Thông báo Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Thông báo Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Ngày 24/4/2023, UBND thị xã ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Chi tiết thông báo xem tại đây
Hồ sơ kèm theo

Quay lại