Về việc nghỉ Tết dương lịch và treo Quốc kỳ

23/12/2011
1. Về treo Quốc kỳ:
Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo Quốc kỳ chào mừng từ chiều ngày 31/12/2011 đến hết ngày 01/01/2012.
2. Về nghỉ lễ:
Thực hiện Luật số 84/2007/QH11 ngày 11/4/2007 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 73 Bộ lật Lao dộng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả 2 khu vực hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh (gọi chung là người lao động) được nghỉ làm việc như sau:

Nghỉ Tết dương lịch (01/01/2012) được nghỉ 01 ngày tuy nhiên do ngày 01/01/2012 trùng vào ngày nghỉ (chủ nhật) nên được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 02/01/2012.