Thông báo: Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai và Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa

18/03/2019
Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND, ngày 14/3/2019 của UBND thị xã về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa; Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2019) và Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa (19/3/1975-19/3/2019), Ủy ban nhân dân xã thông báo treo cờ Tổ quốc trong toàn xã như sau:   

1. Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng, cụ thể:
- Kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai, treo cờ từ sáng ngày 17/3/2019 đến hết ngày 17/3/2019.
- Kỷ niệm Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa, treo cờ từ sáng ngày 19/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các thôn, bôn có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện.
3. Công chức VHTT xã có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi Thông báo này.
Nhận được Thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị; Công chức VHTT xã; các thôn trưởng và nhân dân biết, triển khai thực hiện./.