thanhtuu.jpg
 
Giai đoạn 2015-2020, bên cạnh những thuận lợi từ sự lãnh đạo của Đảng, vẫn còn không ít khó khăn thách thức, đó là: tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, giá cả nông sản chưa ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế  - xã hội ở địa phương. Trong bối cảnh đó nhân dân và cán bộ xã đã đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, dành được nhiều thắng lợi.
Về sản xuất nông nghiệp nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất làm cho hệ số sử dụng đất tăng, do đó diện tích gieo trồng năm 2020 tăng 0,10% so với năm 2015; Năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, sản lượng lương thực có hạt tăng. Năm 2015 đạt 1.845,20 tấn, năm 2019 đạt 2.321,3 tấn tăng 476 tấn.
Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc hàng năm đều tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, một số mô hình như: Nuôi bò lai, nuôi dê bách thảo…. được nhân rộng và phát triển. Mặc dù 6 tháng cuối năm 2019,xảy ra dịch tả lợn Châu Phi khiến số lượng heo đã giảm sút. Nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, nhân dân đã kịp thời tái đàn đúng cách, qua đó làm cho số lượng heo được ổn định và phòng ngừa tốt, không để dịch quay lại.
Về quản lý, bảo vệ rừng được thường xuyên quan tâm, tuyên truyền công tác quản lý và bảo vệ rừng gắn với phòng chống cháy rừng, cùng với việc kiểm tra xử lý và ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương rẫy của các cơ quan chức năng thị xã, cán bọ và nhân dân trong xã cũng đóng góp rất tích cực trong việc phòng, chống cháy rừng cũng như chống phá rừng; thực hiện tốt việc giao khoán bảo vệ rừng với diện tích 3.000 ha cho 06 nhóm hộ. Tích cực triển khai công tác trồng rừng hàng năm theo kế hoạch.
Về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thay đổi diện mạo của xã, trong giai đoạn 2015 - 2020 với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung tay góp sức của nhân dân, đến nay hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 36.100.000đ; năm 2020 đạt trên 43.300.000 đồng. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã đến cuối năm 2018 xã Ia Rbol đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2020, đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
Xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư, chủ động đề xuất các nguồn vốn đầu tư từ Trung ương, tỉnh, thị xã lồng ghép các nguồn vốn khác cùng nhân dân đóng góp để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng của xã ngày càng hoàn thiện, đặc biệt hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được thuận tiện cho nhân dân đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.
Chính sách phát triển các thành phần kinh tế được thường xuyên quan tâm, kinh tế hợp tác xã tiếp tục được củng cố, đến nay trên địa bàn xã có Hợp tác xã Thống Nhất đang hoạt động và đang dần hình thành các cơ sở sửa chữa xe máy, cơ khí  gồm 05 hộ và có 39 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của nhân dân.
Quản lý ngân sách chặt chẽ đúng quy định, tổng thu ngân sách năm 2019 là 6.288.032.000 đồng, đạt tỷ lệ 150%, tăng 66% so với năm 2015, qua đó đã đáp ứng các hoạt động chi thường xuyên và các nhu cầu chi khác, phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; việc thực hiện phân cấp nguồn thu và công tác chi thường xuyên, tạo điều kiện để chủ động điều hành ngân sách xã.
Giáo dục, đào tạo được quan tâm và đầu tư, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng về chất lượng, cơ sở vật chất được tăng cường 100%, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định, duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 98%, xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Trong nhiệm kỳ trên địa bàn xã có trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường, trạm y tế xã được đầu tư trang thiết bị tương đối đầy đủ, đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên môn, bố trí đảm bảo biên chế, duy trì khám và điều trị các bệnh thông thường cho nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều tiến bộ, công tác y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế thực hiện có hiệu quả, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường kiểm tra, giám sát, từ đó đã góp phần phòng ngừa, hạn chế các loại dịch bệnh lây lan trên địa bàn.
Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm triển khai kịp thời chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình tới từng thôn.
