Thị xã Ayun Pa chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Thị xã Ayun Pa chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng  trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam  và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 một cách thiết thực, hiệu quả, bằng những hành động cụ thể.
Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08 tháng 6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững. Gắn với chủ đề nêu trên cùng với việc rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Treo băng rôn, pano, áp phích về các chủ đề nêu trên (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc,… nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.  Các cơ quan, đơn vị phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022. Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022. Thông tin, tài liệu truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://monre.gov.vn); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (http://vasi.gov.vn); Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (http://monremedia.vn).

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hằng năm được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015. Mục tiêu chung của việc tổ chức Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam là nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò quan trọng của biển, đảo trong đời sống, qua đó cổ vũ các hành vi vì sự bền vững của biển. Thông qua công tác tuyên truyền về biển, đảo nhằm khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, tài nguyên môi trường biển; phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo./. (Thanh Duy – Văn phòng HĐND-UBND thị xã)

Quay lại