Thông báo Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Phòng Quản lý đô thị thị xã Ayun Pa

Thông báo Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Phòng Quản lý đô thị thị xã Ayun Pa

Ngày 20/4/2023, UBND thị xã ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Phòng Quản lý đô thị thị xã Ayun Pa, Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây:

Quay lại