CHUYÊN MỤC

Thị đoàn Ayun Pa: Triển khai việc xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động"

28/10/2019
Với mục đích tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022; trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Thị đoàn Ayun Pa đã triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp nhằm góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại cơ sở.
xaydungdona3chudong-2019.jpg

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thị đoàn Ayun Pa đã triển khai nhiều giải pháp trên từng lĩnh vực, từng mặt nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn và một trong những giải pháp được chú trọng triển khai thực hiện là xây dựng mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động”.

Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 mặt: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Đối với nội dung chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị, các đoàn cơ sở sẽ chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên như có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi nhận xét đánh giá hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên… Rà soát tình hình đoàn viên 1 tháng/lần vào đợt sinh hoạt đoàn; phân loại đoàn viên làm ăn xa, đoàn viên ở tại địa phương để quản lý cho phù hợp. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như thường xuyên cập nhật thông tin của địa phương, những vấn đề nóng đang được xã hội, dự luận quan tâm. Cập nhật các chủ trương, nghị quyết mới, lựa chọn những nội dung chính để phổ biến cho đoàn viên. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.
   
Trong nội dung chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác, các đoàn cơ sở chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên. Cập nhật các hình thức sinh hoạt chi đoàn mới, như: gắn sinh nhật đoàn viên vào sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dã ngoại, sinh hoạt kỹ năng,… Phối hợp các đơn vị để tổ chức sinh hoạt chung, thay đổi không khí sinh hoạt tạo hứng khởi cho đoàn viên thanh niên tại cơ sở nhằm đạt hiệu quả cao nhất; phối hợp tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội): dựa trên các mối quan hệ, giới thiệu anh em, bạn bè, người quen tham gia các hoạt động phong trào, sinh hoạt chuyên đề của chi đoàn. Đồng thời, các chi đoàn chủ động liên hệ, nhận xét, đánh giá làm quy trình kết nạp đoàn viên, hội viên. Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, đề nghị các cấp khen thưởng, tổ chức tuyên dương; tổ chức họp, thảo luận trong BCH những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả.
Đối với nội dung chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, các đoàn cơ sở phải chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các đoàn thể khác để thực hiện tốt công tác Đoàn. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy… trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Mục đích của việc triển khai đoàn cơ sở “3 chủ động” là nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp và đoàn kết đoàn viên thanh niên phát huy cao nhất tính tiền phong gương mẫu của đoàn viên. Đồng thời, nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các đoàn cơ sở”.
                      (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 32
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017