Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Mười ba (kỳ họp chuyên đề) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Mười ba (kỳ họp chuyên đề) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa XIII; Trưởng Công an thị xã; Trưởng Phòng Nội vụ thị xã; Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và 27/27 vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và ông Mai Thế Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đồng chủ tọa kỳ họp.
f7b242540ccbd2958bda.jpg

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng Luật định. Theo đó, ông Dương Đức Việt - Trưởng Công an thị xã và ông Trần Ngọc Sơn - Trưởng Phòng Nội vụ thị xã đã được Hội đồng nhân dân thị xã tín nhiệm bầu giữa chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài quyết định về công tác nhân sự, kỳ họp đã thảo luận và thông qua 05 nghị quyết trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã theo đúng quy định của pháp luật, với 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII có mặt tại kỳ họp nhất trí biểu quyết thông qua, gồm Nghị quyết bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã; Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thị xã năm 2023 (đợt 2); Nghị quyết về giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia do ngân sách tỉnh hụt thu bố trí sang năm 2023 và Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Theo đó, đối với Nghị quyết về giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia do ngân sách tỉnh hụt thu bố trí sang năm 2023, với tổng nguồn vốn là 205 triệu đồng, bố trí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phân bổ cho Ủy ban nhân dân phường Cheo Reo, phường Sông Bờ và UBND 04 xã để triển khai Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Đối với Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, tổng nguồn vốn để thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thị xã năm 2023 là 9.203 triệu đồng; gồm ngân sách Trung ương 8.422 triệu đồng, ngân sách tỉnh 146 triệu đồng và ngân sách thị xã 635 triệu đồng. Trong đó, phân bổ cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 589 triệu đồng, chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 4.471 triệu đồng và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 4.143 triệu đồng để triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án trong Chương trình.

9581baf5f46a2a34737b.jpg

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, của Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan, đơn vị tham mưu chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ họp thứ Mười ba (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã ngay sau khi bế mạc kỳ họp cần khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp theo đúng quy định; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết, nhất là những nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân để kịp thời đề xuất xem xét, điều chỉnh cho phù hợp; đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân thị xã đã thông qua.../.(Mỹ Châu)  

Quay lại