CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn đến năm 2025

21/10/2022
Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có; đầu tư đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; tăng cường liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Đồng thờichủ động khuyến khích, hỗ trợ thông qua các cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển phù hợp với thực tiễn của thị xã, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên của hợp tác xã. Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn thị xã.
Mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới là tiếp tục hỗ trợ, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thểcả chiều rộng và chiều sâu, tạo được sự chuyển biến rõ nét trên các mặt quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phân phối thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã, nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực kinh tế tập thể trong xã hội. Phát triển đa dạng và bền vững các mô hình hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng của thị xã; phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025thành lập mới 03 hợp tác xã và 02 tổ hợp tác/năm. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã hiện có, phấn đấu số hợp tác xã khá, tốt đạt từ 60% trở lên. Bảo đảm 100% số hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn thị xã có trên 35% hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác theo chuỗi giá trị và trên 09% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt trên 35% trên tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã. Phấn đấu 100% số cán bộ chủ chốt hợp tác xã tham gia ít nhất một khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.
            Để triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã đã đề ra nhiều các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện. Trong đó tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của thị xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan quản lý nhà nước thực thi nhiệm vụ; đối với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường giao cho 01 đơn vị đầu mối và cán bộ/công chức phụ trách theo dõi, tham mưu về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012; các kết luận của Bộ Chính trị; các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chương trình, đề án của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: Hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, HTX; Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ vềkinh tế tập thể; Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; Các hỗ trợ khác đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế để các hợp tác xã có đủ năng lực, điều kiện được tham gia thực hiện một số nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình đầu tư công; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã tham gia dịch vụ môi trường, xây dựng và duy trì cảnh quan, môi trường nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ/công chức đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã để nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách, đáp ứng được nhu cầu phát triển của hợp tác xã. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ và các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã, kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm; thiết lập hệ thống thông tin, quản lý khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để xem xét giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Tập trung rà soát, sắp xếp, giải thể đối với các trường hợp hợp tác xã không đăng ký và tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã đăng ký nhưng không hoạt động, các hợp tác xã đang giải thể nhưng còn vướng mắc. Tổ chức, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã theo đúng Luật Hợp tác xãnăm 2012 và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành. Bảo đảm được lợi ích của thành viên trong hợp tác xã; vận động thành viên hợp tác xã góp vốn, góp quỹ đất tạo thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa; thu hút thêm thành viên mới, nâng cao tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động của hợp tác xã. Tăng cường năng lực quản trị hợp tác xãtheo hướng công khai, minh bạch; củng cố bộ máy kế toán. Tạo điều kiện cho hợp tác xãtham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chú trọng nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, thực hiện sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, hữu cơ...); thực hiện chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ mới, tiên tiến, nhất là công nghệ về giống, công nghệ về sơ chế, bảo quản - chế biến nông sản, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm. Tiếp tục hỗ trợ triển khai thực hiện vận động, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thí điểm xây dựng mô hình hợp tác xã hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã…
Xác định kinh tế tập thể, hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng cùng với các thành phần kinh tế Nhà nước dần trở thành nền tảng trong phát triển kinh tế địa phương, nhất là đối với phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn; do đó việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xãkhông những góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, mà còn gắn với quá trình triển khai thực hiện những chương trình, dự án phát triển cộng đồng (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo…), góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã./. Thực hiện: (Thanh Duy)
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 8
Tổng lượt truy cập: 21
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017