Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, tài liệu ôn tập; Địa điểm và thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch để tiếp nhậnviên chức, công chức cấp xã vào công chức không qua thi tuyển

Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, tài liệu ôn tập; Địa điểm và thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch để tiếp nhậnviên chức, công chức cấp xã vào công chức không qua thi tuyển

Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào công chức không qua thi tuyển thông báo đến người được kiểm tra, sát hạch về Danh mục tài liệu ôn tập; Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:
- Hình thức thi viết, thời gian 180 phút.
- Môn thi: Kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

2. Danh mục tài liệu ôn tập:
Người dự tuyển ôn tập theo danh mục tài liệu ôn tập được ban hành kèm theo Thông báo này.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/3/2023 (sáng Thứ bảy).
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở HĐND - UBND thị xã, 63 Nguyễn Huệ, Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa.

4. Tổ chức thực hiện:
Kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào công chức không qua thi tuyển thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử thị xã Ayun Pa tại địa chỉ http://ayunpa.gialai.gov.vn để thí sinh được biết.
Hội đồng kiêm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào công chức không qua thi tuyển thông báo để thí sinh được biết thực hiện./.

(Theo Thông báo số 05/TB-HĐKTSH)

 

Quay lại