You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ AYUN PA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:      /2011/QĐ-UBND

 

          AyunPa, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

hành chính công theo TCVN ISO 9001:2008 của thị xã AyunPa

       

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUNPA

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND -UBND năm 2003;

   Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010-2013;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Hệ thống quản lý chất lượng hành chính công theo tiêu chuẩn TCVN 2001:2008 của thị xã Ayun Pa.

Trường hợp Quy trình áp dụng nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cập nhật sửa đổi.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã, Trưởng ban chỉ đạo dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                       

-Như điều 3;  
-
UBND tỉnh;
-Sở Tư pháp;   
-TT TU; TT HĐND thị xã;
-TT UBMTTQVN thị xã;
-CT, các PCT UBND thị xã;   
-Các phòng ban chuyên môn thị xã;    
-Lưu VT. (Lan NV-10).

 

 

TM. UBND THỊ XÃ AYUN PA

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Đặng Quang Cường

 

 


Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về UBND thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3852206 - Fax: (059) 3852700. Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Ông Trương Như Quảng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
 Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.