Văn hóa thông tin, thể thao được quan tâm đổi mới, quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin, thể thao được tăng cường. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương. Đặc biệt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cán bộ và nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.
Kết quả xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa đạt tỷ lệ cao; năm 2020, xã có 7/7 thôn làng văn hóa, 891/959 Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93%. Phong trào quần chúng tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển mạnh, đã thu hút được nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia. Đã phối hợp với Hội văn học nghệ thuật Gia Lai phục dựng lại Lễ cúng Bến nước tại Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol năm 2019. Phối hợp với Nhà hát Đam San phục dựng Lễ cúng Cầu mưa tại Bôn Rưng Ma Nin năm 2020.
Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm đúng mức, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7%/năm (theo chuẩn nghèo đa chiều); đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 0,9%.
Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ Hội người cao tuổi, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt v.v… cùng với các hoạt động từ thiện, ủng hộ giúp đỡ người tàn tật, trẻ em mồ côi, ngày càng được các tầng lớp nhân dân và các tổ chức quan tâm hưởng ứng.
Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng và quan tâm, các chính sách ưu tiên hỗ trợ của nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số: cấp phát các mặt hàng không thu tiền như muối, phân bón, giống, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn xã khắc phục khó khăn, lao động sản xuất. Về công tác tôn giáo, trên địa bàn xã có 03 nhóm tôn giáo là Tin lành Miền Nam Việt Nam, Truyền giáo cơ đốc Việt Nam và công giáo với 540 tín đồ hoạt động theo đúng pháp luật, sống tốt đời, đẹp đạo.
Quân sự - quốc phòng địa phương được chú trọng và triển khai kịp thời, có hiệu quả, chú trọng công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Xây dựng bổ sung các kế hoạch và tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo qui định; quan tâm giáo dục tư tưởng, chính trị cho lực lượng dân quân và dự bị động viên, huấn luyện lực lượng dân quân hằng năm bảo đảm về số lượng và chất lượng. Công tác động viên đăng ký quản lý chặt chẽ quân dự bị hạng 1, dự bị hạng 2, thanh niên độ tuổi 17; thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Công tác tuyển quân hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu thị xã giao.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, lực lượng công an xã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiến hành các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chủ động tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra ở cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.[1]
Hoạt động tư pháp được triển khai đồng bộ, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật; công tác hộ tịch và công tác chứng thực được giải quyết kịp thời, đó là cơ sở vững chắc để chính quyền thực hiện quản lý xã hội theo đúng pháp luật. Trong giai đoạn 2015 – 2020, trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.
Giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng thường xuyên, tổ chức tốt việc quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và qui định pháp luật của Nhà nước gắn với việc xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai đến từng chi ủy chi bộ trực thuộc để thực hiện. Chất lượng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chỉ đạo kịp thời, phát triển đảng viên được quan tâm, giai đoạn 2015 - 2020 Đảng bộ xã đã phát triển được 28 đảng viên mới. Nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ xã lên 131 đồng chí, vượt 2% chỉ tiêu đề ra.
 Hiệu quả, hiệu lực quản lý của Chính quyền có những bước chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn 2015 - 2020, chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực trong chỉ đạo điều hành. Chức năng giám sát và Quyết định của Hội đồng nhân dân có những chuyển biến tích cực, chất lượng các kỳ họp được nâng lên. Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt yêu cầu đề ra, xây dựng nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế của địa phương.
Hoạt động của chính quyền xã thực hiện theo hướng công khai, minh bạch. Các văn bản ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; các chủ trương của cấp trên, Nghị quyết đại hội XIII của Đảng bộ xã được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có kết quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế, quy định sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thông tin kịp thời, đúng đối tượng. Chú trọng việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp chất lượng; kịp thời kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tập thể đặc biệt là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Phong cách, lề lối làm việc của các cá nhân, tập thể trong hệ thống chính trị tiếp tục được cải tiến, nâng cao theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Qua đó phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu; kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
Uỷ ban nhân dân xã đã triển khai, tổ chức quản lý và điều hành xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thường xuyên quan tâm đến các giải pháp để phục vụ tốt cho nhân dân có nhu cầu giao dịch công việc, thực hiện nghiêm túc cải cách thủ tục hành chính theo một cửa, một cửa liên thông, đúng hướng dẫn, đúng quy định của cấp trên và nội quy, quy chế đã đề ra.
