CHUYÊN MỤC

Dấu ấn 10 năm xây dựng và phát triển của thị xã Ayun Pa

01/03/2017
Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ayun Pa đã chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa thị xã Ayun Pa phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu to lớn, đáng tự hào. 
Thị xã Ayun Pa ngày nay nguyên là một phần của huyện Ayun Pa từ sau năm 1975 và là trung tâm huyện Cheo Reo, tỉnh Phú Bổn cũ. Là một địa phương có lịch sử phát triển lâu đời cùng với sự phát triển chung của cả nước. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thị xã Ayun Pa có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Đồng bào các dân tộc Ayun Pa vốn có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đoàn kết một lòng một dạ theo Đảng, đấu tranh kiên cường chống áp bức, bóc lột của thực dân và phong kiến; dũng cảm vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ. 

bo-mat-đo-thi-ngay-cang-khang-trang.JPG
 
Ngày 30/3/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2007/NĐ-CP thành lập thị xã Ayun Pa. Theo Nghị định này, huyện Ayun Pa được chia tách để thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa với 08 đơn vị hành chính cấp xã.
Khi mới thành lập, thị xã Ayun Pa gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tình hình an ninh - chính trị có nhiều diễn biến phức tạp; thời tiết không thuận lợi, hạn hán kéo dài, giá cả của một số mặt hàng thiết yếu, vật tư, nguyên liệu tăng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tuy là một thị xã nhưng đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, các tiềm năng, lợi thế của địa phương chưa được khai thác. Hoạt động của hệ thống chính trị còn gặp nhiều khó khăn do sự biến động của đội ngũ cán bộ sau khi chia tách, nhiều cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã đến cơ sở hầu hết còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc. Nhưng được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Ayun Pa đoàn kết một lòng đã vượt qua khó khăn, thử thách để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Qua 10 năm xây dựng và phát triển, kinh tế của thị xã luôn duy trì ở mức tăng trưởng khá, bình quân trên 14%/năm; tổng giá trị sản xuất năm 2016 tăng gấp 6 lần so với năm 2007, trong đó tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng tăng gấp 3,17 lần; diện tích gieo trồng tăng gần 200%, sản lượng lương thực tăng 151%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế nói chung; các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có bước phát triển mạnh; huy động vốn đầu tư, tiềm lực kinh tế thị xã tăng lên đáng kể; công nghiệp – xây dựng phát triển khá, nhất là công nghiệp chế biến đã có tăng trưởng cả về số lượng và quy mô; Thương mại dịch vụ phát triển khá, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh năm 2016 tăng gấp 3 lần so với năm 2007; tổng mức bán lẻ hàng hóa từ 168,7 tỷ năm 2007 tăng lên 1.095 tỷ năm 2016; tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2016 đạt 200 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2017; hệ thống giao thông nội thị được đầu tư xây dựng, chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn được triển khai rộng khắp, hệ thống giao thông đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; công tác quy hoạch, quản lý và chỉnh trang đô thị được đặc biệt quan tâm, nhờ vậy, bộ mặt đô thị đã có nhiều đổi thay, ngày càng hiện đại, phù hợp với xu thế chung; mạng lưới điện, hệ thống nước sạch từng bước được nâng cấp, mở rộng, hiện nay, 100% thôn, tổ dân phố và 99,5% số hộ được cung cấp điện; chú trọng phát triển các dịch vụ có lợi thế như ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, giao thông vận tải ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; công tác đầu tư phát triển được quan tâm, nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đưa vào khai thác có hiệu quả; các chính sách phát triển và các thành phần kinh tế được phát huy; các mô hình hợp tác xã ngày càng hoạt động có hiệu quả; nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, đồng bộ và phát huy hiệu quả, hiện tại đã có 50% số xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên; bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống của đại bộ phận người nông dân được nâng lên rõ rệt.

cac-chi-nhanh-ngan-hang-thi-xa.JPG
 
Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục và đào tạo được đặc biệt quan tâm, nhờ đó trong thời gian qua chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu dạy và học; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân; các thiết chế văn hóa ngày càng được đầu tư, khang trang, hiện đại, góp phần phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân địa phương; công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, từ 14,36% năm 2007 xuống còn 7,14% năm 2015 (theo chuẩn nghèo 2011-2015); các chính sách xã hội được triển khai chu đáo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi…; công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững, trong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động rộng rãi và thu được nhiều kết quả; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, khăng khít, keo sơn, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, cũng như tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII đã đặt ra mục tiêu là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của thị xã để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ. Huy động tổng hợp các nguồn lực hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng thị xã Ayun Pa phát triển toàn diện, trở thành vùng động lực phía Đông Nam của tỉnh.
Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân toàn thị xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo sự đột phá. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao, hiệu quả và bền vững; Huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; phát triển công nghiệp, xây dựng theo hướng hiện đại, vững chắc gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết tốt các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, tập trung xây dựng cánh đồng lớn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; huy động các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng và hiệu quả các loại hình dịch vụ, tạo bước phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch; phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục và thể thao, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ; thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo.
 Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hoá, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, củng cố sự đồng thuận xã hội, tạo động lực tinh thần cho quá trình phát triển của thị xã. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Không ngừng tăng cường xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận An ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thị xã cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, tăng cường sức mạnh tổng hợp để đánh bại chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch với âm mưu chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tư tưởng ly khai tự trị, kích động biểu tỉnh bạo loạn, lôi kéo vượt biên trái phép… nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn thị xã. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong công tác xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở.
Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên từ thị xã đến xã, phường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, lấy Nhân dân làm mục tiêu để phục vụ. 
Có thể khẳng định, sau 10 năm thành lập và phát triển, tuy quy mô, chất lượng nền kinh tế còn “khiêm tốn”, song những kết quả mà thị xã Ayun Pa đạt được đã thể hiện tinh thần vượt khó, quyết tâm xây dựng thị xã phát triển theo định hướng đề ra của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn. Với tinh thần đó, hy vọng, giai đoạn tới, chúng ta sẽ được nhìn thấy một Ayun Pa khang trang, lớn mạnh toàn diện hơn./. (Thanh Duy – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thị xã)
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 56
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017