Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, tài liệu ôn tập; Địa điểm phổ biến nội quy, quy chế; Địa điểm và thời gian tổ chức thi viết chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Ia Rbol

Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, tài liệu ôn tập; Địa điểm phổ biến nội quy, quy chế; Địa điểm và thời gian tổ chức thi viết chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Ia Rbol

Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, tài liệu ôn tập; Địa điểm phổ biến nội quy, quy chế; Địa điểm và thời gian tổ chức thi viết chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Ia Rbol
1. Về tài liệu ôn tập:
Người dự tuyển ôn tập; nội dung ôn tập theo danh mục tài liệu ôn tập được ban hành kèm theo Thông báo này.

2. Hình thức thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi.

2.1. Hình thức: thi viết.

2.2. Thời gian tổ chức thi: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8h00 phút ngày 08/4/2023.

2.3. Địa điểm thi: Phòng họp tầng 2, UBND thị xã Ayun Pa.

Ban kiểm tra sát hạch thông báo đến thành viên Ban kiểm tra sát hạch và người dự tuyển biết, thực hiện./.

(Theo Thông báo số 05/TB-BKTSH)

Quay lại