Công tác phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được chặt chẽ hơn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh.
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Hướng các hoạt động về thôn, làng, chăm lo thiết thực tới lợi ích của đoàn viên, hội viên. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ. Triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội bước đầu đạt kết quả tích cực. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận và các đoàn thể  phát động được duy trì, đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã nhận được đông đảo sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo trên địa bàn xã. Có thể nói, các cuộc vận động, các phong trào từ thiện, nhân đạo đầy tính nhân văn này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa tạo ra nguồn lực vật chất, nguồn lực tinh thần, vừa góp phần vun đắp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới.
Từ các hoạt động, phong trào triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của xã. Triển khai thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217,218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Quy định giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội”“Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”; Quyết định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên bước đầu có kết quả, tạo sự đồng thuận xã hội, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức hội, đoàn thể đạt 100% kế hoạch được giao.
Đạt được những thành tựu như trên là nhờ nhiều yếu tố. Trước hết là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ của các cấp, các ngành, mà trực tiếp là của Thị ủy,  UBND thị xã và kết quả của sự đoàn kết, ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn thách thức, cùng với sự phấn đấu đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sự quản lý, điều hành của Chính quyền, sự phối hợp hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn. Đặc biệt là sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.
Tuy đã có nhiều mặt đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Lĩnh vực kinh tế tuy tăng trưởng nhưng chưa bền vững, khả năng cạnh tranh còn thấp, năng suất một số cây trồng chưa cao, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa thật sự sâu rộng, trình độ thâm canh, canh tác còn hạn chế; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân;[2]hệ thống trục đường nội đồng chưa đảm bảo cho sản xuất; việc huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân vào xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng còn thấp, chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác tổ chức các hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn xã còn nhiều hạn chế, chưa thực sự có tính thu hút rộng rãi.
Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh, Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định.
Công tác xây dựng hệ thống chính trị, Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc chưa kịp thời, thiếu sắc bén; tính chiến đấu, tính thuyết phục còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên mới, trong lực lượng dân quân ở các thôn còn hạn chế; việc sinh hoạt chi đoàn, chi hội ở các đoàn thể chưa duy trì theo quy định, còn mang tính hình thức.
Những hạn chế, tồn tại nêu trên là do chất lượng nguồn nhân lực thấp nên việc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi còn hạn chế, năng xuất chất lượng cây con giống chưa cao, nên giá trị sản phẩm đem lại thấp. Bên cạnh đó diễn biến thất thường của khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh… thường xuyên xảy ra. Việc quán triệt, triển khai cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có lúc, có việc thiếu đồng bộ. Bên cạnh những hạn chế về trình độ, năng lực, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, vận động nhân dân của hệ thống chính trị của xã có việc chưa kịp thời, chưa đồng bộ, hiệu quả thấp. Một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước.
Bài học kinh nghiệm rút ra từ gia đoạn 2015 - 2020
Một là: Phải tranh thủ sự lãnh đạo của Thị ủy, sự quan tâm tạo điều kiện  của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể thị xã. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền trong việc vận dụng sáng tạo.
Hai là: Đẩy mạnh việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến“, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Di chúc của Người đi vào chiều sâu, theo từng chuyên đề hàng năm. Nói phải đi đôi với làm, thể hiện từ những việc làm nhỏ nhất trong công tác và cuộc sống hàng ngày.
Ba là: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm; phải xuất phát từ lợi ích thiết thực của quần chúng nhân dân, quan tâm chăm lo giải quyết kịp thời những quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

 
 
 
hoavan-(1).png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 10
Tổng lượt truy cập: 148
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png