CHUYÊN MỤC

 
Kết quả thực hiện dự án khoa học công nghệ năm 2021​

1. Dự án thuộc cấp Bộ: 01 mô hình.
* Tên Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
* Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ năm 2021 – 2024.
          * Dự kiến kinh phí thực hiện: 7.000.000.000 đồng.
Trong đó:   
     - Ngân sách KH&CN (Trung ương): 3.410.000.000 đồng.
- Vốn dân đóng góp: 3.590.000.000 đồng.
* Việc triển khai đăng ký mô hình:
- Lần thứ nhất: Có 8 hộ gửi đơn đăng ký tham gia thực hiện gồm:
          + Hộ ông Nguyễn Văn Chung – Thôn Quyết Thắng – Xã Ia Sao – Ayun Pa.
          + Hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thôn Quyết Thắng – Xã Ia Sao – Ayun Pa.
          + Hộ ông Hồ Văn Diện – 31 Nguyễn Viết Xuân – P. Hòa Bình – Ayun Pa.
          + Hộ ông Huỳnh Thanh Thọ - Thôn Đức Lập – Xã Ia R tô – Ayun Pa.
          + Hộ ông Nguyễn Anh Chính - Thôn Đức Lập – Xã Ia R tô – Ayun Pa.
          + Hộ ông Mai Anh Tuấn – Tổ 6, Phường Đoàn Kết – Ayun Pa.
          + Hộ ông Đỗ Thiện – Tổ 6, Phường Sông Bờ - Ayun Pa.
          + Nguyễn Văn Thoại - Tổ 6, Phường Sông Bờ - Ayun Pa.
          * Kết quả bình chọn của Hội đồng bình xét thị xã Ayun Pa:
Ngày 01/6/2021, Hội đồng bình xét chọn hộ của thị xã đã tổ chức họp thành viên và đã chọn ra 03 hộ đủ điều kiện tham gia thực hiện dự án, gồm:
          1. Hộ ông Huỳnh Thanh Thọ - Thôn Đức Lập – Xã Ia R tô – Ayun Pa.
          2. Hộ ông Nguyễn Anh Chính - Thôn Đức Lập – Xã Ia R tô – Ayun Pa.
          3. Hộ ông Mai Anh Tuấn – Tổ 6, Phường Đoàn Kết – Ayun Pa ( có đất tại xã Ia RTô).
- Lần thứ 2:
          + Hộ ông: Trương Thanh Hùng. Địa chỉ: 63 Lê Hồng Phong, Tổ 7 phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa.
          + Địa điểm xây dựng mô hình: Xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa.
          + Đăng ký tham gia thực hiện 01 mô hình nhà nuôi yến kích thước (8x20)m, 03 tầng.
          + Hộ ông: Hồ Văn Diện. Địa chỉ: Lô 31 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa.
          + Địa điểm xây dựng mô hình: Xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa.
          + Đăng ký tham gia thực hiện 02 mô hình nhà nuôi yến kích thước: (5x20) m, 03 tầng và (6x20) m, 03 tầng.
* Kết quả triển khai thực hiện:
- Lần thứ nhất:
Thực hiện Kết luận số 89-KL/TU ngày 30/6/2021 của Thị ủy Ayun Pa về Hội nghị Ban thường vụ Thị ủy ngày 30/6/2021. Ngày 13/7/2021 Phòng Kinh tế thị xã tổ chức họp với 03 hộ dân được lựa chọn đồng thời thông qua các quy định, cách thức tổ chức triển khai thực hiện dự án, các khoản đối ứng và tỷ lệ (%) đối ứng vốn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua trao đổi, phân tích, thảo luận (lần 2) tại cuộc họp, 03 hộ có ý kiến không tham gia thực hiện với lý do không đủ tiềm lực kinh tế để tham gia thực hiện dự án.
- Lần thứ 2:
Ngày 07/10/2021, Hội đồng bình xét chọn hộ của thị xã đã tổ chức họp thành viên và đã thống nhất chọn ra 02 hộ đủ điều kiện tham gia thực hiện dự án.
 Ngày 08/10/2021 Phòng Kinh tế thị xã làm việc với 02 hộ có đơn đăng ký tham gia dự án để thống nhất nội dunng, quy định, cách thức tổ chức triển khai thực hiện dự án, các khoản đối ứng và tỷ lệ (%) đối ứng vốn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua thảo luận, phân tích, hướng dẫn một số nội dung trước khi các Chủ thể tham gia dự án đi vào triển khai được thuận lợi. Sau khi xem xét đề án, dự toán thì 02 hộ xét thấy không đủ điều kiện để tham gia thực hiện dự án, vì lý do như sau:
Phần đối ứng trong xây dựng cơ bản; hệ thống âm thanh; hệ thống tạo ẩm; hệ thống camera; dụng cụ sơ chế… Nhà nước không có; Đối ứng nguyên vật liệu (chất tạo mùi nhà yến) của dân quá cao so với thị trường hiện nay; Đặc biệt nếu xây dựng Nhà yến thì phải là xây nhà kiên cố, do vậy việc xây dựng nhà yến trên đất nông nghiêp hoặc đất nông nghiệp khác là không phù hợp với xây dựng cơ bản và có thể khiếu nại về sau… Do vậy, 02 hộ xét thấy không đủ khả năng tham gia thực hiện dự án và xin thôi không tham gia.

