CHUYÊN MỤC

Báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về công tác dân vận trong tình hình mới.

31/08/2012
Kính thưa các đồng chí!

Chúng ta đều biết, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng đất nước ta, điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và toàn xã hội, thắt chặt mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân. 


Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì thế công tác dân vận của chính quyền là yếu tố cực kỳ quan trọng để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Cách đây 10 năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về công tác dân vận trong tình hình mới. Sau khi ra đời Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Ở thị xã ta, công tác dân vận nhất là dân vận chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức từ thị xã đến cơ sở về vai trò và nội dung công tác dân vận được nâng lên, thể hiện rõ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại người đứng đầu và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức. Hầu hết các chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai có hiệu quả ở địa phương, Quy chế dân chủ được thực hiện, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, cán bộ công chức xuống tận cơ sở để giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp phức tạp, tạo niềm tin ở nhân dân. Hoạt động của đại biểu và cơ quan dân cử có nhiều đổi mới, nhân dân được trực tiếp bàn, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của chính quyền. Các chương trình phối hợp giữa UBND với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở ngày được thực hiện hiệu quả, nhất là vai trò phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước trong từng ngành và trong các tầng lớp nhân dân…
 
Tuy nhiên bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác dân vận của chính quyền cũng còn những hạn chế, yếu kém, những vấn đề đặt ra cần sớm được khắc phục như: ở một số nơi chính quyền và cán bộ công chức chưa thường xuyên quan tâm đến công tác dân vận, còn biểu hiện quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đôi khi thực hiện chưa hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp trên đã quyết, cấp dưới vẫn vì lý do này lý do kia chậm thực hiện, nhân dân thì cứ phải chờ đợi. Việc làm đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín, làm giảm niềm tin của nhân dân với chính quyền cơ sở. 
 
Thưa các đồng chí!
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “ dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” điều đó khẳng định tầm quan trọng của nhân dân, chính quyền nằm trong tay nhân dân, chính quyền tồn tại được là phải dựa vào dân, phải lấy dân làm gốc. Ngay từ khi thành lập, Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, vì vậy công tác vận động và tổ chức các lực lượng quần chúng luôn là vấn đề chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, trong giai đoạn đấu tranh phòng, chống những âm mưu diễn biến hòa bình hiện nay, công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.
 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, để làm tốt công tác dân vận, trong thời gian tới, Chính quyền cần thực hiện những giải pháp:
 
Thứ nhất: Chính quyền phải vận dụng, triển khai chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Vấn đề quan trọng là chính quyền phải luôn hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tận tụy phục vụ nhân dân, không để cán bộ công chức lạm dụng quyền hạn hay vô cảm, thiếu trách nhiệm với dân.
 
Thứ hai: Tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình điều hành, đó cũng là yêu cầu nhằm đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Cần tạo điều kiện cho nhân dân tham gia hoạch định chủ trương, chính sách, góp ý các công trình, dự án và công tác quy hoạch ở địa phương. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm giải quyết có hiệu quả những bức xúc của người dân, nhất là quy hoạch, bồi thường, tái định cư, giao thông nông thôn…Trong mối quan hệ với dân, có điều gì vướng mắc phải kịp thời giải thích, đối thoại, chủ động phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền cũng như xử lý các vấn đề phát sinh.
 
Kinh nghiệm cho thấy, những cuộc vận động lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của các tầng lớp nhân dân được triển khai thành công là do làm tốt công tác dân vận. Thực hiện phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”, chính quyền các cấp, đặc biệt là ở xã, phường phải phổ biến và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến từng gia đình. Cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở.
 
Thứ ba: Phải chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp, liên kết hoạt động với MTTQ, các đoàn thể nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chung. Thực tế khẳng định, hoạt động của chính quyền cơ sở đựơc sử dụng quyền lực Nhà nước với các công cụ hỗ trợ như tài chính, pháp luật... nhưng không thể một mình tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các chủ trương, chính sách đã ban hành, mà cần có sự hợp tác, hỗ trợ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Quan hệ giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể là quan hệ hai chiều, phối hợp lẫn nhau để tìm ra được hình thức tổ chức, phối hợp, liên kết sát với yêu cầu, sát đối tượng, sát với đặc điểm của từng đơn vị cơ sở nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
 
Thứ tư: Chính quyền cơ sở phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng. Mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải được quan tâm xây dựng phát triển và củng cố. Đối với cấp uỷ Đảng cơ sở, Chính quyền địa phương phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ Đảng trước khi tiến hành triển khai thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ cấp trên giao cho địa phương. Căn cứ vào chủ trương, nghị quyết của cấp trên, vào tình hình cụ thể của địa phương, Đảng uỷ chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện. Đảng uỷ cơ sở phải nắm vững kế hoạch hành động của chính quyền, theo dõi, uốn nắn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó. Đối với chính quyền cơ sở cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
 
Thứ năm: Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng nếp sống văn minh công sở, phong cách cán bộ gần dân, hiểu dân; trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân làm, làm dân tin. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của chính quyền các cấp, cán bộ phụ trách công tác dân vận, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, để lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới.
 
Trên đây là tham luận của UBND thị xã về thực trạng và những giải pháp để đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.
 
Xin trân trọng cảm ơn./.
(Bài tham luận của Đ/C Hồ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết)
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 3
Tuần hiện tại: 5
Tháng hiện tại: 121
Năm hiện tại: 642
Tổng lượt truy cập: 2967
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017