Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức khác năm 2022 của thị xã Ayun Pa

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức khác năm 2022 của thị xã Ayun Pa

Ngày 30/3/2023, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 20/TB-UBND Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức khác năm 2022 của thị xã Ayun Pa, Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây:

Quay lại