Hội đồng nhân dân xã Ia Rtô khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức kỳ họp bất thường bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã

13/03/2014
Sáng ngày 11/3/2014, HĐND xã Ia Rtô khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ Tám (bất thường) để củng cố, kiện toàn công tác nhân sự của UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Tại kỳ họp, Trường trực HĐND xã đã trình HĐND xã Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 04/3/2014 về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã và bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nay Phem vì lý do ông Nay Phem được điều động về công tác tại UBMTTQVN xã Ia Sao theo Quyết định số 412-QĐ/TU ngày 06/01/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa. 

HĐND-xa-Iar-to-TC.jpg
 
Kỳ họp cũng thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 05/3/2014 của Thường trực HĐND xã về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Phan Tấn Sỹ - Chủ tịch UBMTTQVN xã; kết quả bầu với số phiếu 13/20 đại biểu, đạt tỷ lệ 65%.
 
Ông Phan Tấn Sỹ - Chủ tịch UBMTTQVN xã đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng ủy xã và các vị đại biểu HĐND xã; đồng thời, bày tỏ sự quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, phát huy năng lực của tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.(Đăng Khoa)