Thị xã Ayun Pa: Phát động phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thị xã

Thị xã Ayun Pa: Phát động phong trào thi đua  “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thị xã

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã ban hành Kế hoạch và phát động phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thị xã.
Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, các lực lượng xã hội và hưởng ứng, chung tay góp sức của Nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của thị xã Ayun Pa đã đạt được những kết quả quan trọng, thị xã đã có 04/04 xã (đạt tỷ lệ 100%) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thị xã Ayun Pa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

chugn-tay-giup-đo-nguoi-dan-trong-xay-dung-NTM.jpg

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã xây dựng Kế hoạch và phát động phong trào thi đua ”Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thị xã.
Về nội dung trọng tâm, Ủy ban  nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương làm mục tiêu để tổ chức, triển khai, đánh giá Phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã trong triển khai, thực hiện Phong trào thi đua; huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng theo kế hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thị xã tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của Phong trào thi đua.
Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đưa việc thực hiện phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, các xã và Nhân dân cùng tham gia, hưởng ứng tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng dựng nông thôn mới"; đánh giá kết quả phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hằng năm của cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, Ủy ban nhân dân các xã. Đồng thời phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến cấp cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thực chất, tránh chạy theo thành tích, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở với phương châm “Phát huy nội lực là chính”, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn ở địa phương, cơ sở; gắn triển khai Phong trào thi đua với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và huy động, tập trung được nguồn lực của nhà nước, địa phương cũng như toàn xã hội. Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, tránh chạy theo thành tích để tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Mục tiêu của thị xã Ayun Pa về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 đó là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đến năm 2025 đạt mục tiêu theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc Phê duyệt Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025 đã đề ra./. (Tổng hợp: Thanh Duy)

Quay lại