ttgd.png
1.Phát triển kinh tế:
+Nông nghiệp:
- Diện tích gieo trồng hàng năm đều đạt 100 % KH giao; 
- Sản lượng lương thực hàng năm: đạt và vượt chỉ tiêu giao (năm 2012: 1395 tấn, đạt 96%; năm 2013: 1.440 tấn, đạt 92% KH giao; năm 2014: 1.560 tấn đạt 90% KH giao; năm 2015: 855 tấn, đạt 114 % KH giao).
+TTCN-TMDV:
Trong những năm qua, UBND Phường tập trung chú trọng tìm nhiều biện pháp để khuyến khích các tập thể và cá nhân đầu tư CN-TTCN. Cùng với sự phát triển tích cực theo hướng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện để nhân dân tiếp cận và phục vụ đời sống nhân dân. Tuy nhiên, tốc độ phát triển CN-TTCN vẫn còn khiêm tốn so với mặt bằng chung của thị xã, chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực mộc dân dụng, TM-DV phát triển yếu, số hộ kinh doanh không tăng, quy mô kinh doanh chưa được mở rộng.
+ Thu chi ngân sách:
Cùng với phát triển kinh tế của địa phương,  thu ngân sách trên địa bàn phường cũng đảm bảo để chi cho các hoạt động thường xuyên, từng bước đáp ứng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hộị trên địa bàn . Tổng thu ngân sách năm 2015  đạt 4,776 tỷ đồng, gấp 03 lần so với năm 2011, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 3,964 tỷ đồng tăng 5,1 lần so với năm 2011. việc thu ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Công tác chi ngân sách cũng được phường quan tâm chỉ đạo, chi ngân sách địa phương từ 1,475 tỷ đồng năm 2011 tăng lên 3,964 tỷ đồng năm 2015, gấp 2,69 lần, tuy nhiên việc chi ngân sách còn gặp nhiều khó khăn do nguồn thu còn hạn chế trong khi nhu cầu các hoạt động thường xuyên lại cao, nhất là công tác đảm bảo ANCT-TTATXH, an sinh xã hội.
2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội;
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được phát triển:  Mạng lưới trường, lớp ổn định và phát triển, chất lượng giáo dục có bước chuyển biến tốt, môi trường sư phạm được củng cố; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học tiếp tục được nâng cấp; hệ thống giáo dục mầm non phát triển ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy nghề của xã hội. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt từ 98% trở lên, 100% trường học nối mạng Internet, xây dựng trường THCS Trần Hưng Đạo đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, giai đoạn 2014 – 2019 (hiện nay Phường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; có 02 trường học đã đạt chuẩn quốc gia (trường THCS Trần Hưng đạo đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019;  Trường mầm non Hoa Sen đạt chuẩn quốc gia mức độ 1).

Văn hóa, thông tin, TDTT được chú trọng: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, đến cuối năm 2014 có 85% số hộ đạt chuẩn GĐVG, 9/9 tổ dân phố văn hóa. Số người luyện tập TDTT thường xuyên đạt trên 30%.
Công tác an sinh xã hội được thường xuyên quan tâm: việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bảo trợ đối tượng nhiễm độc hoá học, người có công với nước được quan tâm thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo đem lại hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo trong nhiệm kỳ qua đã giảm được 3,7 % năm 2015 (năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo 9,7%)
Chương trình tiêm chủng mở rộng trẻ em dưới 1 tuổi đạt 99%, tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng dưới 5%.
3. Lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội:
Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao, công tác huấn luyện dân quân,dự bị động viên thường xuyên, tổ chức tốt đợt diễn tập chiến đấu trị an năm 2014, tăng cường đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.
Tình hình ANCT trên địa bàn phường luôn được giữ vững và ổn định. Các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, ATGT được triển khai ;  TTATXH giảm 07/40 vụ so với năm 2011.
4. Về tổ chức chỉ đạo và kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, các Nghị định của Chính phủ, sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng về Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Đã chỉ đạo các bộ phận,  ban, ngành đoàn thể phường xây dựng được quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động, kiểm tra, giám sát về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với tình hình ở địa phương được cán bộ và nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.  Cử cán bộ phường và cán bộ ở các tổ dân phố tham gia các lớp tập huấn cho các chi hội đoàn thể do thị xã tổ chức để tuyên truyền, nắm bắt thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở được thường xuyên, sát với thực tế của địa phương.
5. Về giải quyết đơn, tư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân;
UBND phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư, khiếu nại ở địa phương, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các vụ việc cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch; giao các vụ việc cụ thể cho các bộ phận chuyên môn thẩm tra, xác minh, đôn đốc và kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện công việc đạt hiểu quả cao. chỉ đạo cán bộ chuyên môn, tăng cường công tác nắm tình hình ngay từ tổ dân phố, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh, có biện pháp xử lý kịp thời không để vụ việc diễn ra phức tạp (năm 2015 tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại: 07đơn/05 đơn so với năm 2011)
 6. Tổ chức chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
UBND phường thường xuyên chỉ đạo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức của phường. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của thị xã về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp với Thường trực HĐND phường  giám sát tình hình hoạt động của các bộ phận, đơn vị trên  các  lĩnh vực : VH-XH, nông nghiệp, tài chính …
Việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhìn chung bước đầu có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc tham nhũng, lãng phí.
7. Về công tác thông tin, báo cáo, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính:
Trong nhiệm kỳ qua, công tác thực hiện thông tin, nộp báo cáo cơ bản theo đúng thời gian quy định, đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Hàng năm sơ, tổng kết đánh giá chất lượng cán bộ trong cơ quan, tổ dân phố, để kịp thời xử lý khi cán bộ vi phạm, bên cạnh đó có một bộ phận nhỏ cán bộ tư tưởng công tác không vững vàng, UBND Phường đã kịp thời giải quyết và xử lý theo quy định.
8. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND  phường:
Với trách nhiệm được phân công phụ trách, Chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên đều cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hầu hết các mục tiêu mà Nghị quyết HĐND thị xã và phường giao đều hoàn thành kế hoạch giao. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KT - XH của phường đã phát huy hiệu quả, được nhân dân đồng lòng ủng hộ, góp phần tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến toàn thể nhân dân theo hướng sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật…
UBND phường đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung vào nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, đã cố gắng tìm mọi biện pháp, cơ chế tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp; thực hiện việc triển khai quy chế dân chủ ở đơn vị có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc củng cố, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, cải tiến lề lối và tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị.
Quy chế hoạt động của UBND phường được thực hiện nghiêm túc về chế độ hội họp, thông tin báo cáo; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; đảm bảo tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành chính quyền đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao; tập trung cải tiến lề lối làm việc, phát huy tốt vai trò tham mưu của các thành viên. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường đảm bảo dân chủ, đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở. Các thành viên UBND phường phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.
hoavan-(1).png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 19
Tổng lượt truy cập: 66
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png