầu tư bằng ngân sách trung ương) Ayun Pa 2016-2020 988/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; 1075/QĐ-UBND ngày 01/12/2017   BQL DA ĐTXD thị xã  
  - Đường Nay Der (đoạn từ QL 25 đến địa giới xã Chư Băh)            
b Công trình khởi công mới       50,000.00    
2 Nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai Ayun Pa 2019-2020 385/QĐ-UBND ngày 28/6/2019; 143/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 11,100.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
I.4 Tiền sử dụng đất của tỉnh đầu tư       0.00    
a Công trình chuyển tiếp       0.00    
1 Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai (đền bù GPMB và chi khác) Ayun Pa 2013-2020 1098/QĐ-UBND ngày 15/10/2012; 1043/QĐ-UBND ngày 17/10/2018   BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
b Công trình khởi công mới       0.00    
1 Nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai Ayun Pa 2019-2020 385/QĐ-UBND ngày 28/6/2019; 143/QĐ-UBND ngày 17/10/2019   BQL DA ĐTXD thị xã  
I.5 Vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020       28,534.00    
a Công trình chuyển tiếp       20,000.00    
1 Cụm công nghiệp Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai Xã Ia Sao 2018-2020 975/QĐ-UBND 30/10/2017 20,000.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
b Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (tiền sử dụng đất tỉnh)       8,534.00    
 
 
1
Đường trục chính nội đồng Bôn Bir  Xã Chư Băh  
(1)
2019
 
(1)
 80/QĐ-UBND 29/8/2019
1,040.00 UBND xã Chư Băh Công trình hoàn thành
2 Đường trục chính nội đồng Bôn Hoai  Xã Chư Băh 2019  67/QĐ-UBND 07/8/2019 1,100.00 UBND xã Chư Băh Công trình hoàn thành
3 Đường trục chính nội đồng Bôn Hiao  Xã Chư Băh 2019  66/QĐ-UBND 07/8/2019 900.00 UBND xã Chư Băh Công trình hoàn thành
4 Nhà văn hóa thôn Bôn Hoai  Xã Chư Băh 2019  62g/QĐ-UBND 26/7/2019 330.00 UBND xã Chư Băh Công trình hoàn thành
5 Nhà văn hóa thôn Bôn Chư Băh A  Xã Chư Băh 2019  71/QĐ-UBND 14/8/2019 280.00 UBND xã Chư Băh Công trình hoàn thành
6 Trường THCS Phạm Hồng Thái  Xã Chư Băh 2019  62b/QĐ-UBND 26/7/2019 256.00 UBND xã Chư Băh Công trình hoàn thành
7 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân  Xã Chư Băh 2019  72/QĐ-UBND 14/8/2019 201.00 UBND xã Chư Băh Công trình hoàn thành
8 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ  Xã Chư Băh 2019  82/QĐ-UBND 30/8/2019 378.00 UBND xã Chư Băh Công trình hoàn thành
9 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng, xã Ia Sao  Xã Ia Sao 2019  43/QĐ-UBND 11/9/2019 1,801.00 UBND xã Ia Sao Công trình hoàn thành
10 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Sao  Xã Ia Sao 2019  45/QĐ-UBND 11/9/2019 602.00 UBND xã Ia Sao Công trình hoàn thành
11 Kiên cố hóa kênh mương nội đồng N29-4; N29-6-1; N29-6-7; N29-6-15; N29-9-1 thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao  Xã Ia Sao 2019  44/QĐ-UBND 11/9/2019 1,646.00 UBND xã Ia Sao Công trình hoàn thành
II Ngân sách thị xã       30,619.31    
II.1 Nguồn vốn tỉnh phân cấp       16,704.49    
a Lĩnh vực Giáo dục - ĐT (30%)       542.00    
 
 
a.1
Vốn đối ứng Chương trình MTQG xây dựng NTM    
(1)
 
 
(1)
 
0.00    
1 Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Sao
Ia Sao
2019-2020 72/QĐ-UBND 10/6/2019   BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
a.2 Công trình khởi công mới       542.00    
1 Trường THCS Trần Hưng Đạo Phường
 Sông Bờ
2020  173/QĐ-UBND 31/10/2019 542.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
b Các lĩnh vực khác       16,162.49    
1 Hệ thống điện chiếu sáng công lộ dọc Quốc lộ 25 Thị xã
Ayun Pa
2020 182/QĐ-UBND 31/10/2019 300.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
2 Nâng cấp đường Tăng Bạt Hổ Thị xã
Ayun Pa
2020 188/QĐ-UBND 31/10/2019 1,000.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
3 Sửa chữa trụ sở phường Hòa Bình Phường Hòa Bình 2020 169/QĐ-UBND 30/10/2019 580.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
4 Trụ sở UBND phường Sông Bờ; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường Sông Bờ 2020 184/QĐ-UBND 31/10/2019 300.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
5 Trụ sở UBND phường Hòa Bình; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường Hòa Bình 2020 179/QĐ-UBND 31/10/2019 300.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
6 Trụ sở UBND xã Ia Sao; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Xã Ia Sao 2020 178/QĐ-UBND 31/10/2019 300.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
7  
(1)
(1)
(1)
(1)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
 
