CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm...
Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2018
Nhằm phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian qua thị xã Ayun Pa đã triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. Nằm trong chuỗi các hoạt động đó, vừa qua, tại Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND-UBND thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã; các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thị ủy; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường và một số cán bộ, công chức phụ trách.

Default news teaser image
Giám sát công tác luân chuyển giáo viên trên địa bàn thị xã
Việc thực hiện chính sách luân chuyển giáo viên sẽ góp phần tạo sự công bằng, bình đẵng trong đội ngũ giáo viên giữa các đơn vị trường học trên địa bàn, tuy nhiên chính sách này chỉ phát huy hiệu quả khi quá trình thực hiện thật sự khách quan, dân chủ, do đó, việc luân chuyển giáo viên phải được thực hiện một cách cân nhắc, thận trọng, nếu thiếu công bằng sẽ phát sinh nhiều tiêu cực. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận với sự ổn định, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, đồng thời bồi dưỡng chuẩn bị được đội ngũ kế cận, qua đó nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và chất lượng học tập của học sinh. 

Default news teaser image
Gần 99% người dân thị xã Ayun Pa được sử dụng nước hợp vệ sinh
Nguồn nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của con người. Vai trò của nước sạch đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe và đời sống và sản xuất. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chương trình, dự án về nước sạch đã được triển khai trên địa bàn thị xã; các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi thái độ, tập quán của nhân dân trong việc sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày; thông qua các hoạt động truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, vì sức khỏe nhân dân. 

Default news teaser image
Giám sát công tác luân chuyển giáo viên trên địa bàn thị xã
Việc thực hiện chính sách luân chuyển giáo viên sẽ góp phần tạo sự công bằng, bình đẵng trong đội ngũ giáo viên giữa các đơn vị trường học trên địa bàn, tuy nhiên chính sách này chỉ phát huy hiệu quả khi quá trình thực hiện thật sự khách quan, dân chủ, do đó, việc luân chuyển giáo viên phải được thực hiện một cách cân nhắc, thận trọng, nếu thiếu công bằng sẽ phát sinh nhiều tiêu cực. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận với sự ổn định, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, đồng thời bồi dưỡng chuẩn bị được đội ngũ kế cận, qua đó nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và chất lượng học tập của học sinh. 

UBND thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện  nh...
UBND thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Ngày 19/6/2018, tại Hội trường tầng 3 Trụ sở HĐND-UBND thị xã Ayun Pa, UBND thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thị xã Ayun Pa sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ
Thị xã Ayun Pa sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ
Luật Lưu trữ được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 11/11/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. Qua 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ tại thị xã Ayun Pa, công tác lưu trữ đã đạt được những kết quả nhất định. UBND thị xã đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định, văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác văn thư lưu trữ thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị giao ban công tác để giới thiệu, phổ biến đồng thời cụ thể hóa hoặc sao gửi các văn bản về văn thư, lưu trữ, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thị xã, UBND các xã, phường và toàn thể công chức, viên chức. 

Thị xã Ayun Pa tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có...
Thị xã Ayun Pa tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Trong thời gian qua, triển khai thực hiện các quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội thị xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn thị xã.

Ayun Pa, tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho cán bộ, công...
Ayun Pa, tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho cán bộ, công chức, viên chức của thị xã năm 2018
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao. Từng bước đẩy nhanh việc xây dựng Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ. Thực hiện nội dung Văn bản số 514/STTTT-KHTC ngày 12/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn sử dụng các phần mềm dịch vụ công trực tuyến,

Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống ...
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn thị xã năm 2018
Để đánh giá hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn thị xã, Trong thời gian 02 ngày, từ ngày 11/6 đến ngày 12/6/2018 vừa qua, Đoàn Kiểm tra Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại thị xã Ayun Pa theo Quyết định số 71/QĐ-SKHCN ngày 07/6/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nay Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã và các đồng chí thành viên BCĐ ISO thị xã Ayun Pa.


Default news teaser image
Ban Trị sự GHPGVN thị xã tổ chức khóa An cư Kiết hạ tại Chùa Bửu Tịnh
An cư kiết hạ là truyền thống tu học có giá trị thiết yếu từ hàng ngàn năm nay của Đạo Phật, từ thời đức Phật còn tại thế. Đây là quãng thời gian chư tăng ngưng đi giảng đạo bên ngoài, tập trung về cùng một trú xứ và sống chung một nơi suốt trong ba tháng an cư cấm túc, chuyên tâm trau dồi tam vô lậu học, hạn chế du hóa, ngõ hầu giữ gìn quy cũ tòng lâm, trang nghiêm giáo hội, nhằm phục hồi và phát huy nội lực sau mùa an cư. Thời gian các Tỳ kheo An cư cũng là dịp cho hàng Phật tử tại gia có cơ hội tìm về tu học dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, cúng dường để hộ trì Tam Bảo, thính pháp cầu phúc cho mình và thân quyến.

 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 527
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017