CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025

07/06/2021
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Ủy ban nhân dân thị xã đã xây dựng Kế hoạch hành động và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.
Trong giai đoạn 2016 – 2020, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đạt mức khá và ổn định qua các thời kỳ. Chất lượng tăng trưởng của một số ngành và lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng trưởng nhanh; đặc biệt kinh tế nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng khá ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. 
Bước sang giai đoạn 2021 – 2025, thị xã tiếp tục đề ra mục tiêu tổng quát đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao dân trí, chú trọng bồi dưỡng nhân tài; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Phát triển văn hóa, thể dục - thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ theo tiêu chí hướng đến đô thị loại III.
Từ mục tiêu tổng quát đã đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã đã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm đạt 8,32%, trong đó: Công nghiệp - xây dựng 8,01%, thương mại - dịch vụ 9,65%, nông nghiệp 5,81%. Giá trị sản xuất bình quân 5 năm (giá so sánh năm 2010) đạt 4.226 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 6,99%; công nghiệp - xây dựng 52,53%; thương mại - dịch vụ 40,48%.  Tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 45%. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm (loại trừ các nguồn thu không ổn định như thuế bảo vệ môi trường về xăng dầu,...). Thu nhập bình quân đạt 70 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1% (chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020).  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,08%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 100%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 78%. Tỷ lệ học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường đạt 99,9%. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.  Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 95%. Giữ vững 100% xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu.
Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã đã đề ra nhiều các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện, trong đó tiếp tục chú trọng tập trung rà soát, bố trí sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước ứng dụng công nghệ cao. Coi việc phát huy, mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản có thế mạnh là bước đột phá trong nông nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ nông dân thực hiện tốt chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các loại cây trồng, vật nuôi. Hỗ trợ xây dựng một số mô hình sản xuất giống vật nuôi và xây dựng các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên cơ sở phù hợp với quy hoạch, kết hợp hiệu quả giữa trồng trọt và chăn nuôi. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 
Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, thương mại - dịch vụ. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng và mở rộng cụm Công nghiệp Ia Sao lên 50 ha. Tập trung nguồn lực xây dựng đường vành đai 1, các tuyến đường trục chính đấu nối với đường vành đai 1. Kêu gọi đầu tư chợ trung tâm thị xã; siêu thị tổng hợp. Tiếp tục kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực về du lịch nhất là khu du lịch Suối đá. Đẩy mạnh việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương, các chương trình về phát triển kinh tế như chương trình ocop; gắn với việc phục dựng, bảo tồn các lễ hội văn hóa tại địa phương, các tour du lịch về liên kết vùng miền. 
Chú trọng rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch trung tâm xã, phường đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế. Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo tỷ lệ quy hoạch được phủ kín theo quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, thực hiện có hiệu quả xây dựng đô thị văn minh và mỹ quan đô thị. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch và định hướng phát triển của thị xã. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm để sớm đưa các công trình vào sử dụng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường sống của các khu dân cư phải sáng, xanh, sạch, đẹp.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tiếp cận nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm thực hành cho các đơn vị trường học, đáp ứng nhu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Củng cố, phát triển mạng lưới truyền thông đến thôn, bôn, tổ dân phố; xây dựng các thông điệp, nội dung truyền thông phù hợp để người dân dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện tốt các nội quy, quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử của ngành. Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, mở rộng quy mô giường bệnh lên 180 giường nhằm củng cố, tăng cường năng lực cho các cơ sở khám, chữa bệnh để có đủ khả năng giải quyết một cách cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng các chế độ, chính sách, chương trình, dự án để đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với người có công; quan tâm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay.  
Tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ thị xã đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hằng năm và đột xuất. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp…
Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ tình hình thực tế của ngành, lĩnh vực, địa phương để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện hiệu quả, đồng thời cần tiếp tục tăng cường và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.  (Thực hiện: Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 21
Tổng lượt truy cập: 66
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017