Trụ sở UBND xã Ia Rtô; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Xã Ia Rtô 2020 175/QĐ-UBND 31/10/2019 300.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
8 Trụ sở UBND xã Chư Băh; Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Chư Băh
2020  176/QĐ-UBND 31/10/2019 300.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
9 Kênh mương nội đồng Phường Cheo Reo Phường
 Cheo Reo
2020 185/QĐ-UBND 31/10/2019 870.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
10 Đền bù Cụm công nghiệp Ia Sao Xã Ia Sao 2020   9,306.49 BQL DA ĐTXD thị xã  
11 Đường Hồ Xuân Hương nối dài đến đường Nguyễn Văn Trỗi Phường
Hòa Bình
2020 187/QĐ-UBND 31/10/2019 2,350.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
II.2 Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất       5,500.00    
a Trích nộp       0.00    
1 Trích nộp quỹ p.triển đất 30%            
2 Trích nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước            
3 Bố trí 10% cho công tác đo đạc đăng ký QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai            
  Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai Thị xã
Ayun Pa
2020 189/QĐ-UBND 31/10/2019 413.71 Phòng TN-MT Công trình hoàn thành
  Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai Thị xã
Ayun Pa
2020 21/QĐ-UBND 14/02/2020 790.97 Phòng TN-MT Công trình hoàn thành
b Công trình khởi công mới       5,500.00    
1 Nâng cấp đường Nguyễn Huệ Thị xã
Ayun Pa
2020 186/QĐ-UBND 31/10/2019 5,500.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
1 Đền bù Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa Thị xã
Ayun Pa
2020     BQL DA ĐTXD thị xã  
2  
(1)
(1)
(1)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
 
Đền bù Cụm công nghiệp Ia Sao
Xã Ia Sao 2020     BQL DA ĐTXD thị xã  
II.3 Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020       6,321.05    
1 Trích nộp quỹ p.triển đất 30% năm 2019 (còn lại)   2020        
2 Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Sao Xã Ia Sao 2020 127/QĐ-UBND 23/7/2020 5,344.00 BQL DA ĐTXD thị xã công trình đang thi công
3 Trường TH-THCS Lê Văn Tám, phường Cheo Reo Phường Cheo Reo 2020 124/QĐ-UBND 23/7/2020 977.05 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
4 Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai Thị xã Ayun Pa 2020 21/QĐ-UBND 14/02/2020   Phòng TN-MT  
II.4 Kết dư ngân sách thị xã năm 2019       2,093.77    
a Vốn đối ứng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới       0.00    
1 Đường giao thông nông thôn Thôn Bôn Khăn, xã Ia Sao
Ia Sao
2018-2020 17/QĐ-UBND 13/5/2019   UBND xã Ia Sao  
2 Đường giao thông nông thôn Bôn Rưng Ma Nin, Bôn Rưng Ma Rai, Bôn Rưng Ma Đoan, Bôn Krăi, xã Ia Rbol
 Ia Rbol
2018-2020 07/QĐ-UBND 02/5/2019   UBND xã Ia Rbol  
3 Đường giao thông nông thôn Bôn Hiao, xã Chư Băh
Chư Băh
2019-2020 26/QĐ-UBND 11/4/2019   UBND xã Chư Băh  
c Công trình khởi công mới năm 2020       2,093.77    
1 Trụ sở UBND phường Sông Bờ Phường Sông Bờ 2020 125/QĐ-UBND 23/7/2020 170.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
2 Đường Hồ Xuân Hương nối dài đến đường Nguyễn Văn Trỗi Phường
Hòa Bình
2020-2021 187/QĐ-UBND 31/10/2019   BQL DA ĐTXD thị xã  
3 Nâng cấp đường Nguyễn Huệ Thị xã
Ayun Pa
2020-2021 186/QĐ-UBND 31/10/2019   BQL DA ĐTXD thị xã  
4 Đền bù Cụm công nghiệp Ia Sao (phát sinh 500m2) Xã Ia Sao 2020 206/QĐ-UBND 05/11/2020 23.77 Phòng TN-MT  
5 Hệ thống thoát nước dọc đường Ama Quang, phường Sông Bờ Phường Sông Bờ 2020 126/QĐ-UBND 23/7/2020 1,900.00 BQL DA ĐTXD thị xã Công trình hoàn thành
                       
 
 
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 5
Năm hiện tại: 34
Tổng lượt truy cập: 199
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017