dinhhuong.jpg

PHƯỢNG THƯỞNG QUÁT
Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, vai trò trách nhiệm của các trận đấu và các đoàn thể; phát huy sức mạnh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác sử dụng hiệu quả của tiềm năng lợi ích của xã hội để chuyển nhanh cơ cấu kinh tế; nâng cao đời sống và tinh thần cho nhân dân; giữ ổn định chính trị; tự an toàn xã hội. Tranh thủ các nguồn lực, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao.
 
 
MƯỚT TIÊU CHỦ YẾU
Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 100% KH, phấn đấu sản xuất đạt 60.000.000đ/ha/năm.
Tổng thu ngân sách tăng 10%/năm.
Huy động trẻ em đúng tuổi đến lớp đạt 98%;duy trì số học sinh tiểu học đạt 98,5%, THCS 98,5%.
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 12%.
Tỷ lệ người nghèo giảm xuống dưới 1%; hộ nghèo xuống dưới 7%.
Đánh giá của số tự nhiên trong năm, 1,2%.
Bản tỷ lệ, văn bản hóa đạt 100%.
Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%.
Chung cư Quốc Gia đã qua sử dụng sạch sẽ, an toàn sinh học đạt 98%.
Xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu giao;
Tỷ lệ giao diện của năm là 100%.
          Bôn tỷ lệ, làng tiêu chuẩn "an toàn về an ninh thứ tự" (7/7 bôn) .
Tỷ lệ phát triển hàng năm mới đạt 4% so với tổng số.
Hàng năm Đảng bộ xã hoàn thành nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 100%.
Hàng năm ủy viên hoàn thành nhiệm vụ 80%, trong đó hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đạt 15%-20%.
Tỷ lệ tập hợp chúng ta thành Hội phụ nữ 80%, Hội cựu chiến binh 90%, Đoàn thanh niên 73%, Hội nông dân 89%.
Phấn đấu hoàn thành tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao.
MỘT SỐ CỬA HÀNG NHẬP KHẨU, CỨU KHOẢN CỤ THỂ THỂ HIỆN Phát triển
mạnh mẽ kinh tế - xã hội
- Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, xây dựng cánh đồng giống nhau . Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nuôi dưỡng, bố trí cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao. Triển khai mô hình ngô ngọt khoảng 20 ha tại Bôn Rưng Ma Nin, cánh đồng lúa giống khoảng 30 ha tại bôn Krăi, Bôn Hoành;Xây dựng mô hình nuôi dưỡng và bổ trợ kết hợp trong cấu hình trang trại đóng kín Bôn Sar; tăng số lượng đàn bò, đàn dê tại bôn Sar, đàn Rưng Ma Nhiu. Tăng cường công tác bảo vệ và bảo vệ rừng, đồng thời triển khai công việc đối với rừng đạt chỉ tiêu.
- Tranh thủ nguồn lực để phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Tạo điều kiện, khuyến mãi đình đám kinh doanh theo chiều dọc của các liên kết xã. Phấn đấu đến năm 2025 có 30 hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
- Thực hiện công việc tốt và quy hoạch quản lý, xây dựng cơ bản, sản xuất tài nguyên; huy động tối đa các nguồn lực được xây dựng kết thúc các tầng máy chủ phát triển:Quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng và các công trình khác của tổ chức, cá nhân trong xây dựng phải đảm bảo tính chính xác của quy định và quy định luật về xây dựng. Xử lý trường hợp sử dụng quản lý, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn.
Thực hiện công việc quản lý tốt, bảo vệ, khai thác và sử dụng tiết kiệm tài nguyên, sản xuất, môi trường bảo vệ sinh thái. Bảo mật hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với môi trường bảo vệ, truyền thông, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về môi trường bảo vệ. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong việc thực hiện các quy định về công ty quản lý, bảo vệ, sử dụng các nguồn tài nguyên, sản xuất, đất đai; vong tử vong cho phạm vi của quá trình xử lý công việc.
- Thực hiện công việc quản lý ngân hàng theo quy định:Thực hiện các giải pháp tối ưu để tạo nguồn thu, nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu phấn đấu tăng thu 10%/năm. Thực hiện tiết kiệm điện, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Lãnh đạo thực hiện tốt công việc phổ biến, truyền thông nhân dân chấp nhận các loại thuế, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong điều hành ngân sách, có kế hoạch thu chi và bổ sung ngân sách từ đầu năm, chắc chắn bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm chi phí, chống lãng phí.
Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo mọi lợi ích cho em trong tuổi học tập, hạn chế học sinh bỏ học;date time viên, giới hạn học tập, nâng cao vị trí.
 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trạm y tế phục vụ nhân dân, tích cực thực hiện các chương trình chống dịch; bảo vệ an toàn thực phẩm; chương trình y tế quốc tế; công tác vận động sức khỏe người già và trẻ em, phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng; công tác kế hoạch hóa gia đình.
Thay đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng phổ biến giáo dục luật luật, hoạt động văn hóa, sử dụng có hiệu quả của văn hóa thiết bị, cụm loa không dây, xây dựng gia đình văn hóa, bôn văn hóa, các hoạt động thể thao, thể thao.
 Thực hiện chương trình tốt an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với gia đình có công cách mạng, các gia đình thương binh - liệt sĩ, tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng được hỗ trợ cấp xã hội có đời life ổn định. Vận động nhân dân đóng góp xây dựng “Đền ơn đáp nghĩa”, trích “Vì người nghèo”, để giúp đỡ các đối tượng khi hoàn thành khó khăn, vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại liên kết, thực hiện có hiệu quả hơn nữa công việc giảm thiểu nền tảng.
Tiếp tục nâng cao chất lượng về công tác quốc phòng, an ninh theo Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về hợp tác quốc phòng an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tiếp tục tổ chức triển khai triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng lực lượng dân quân, dự án động viên, lực lượng công an trong tình hình mới, tạo chuyển đổi sức mạnh biến đổi trong phong trào quần chúng bảo vệ một tổ chức quốc gia. Tổ chức đơn vị điểm của Đảng, liên kết xây dựng kinh tế với quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Lực lượng quân sự, Công an xây dựng kế hoạch phân phối hoạt động, theo sát bàn, tấn công các loại phạm vi để giữ ổn định chính trị và tự do an toàn xã hội, không để xảy ra hiện trạng bất thường kỳ mong đợi.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;giữ an ninh chính trị, địa chỉ an toàn xã hội trên bàn, đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống tai nạn xã hội; nâng cao chất lượng của tổ chức tự quản, xây dựng bôn, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
Tăng cường xây dựng Đảng bộ mạnh về chính trị - tư tưởng - tổ chức
Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc tư tưởng, chính trị, trình độ, tổ chức thực thi chức năng của từng bộ, ủy viên trong Đảng, trước khi hết là bộ phận lãnh đạo của chủ quản lý, vận dụng đường ngắn chủ quản của Đảng và cấp điều hành trên và chương trình cụ thể hóa để triển khai thực hiện điều hành.
Yêu cầu nước học giáo dục, mạng truyền thống, cổ vũ, tân nhân tố, tiên tố điển hình cho quan điểm của Đảng, luật chính sách của Nhà nước trở thành nhận thức và hành động của xã hội thành viên.Liêm tiểu viện nâng cao cảnh giác mạng chống âm thanh “diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn các thế lực thù địch.
Quan tâm thực hiện đúng công việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngũ cốc, quan tâm chất lượng công trình quy hoạch, chú ý trẻ, quản lý dân tộc thiểu số, bộ quản lý có triển vọng, từng bước xây dựng Đội ngũ ngũ cốc tân công chức trả lời yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương chính sách tham gia cuộc cách mạng lần thứ tư . Rà bổ sung quy hoạch của giai đoạn 2020-2025, xây dựng quy hoạch nguồn 2025-2030. Đánh giá và sử dụng đúng quy trình, quy định.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp, chi bộ trực thuộc Đảng bộ.Mở rộng dân chủ, phát huy trí sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của Bộ, cấp ủy, nhân dân trong Đảng tham gia xây dựng. Nhiệm vụ phân bổ cho các thành viên, từng bộ phận đăng ký nội dung được xây dựng chi bộ trên nền tảng chắc chắn và nâng cao chất lượng thành viên. Tăng cường trách nhiệm của chi bộ trong nguồn phát, bồi dưỡng, kết hợp quần áo họ Ưu tiên vào Đảng.
Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đó tập trung vào các nội dung tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, phòng, chống tham chiếu, lãng phí, tổ chức năng thực hiện nhiệm vụ chính được giao.
