Thị xã Ayun Pa: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thị xã Ayun Pa: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao  hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn thị xã, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã ban hành Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 22 tháng 3 năm 2023 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình số 46-CTr/TU, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn thị xã.
Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thị xã, khu vực kinh tế tập thể đã có một số chuyển biến tích cực. Các hợp tác xã đã khẳng định vai trò, vị trí, từng bước củng cố, đổi mới phương thức hoạt động; góp phần hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP. Hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn thị xã đã mang lại lợi ích cho người dân, vừa góp phần cải thiện đời sống vật chất, thay đổi nhận thức cho người dân về hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả và theo nhu cầu của thị trường, đồng thời có những đóng góp nhất định đến với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần phải có giải pháp để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-đe-nang-cao-hieu-qua-hoat-đong-san-xuat-cua-cac-HTX.jpg

Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới mà thị xã Ayun Pa đề ra đó là đẩy mạnh củng cố, nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn thị xã, nhất là đối với hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường nâng cao năng lực cho các tổ chức kinh tế tập thể nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng; xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hợp tác đa dạng, bền vững giữa hợp tác xã, tổ hợp tác với các chủ thể kinh tế khác, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.
Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, toàn thị xã có khoảng 13 hợp tác xã với 1.200 thành viên, 10 tổ hợp tác với 30 thành viên; số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đạt loại khá, tốt đạt từ 60% trở lên; có trên 35% hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác theo chuỗi giá trị; trên 9% hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt trên 35% trên tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã...
Phấn đấu đến năm 2030, toàn thị xã có khoảng 18 hợp tác xã với 1.400 thành viên, 20 tổ hợp tác với 60 thành viên; số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đạt loại khá, tốt đạt từ 70% trở lên; có trên 50% hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác theo chuỗi giá trị; trên 12% hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt trên 40% trên tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thực hiện truy xuất nguồn gốc và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn thị xã; đảm bảo 100% sản phẩm nông sản truy xuất nguồn gốc lên hệ thống đủ tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.
Về tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiểu 17% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các huyện trong tỉnh. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Để triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra, thị xã Ayun Pa đã đề ra nhiều các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với phát triển kinh tế tập thể. Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn thị xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có chuyên môn, nghiệp vụ, được đào tạo chuyên sâu về kinh tế tập thể, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để kinh tế tập thể phát triển lành mạnh, đúng định hướng. Tăng cường năng lực quản trị hợp tác xã theo hướng công khai, minh bạch; củng cố bộ máy kế toán, kiểm soát viên. Tạo điều kiện cho hợp tác xã tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước thực hiện chuyển đổi....
Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao, trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó cấp ủy, chính quyền các cấp coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức đại diện phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể./.
 (Tổng hợp: Thanh Duy)

Quay lại