CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năn 2030

13/05/2022
Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy Gia Lai về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năn 2030.
Mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã đó là đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước tiến tới xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường; xây dựng, hình thành hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực đầy đủ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của thị xã. Phổ cập kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến năm 2030, thị xã xác định hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, bao gồm: Phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số. Đảm bảo 90% hồ sơ công việc tại thị xã và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Hình thành các nền tảng dữ liệu mở phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp. 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 6 - 8%. Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang. Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%....
Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý nhà nước về chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao triển khai thực hiện chuyển đổi số. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chức năng giám sát, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình chuyển đổi số tại địa phương. Quan tâm bố trí các nguồn tài chính nhà nước để thực hiện chuyển đổi số; tranh thủ các nguồn lực, sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; ưu tiên vận động sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân trong chuyển đổi số. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và điều kiện về nguồn lực của thị xã để thực hiện chuyển đổi số sâu rộng, hiệu quả, thiết thực. Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức công nghệ thông tin hiện có. Phát triển hạ tầng mạng đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền số tại thị xã theo hướng ưu tiên thuê dịch vụ, kết nối và sử dụng hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Sử dụng hiệu quả dịch vụ công và hệ thống thông tin của thị xã. Phối hợp, hợp tác xây dựng, phát triển, số hóa cơ sở dữ liệu các ngành, lĩnh vực của thị xã đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai đảm bảo kết nối, chia sẻ, tích hợp với cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của Chính phủ. Thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên các lĩnh vực của thị xã. Hình thành, phát triển các chuỗi giá trị nông sản, du lịch, tiểu thủ công nghiệp trực tuyển, đảm bảo kết nối cung cầu thông qua khai thác, sử dụng các nền tảng số. Thúc đẩy chuyển đổi xã hội số, tập trung vào chuyển đổi kỹ năng, xây dựng nền tảng cung cấp các ứng dụng cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao kiến thức kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp để hình thành công dân số trong quá trình chuyển đổi số. Tham gia xây dựng hình ảnh, văn hóa, con người thị xã thân thiện, văn minh trên không gian mạng, gắn đảm bảo an ninh - quổc phòng và trật tự an toàn xã hội.
             
Thị xã Ayun Pa xác định tập trung ưu tiên chuyển đổi số trên một số lĩnh vực. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và bền vững; chú trọng nông nghiệp thông minh; thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng; hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa một số quy trình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp...; thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tập trung phát triển ứng dụng nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, sách giáo khoa; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Về y tế, áp dụng ứng dụng nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân trong khám, chữa bệnh, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người; xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh trên công nghệ số; ưng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám chữa bệnh; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế. Lĩnh vực giao thông, vận tải, chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện kinh doanh vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đãng ký và quản lý phương tiện, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện,... trên nền tảng số, ứng dụng các giải pháp giám sát đảm bảo an toàn của các phương tiện giao thông công cộng. Lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, ưu tiên tập trung chuyển đổi số cho công nghiệp năng lượng tái tạo như: Điện năng lượng mặt trời, điện sinh khối hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu toàn diện nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường; triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai; thúc đẩy chuyển đổi số hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ công tác quản lý, bảo quản, lưu trữ toàn diện thông tin, dữ liệu số về tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử. Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch; phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; khuyến khích các điểm du lịch cung cấp dịch vụ Internet không dây (kết nối wifi) miễn phí phục vụ du khách; đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán trực tuyến tại các điểm du lịch. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong ngành tài chính, ngân hàng, thuế, kho bạc; xây dựng nền tảng tài chính điện tử, thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo hướng phát triển đa dạng các kênh phân phối, đổi mới sáng tạo, tự động hóa quy trình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, kho bạc, tạo điều kiện thuận lợi, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Chuyển đổi số là yêu cầu phát triển tất yếu khách quan trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là giải pháp quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, hướng tới phát triển toàn diện./.
(Thanh Duy – Văn phòng HĐND-UBND thị xã)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 23
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017