Tăng cường lãnh đạo công tác dân vậnCủa Đảng ủy, tiếp tục phát triển triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị, trách nhiệm trọng yếu của công tác dân vận. Sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tư tưởng, tâm điểm của nhân dân để lãnh đạo, thực hiện tốt phương châm “dân dân, dân bàn, kiểm tra, giám sát
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT / TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc thúc đẩy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Xây dựng, chỉnh sửa; Ngăn chặn, đẩy lùi sự việc của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" . Đề cao vai trò Gương mẫu, Ủy viên; không phải không phải là ra khỏi Trầm, cực Tiêu.Tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ với kế hoạch sửa chữa, giải quyết chế độ thiếu niên, điểm của tập thể, cấp ủy viên, cá nhân chỉ được đưa ra sau khi kiểm tra điểm và những thiếu niên, thiếu điểm mới phát sinh sau kiểm tra point a normal xuyên suốt, liên tục.
Thay đổi lãnh đạo mới của Đảng từ tổ chức và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc quản trị tập tin trung bình và chế độ duyệt và bình duyệt tự động trong khi sinh hoạt; tăng cường kỷ luật, tăng cường, giữ vững hệ thống nhất trong đơn vị. Phát huy vai trò người đứng đầu cấp quản lý thực hiện chức năng, trách nhiệm được giao. Xây dựng quy chế làm việc và thực hiện theo quy chế, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp trên một cách toàn diện.Cải tiến cách thức làm việc, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các cuộc họp, theo sát các chi nhánh trực thuộc; gần, gỡ lỗi, lắng nghe nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai triển và sơ kết, tổng kết các chương trình của Đảng, luật của Nhà nước; đúng lúc phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới, người tốt biểu hiện tích cực, việc tốt; Rắc rối loạn, thiếu sót; Fatal minh những tổ chức xử lý, sai phạm vi cá nhân.
Tiếp tục thay đổi hoạt động mới của chính quyền
Tiếp tục thay đổi mới tạo ra sự nhận thức chuyển đổi đối với Đại biểu Hội đồng tổ chức 2 chức năng chính là quyết định và giám sát.Tiếp tục thay đổi hoạt động mới của HĐND trong tiếp xúc cử tri, trong công việc giám sát, nâng cao hơn nữa Hiệu quả kỳ họp HĐND, xây dựng Nghị quyết HĐND phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh ninh quốc phòng ở địa phương, Hội đồng nghị quyết phải có tầm cao thi đua, phải đi vào cuộc sống của nhân dân.
Máy tính UBND thường xuyên cố gắng xây dựng nguồn và bố trí theo đúng quy tắc. Sắp xếp, bố trí phù hợp với chuyên môn đào tạo, lấy hiệu quả của công việc Đo lường năng lực để nhận xét đánh giá, tạo điều kiện cho Bộ điều khiển tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Triển khai thực hiện tốt cách thức thủ tục điều hành chính theo chỉ đạo của cấp trên và quy định của Nhà nước đề ra, phân phối các phòng, ban thị xã thực hiện một cửa liên thông.Nâng cao hiệu quả quản lý xã hội của UBND xã bằng pháp luật để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Thị xã giao, Nghị quyết của Đảng và Hội đồng nhân dân xã đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện chính quyền, quan liêu, hách dịch, xa rời quần chúng, tham ô, tham chiếu để xây dựng chính quyền chắc chắn. gữia HĐND-UBND - Ban MTTQ Việt Nam xã. Phấn đấu hàng năm hoàn thành nhiệm vụ trở nên nổi bật.
Thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của trận đấu và các đoàn có thể
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cố định tổ chức trong hệ thống chính trị ở các làng, thôn. Đặc biệt xây dựng lực lượng cốt lõi tại các chi hội, chi đoàn địa phương thôn, làng.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ đối với công ty, tạo ra lợi ích cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Tổng hợp các phương pháp mới tích cực, công thức, tổ chức và hoạt động của các trận đấu và các đoàn thể để thu hút các tập của họ, nhất là lực lượng thanh niên. Mặt trận huy động dân chủ tại cơ sở, làm nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, của Bộ Chính trị về ban điều hành Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , tổ chức chính trịhội và nhân dân tham gia góp ý, xây dựng chính quyền, quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và hạt nhân cho công tác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đường sống của người đứng đầu, cán bộ quản lý nhân viên.
Chú trọng công tác dân tộc Tôn giáo, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên phấn đấu xây dựng Hội viên cốt cán toàn diện. Hàng năm, mỗi đoàn thể có thể hỗ trợ giúp đỡ chi hội xây dựng thành chi hội vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của cả Hệ thống chính trị, phấn đấu hàng năm Trận đấu và các đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
hoavan.png
Quá trình thành công và phát triển >> Cấu hình tổ chức >>
Thành phần giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 4
Tổng lượt truy cập: 95
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png