Thông báo Kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn thị xã Ayun Pa

Thông báo Kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn thị xã Ayun Pa

NGày 19/01/2023, Ban Tổ chức cuộc thi  “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã ban hành Thông báo 01/TB-UBND Kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn thị xã Ayun Pa, chi tiết nội dung thông báo xem tại đây.

Quay lại