CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã

24/02/2023
Trong thời gian qua, thị xã Ayun Pa đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thị xã, nhất là các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa, qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân theo mục tiêu chung mà Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Ayun Pa trong thời gian qua cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần phải có giải pháp để khắc phục, từ đó giúp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và cải thiện chỉ số cải cách hành chính của thị xã trong thời gian tới.
Xác định cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành, để từ đó triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã.

53764537_623875211383125_4150758426097483776_n.jpg

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân thị xã đã Ayun Pa đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ayun Pa, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định cụ thể nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trọng tâm cải cách hành chính trong thời gian tới là cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của thị xã, trong đó, chú trọng thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.
Xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn thị xã và những khó khăn, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2022, ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó đã kịp thời ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và phân công các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện.
Về cải cách thể chế, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai kịp thời, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã. Đổi mới công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng trong phản biện và giám sát thi hành pháp luật. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật...
Về cải cách thủ tục hành chính, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc niêm yết, đăng tải công khai các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử thị xã, xã, phường và tại Bộ phận Một cửa đầy đủ, kịp thời theo quy định. Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận Một cửa, việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, xã, phường, đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định. Phối hợp, công khai kết quả đánh giá trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của thị xã. Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hiệu quả nội dung tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền. Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn...  
Về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát, ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định; rà soát, ban hành chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy định hiện hành. Rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương được cấp có thẩm quyền giao...
Về cải cách công vụ, tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cho công chức, viên chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy định hiện hành. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức… bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của thị xã. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính theo hướng phục vụ. Quán triệt thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và tổ chức; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, trách nhiệm người đứng đầu nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và kiến nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ...
Về cải cách tài chính công, triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập trên địa bàn thị xã theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ. Chỉ đạo việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với chi tiêu theo đúng quy định của Nhà nước; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí...

z2948572245671_d2ecba42391f7e192ff02987fe673257.jpg

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, phối hợp với các đơn vị của tỉnh phát triển hệ thống dữ liệu phục vụ triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tại thị xã. Ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh. Tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định. Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ. Ứng dụng hệ thống làm việc từ xa của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục rà soát, đề xuất nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của thị xã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã. Phối hợp triển khai, xây dựng các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ việc ứng dụng thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính, đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để phổ cập, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân. Phát triển các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế trên địa bàn thị xã,...
Xác định cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đồng thời các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã theo từng giai đoạn. Do vậy để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra thì đòi hỏi phải có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, có như vậy thì công tác cải cách hành chính mới thật sự hiệu quả, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.  (Tổng hợp: Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 25
Tổng lượt truy cập: 25
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017