Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã khảo sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã trong năm 2023

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã khảo sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã trong năm 2023

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023, từ ngày 19/4/2023 đến ngày 11/5/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức khảo sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận và kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã trong năm 2022.

Theo đó, trên cơ sở các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã năm 2022, Đoàn khảo sát Thường trực HĐND thị xã đã tổng hợp 14 nội dung kiến nghị chưa được giải quyết hoặc chưa có báo cáo kết quả giải quyết, gửi đến Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị báo cáo kết quả giải quyết. Các nội dung kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội như việc đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi, điện chiếu sáng, mương thoát nước, công trình đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường; trật tự xây dựng, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý đất quốc phòng, hoạt động nuôi chim yến,...

0b6a97fa1665c83b9174.jpg

Qua khảo sát thực tế tại những địa điểm liên quan đến nội dung kiến nghị tại tất cả các xã, phường và kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Đoàn khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã nhận thấy, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã đã nghiêm túc triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã. Đến nay, cơ bản các nội dung nêu trong các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã trong năm 2022 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trong số 14 kiến nghị do Đoàn khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổng hợp, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo giải quyết xong 10 kiến nghị, đạt tỷ lệ 71,43%; đang chỉ đạo giải quyết 04 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 28,57%. Các kiến nghị đang giải quyết chủ yếu liên quan đến việc triển khai các công trình giao thông với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, một số kiến nghị có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực cần có thời gian và lộ trình để giải quyết,… các kiến nghị này đã được Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm.

Từ việc xem xét, đánh giá những tồn tại, hạn chế cũng như xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã thống nhất kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân thị xã quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung như, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang giải quyết, kiến nghị đã đưa ra thời gian, lộ trình, giải pháp cụ thể để giải quyết, trong đó, quan tâm đến việc chỉ đạo các chủ đầu tư trước khi lập dự án cần khảo sát thực tế kỹ đối với từng công trình, dự án để khi thiết kế đảm bảo đầy đủ các hạng mục, không lựa chọn những nhà thầu không đảm bảo chất lượng, chậm khắc phục những tồn tại, hạn chế khi thi công và chậm trễ trong công tác bảo dưỡng công trình; thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp vật chất, ngày công để triển khai xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; trong giải quyết kiến nghị của cử tri cũng như thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân,.../. Mỹ Châu
 
 

Quay lại