You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

PHÒNG DÂN TỘC

Lãnh đạo: 
Trưởng phòng: Phan Văn Minh 
Di Động: 0986208855
Email: minhpv.ayunpa@gialai.gov.vn

Phó phòng: Vũ Hoàng Loan
DĐ: 01689465618
Email: loanvh.ayunpa@gialai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
1. Chủ trì xây dựng và trình UBND thị xã:
- Dự thảo các Quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thị xã.
- Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của UBND cấp tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạc, chính sách, chương trình, dự án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiêu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
3.Thường trực giúp UBND thị xã tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ truơng, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn thị xã.
 
4. Tham mưu giúp UBND thị xã tổ chức tiếp đón, thăm hỏi giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; Định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của thị xã theo hướng dẫn của UBND cấp Tỉnh; Lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo, giử gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
5. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
 
6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, trương chình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
 
7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thôn tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn thị xã và nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã, Ban Dân tộc.

8. Quản lý tổ chức, biên chế; Thực hiện chế độ, chinh sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản ly của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
 
9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
 
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật./.
 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về UBND thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3852206 - Fax: (059) 3852700. Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Ông Trương Như Quảng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
 Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.