Thị xã Ayun Pa: Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)

Thị xã Ayun Pa: Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm  Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)

Nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)
KHEN-THUONG-CAC-GUONG-ĐIEN-HINH-TRONG-CAC-PHONG-TRAO.jpg

Thực hiện chủ đề điều hành của năm 2023 đã được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là "Đoàn kết kỷ cương; bản lĩnh linh hoạt; chủ động sáng tạo; kịp thời hiệu quả"; với truyền thống thi đua yêu nước và phát huy tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, Ủy ban nhân dân thị xã đã phát động thi đua và đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường trên địa bàn thị xã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm; vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao; vừa giải quyết những vấn đề khó khăn, tồn đọng; vừa kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trên cơ sở Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023; Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023). Trong đó đợt 1 từ đầu năm đến ngày 30/6/2023, tập trung phát động các phong trào thi đua đặc biệt với nội dung thi đua đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, phấn đấu thi đua thực hiện đạt ít nhất là 50% chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023. Tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023). Đợt 2 từ ngày 01/7 đến ngày 31/12/2023, tổ chức phát động các phong trào thi đua phấn đấu về đích sớm, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023; góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã năm 2023 đã đề ra. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, gắn với hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ của năm tiếp theo.
           
Để đảm bảo triển khai thực hiện các nội dung mà Ủy ban nhân dân thị xã đã phát động, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thị xã đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Gia Lai chung tay vì An toàn giao thông”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua đặc biệt “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch COVID-19” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo, an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội.  Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, trọng tâm là thi đua đẩy mạnh đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm tạo điều kiện, động lực cho kinh tế - xã hội của thị xã phát triển nhanh và bền vững. Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Nhà nước; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý tài sản Nhà nước; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân. Kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo, mô hình mới, nhân tố mới trong lao động, công tác, mang lại hiệu quả cao, đóng góp lớn cho xã hội. - Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng hành động dũng cảm, thành tích sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác, phòng chống dịch bệnh. Đề cao vai trò người đứng đầu trong việc phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích để khen thưởng, khi khen thưởng ưu tiên sử dụng hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền.

Thông qua việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa về các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, làm cho phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 của thị xã./. (Tổng hợp: Thanh Duy)

Quay lại