2. Dự án thuộc cấp huyện: 02 mô hình
* Tên Dự án:
- Dự án xây dựng mô hình sản xuất gà an toàn sinh học tại xã Ia Rtô.
- Dự án xây dựng mô hình ứng dụng KH & CN trong trồng và thâm canh cây Điều ghép tại xã Ia Sao.
* Thời gian thực hiện: Năm 2021.
* Tổng kinh phí thực hiện: 410.000.000 đồng.
* Việc triển khai đăng ký mô hình
- Dự án xây dựng mô hình sản xuất gà an toàn sinh học tại xã Ia Rtô
Ngày 26/7/2021 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã làm việc với UBND xã Ia Rtô cùng 05 hộ chăn nuôi đăng ký tham gia thực hiện Dự án để triển khai nội dung thực hiện, kiểm tra rà soát công tác chọn hộ tại các điểm theo danh sách đăng ký và xác định thời gian, địa điểm thực hiện dự án, công tác đối ứng. Kết quả thảo luận các hộ chăn nuôi đăng ký tham gia thực hiện dự án nhận thấy việc tiếp cận Khoa học Công nghệ là không đảm bảo thực hiện theo các tiêu chí thực hiện của Dự án như địa điểm chăn nuôi, diện tích chuồng trại; số lượng vật nuôi đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi của dự án; chuồng trại trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi; Hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi; Khoảng cách an toàn xa nơi sinh hoạt. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã đề nghị UBND xã Ia Rtô kiểm tra rà soát chọn hộ bổ sung; qua đăng ký bổ sung hộ tham gia thực hiện Dự án, Trung tâm đã kiểm tra, rà soát và có 02/05 hộ đạt yêu cầu đồng thời thông báo UBND xã Ia Rtô xây dựng lại nội dung thực hiện dự án, chuyển nội dung thực hiện từ ứng dụng KH&CN trong thực hiện mô hình sản xuất giống gia cầm tại chỗ sang ứng dụng KH & CN trong thực hiện mô hình nuôi gà An toàn sinh học như đã được bàn bạc thảo luận và nhất trí của hộ chăn nuôi; đồng thời ấn định ngày 26/8/2021 tổng hợp danh sách hộ chăn nuôi chính thức tham gia Dự án; ngày 30/8/2021 nộp hồ sơ dự thảo đề án thuyết minh; ngày 06/9/2021 nộp hồ sơ đề án thuyết minh hoàn chỉnh để Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xem xét và chuyển cho hội đồng KH & CN thị xã đánh giá vào tháng 9/2021.
- Dự án xây dựng mô hình ứng dụng Khoa học & Công nghệ trong trồng và thâm canh cây Điều ghép tại xã Ia Sao.
          Ngày 23/8/2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã làm việc trực tiếp với UBND xã Ia Sao cùng với 10 hộ sản xuất về kiểm tra, rà soát công tác chọn hộ tại các điểm theo danh sách đăng ký và xác định thời gian, địa điểm thực hiện dự án, công tác đối ứng, trách nhiệm và quyền lợi của hộ dân khi nhận thực hiện Dự án hộ phải cam kết có đầy đủ nguồn vốn đối ứng để triển khai Dự án theo đúng yêu cầu, cam kết chưa nhận nguồn hỗ trợ nào từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Dự án tương tự; cam kết đảm bảo về diện tích đất sản xuất thuộc sở hữu của chủ hộ, không được phá rừng để thực hiện Dự án; đầu tư đối ứng vật tư theo yêu cầu của Dự án...Trung tâm thông báo nội dung triển khai Dự án, rà soát các hộ nông dân từng trồng cây Điều đảm bảo về diện tích đất canh tác, kinh nghiệm, tổng hợp danh sách hộ tham gia Dự án vào ngày 15/9/2021; Xây dựng dự thảo thuyết minh, dự toán gửi về Trung tâm vào tháng 11/2021; tháng 12/2021 nộp hồ sơ đề án thuyết minh hoàn chỉnh để Trung tâm xem xét và chuyển cho Hội đồng KH & CN thị xã đánh giá.
* Kết quả triển khai thực hiện
- Dự án xây dựng mô hình sản xuất gà an toàn sinh học tại xã Ia Rtô
         Ngày 30/8/2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thông báo số 47/TB-TTDVNN về việc đẩy nhanh đăng ký thực hiện Dự án xây dựng nuôi gà An toàn sinh học tại xã Ia Rtô.
          Ngày 09/9/2021, Ủy ban nhân dân xã Ia Rtô ban hành Báo cáo số 240/BC-UBND về việc hoãn thực hiện Dự án nuôi gà An toàn sinh học với lý do: Tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp và kéo dài nên tình hình tiêu thụ gà thương phẩm (gà thịt) giảm, chi phí thức  ăn chăn nuôi tăng qua đó lợi nhuận từ Dự án nuôi gà An toàn sinh học giảm nên 10 hộ đăng ký tham gia Dự án thống nhất xin chuyển Dự án nuôi gà An toàn sinh học sang năm 2022.
- Dự án xây dựng mô hình ứng dụng Khoa học & Công nghệ trong trồng và thâm canh cây Điều ghép tại xã Ia Sao
          Đến nay UBND xã Ia Sao chưa cáo văn bản đăng ký chính thức gửi về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, danh sách hộ tham gia Dự án, hồ sơ thuyết minh, dự toán. Tuy nhiên qua làm việc UBND xã Ia sao đề xuất chuyển sang năm 2022.

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 11
Tổng lượt truy cập: 50
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017